10 найкумедніших судових позовів, які розглядались у США


1.Батьки Дені­е­ла Дюкса (27 років), який пото­нув у басей­ні із каса­ткою пода­ли в суд на заклад із вимо­гою від­шко­ду­ва­н­ня у декіль­ка міль­йо­нів дола­рів, за те що небез­пе­чно­го хижа­ка ті пози­ціо­ну­ва­ли як миле ба тез­пе­чне ство­рін­ні.


2. Аме­ри­кан­ський гро­ма­дя­нин, який  змі­нив своє ім’я на Jack Ass (jackass по-англій­ськи озна­чає “осел”) подав позов до суду на MTV, заявив­ши, що в шоу Jackass, яке йде на кана­лі, неза­кон­но вико­ри­сто­ву­є­ться його ім’я.


3. У 1995 році аме­ри­кан­ка Анна Аяла пода­ла позов до суду на ресто­ран фаст-фуду Wendy’s у Сан-Хосе (Калі­фор­нія), заяв­ля­ю­чи, що в соусі вона вияви­ла від­рі­за­ний палець. У ході судо­во­го роз­гля­ду  було з’я­со­ва­но, що палець жін­ка під­кла­ла сама. Жін­ку було пока­ра­но, та при­зна­че­но пока­ра­н­ня стро­ком на 9 років в’я­зни­ці.


4. Сер­фер з Калі­фор­нії подав у суд на коле­гу за те, що той “украв  хви­лю”. Суд від­мо­вив у від­крит­ті про­ва­дже­н­ня, обгру­то­ву­ю­чи ріше­н­ня тим, “що немо­жли­во оці­ни­ти біль і стра­ж­да­н­ня, спри­чи­не­ні спо­гля­да­н­ням того, як хтось піймав хви­лю, яка при­зна­ча­ла­ся для тебе”.


5. О 1995 році жін­ка, що напи­ла­ся на кор­по­ра­ти­ві і потра­пи­ла у ДТП, сів­ши після цьо­го за кер­мо,  пода­ла до суду на робо­то­дав­ця за те, що він дозво­лив їй вести маши­ну. 52-річна Лін­да Хант із канад­сько­го Онта­ріо від­су­ди­ла біль­ше 300 тисяч дола­рів у Sutton Group Realty Ltd, заявив­ши, що бос не пови­нен був дозво­ля­ти їй їха­ти додо­му п’яною.


6. У 2006 році чор­но­шкі­рий аме­ри­ка­нець Аллен Хекард подав до суду на баскет­бо­лі­ста Май­кла Джор­да­на і заснов­ни­ка Nike Філа Най­та, зажа­дав­ши 832 млн дола­рів мораль­ної ком­пен­са­ції. Хекард заявив, що зов­ні­шня схо­жість із роз­ре­кла­мо­ва­ним Джор­да­ном достав­ляє йому “біль і стра­ж­да­н­ня”. Через кіль­ка міся­ців Хекард від­мо­вив­ся від сво­го позо­ву.


7. У 1991 році люби­тель пива з США Річард Овер­тон подав у суд на пиво­вар­но­го гіган­та Anheuser-Busch, вима­га­ю­чи 10 тисяч дола­рів. Пози­вач заявив, що скіль­ки б він не пив їхньо­го пива Bud, моло­ді юна­ки та дів­ча­та в бікі­ні, яких пока­зу­ва­ли в рекла­мі, так і не з’яв­ля­ли­ся. Він зви­ну­ва­тив ком­па­нію в недо­сто­вір­ній рекла­мі й неви­ко­нан­ні обі­ця­нок. З дру­гої спро­би Овер­тон отри­мав свої гро­ші.


8. Один із запро­ше­них на теле­пе­ре­да­чу Tonight Show на NBC гля­да­чів подав у суд на канал у зв’яз­ку з тим, що одна з без­ко­штов­них фут­бо­лок, які вистрі­лю­ва­ли в публі­ку за допо­мо­гою пнев­ма­ти­чної гар­ма­ти, потра­пи­ла у його в око.


9. У 1999 році канад­ський турист подав у суд на мере­жу кав’я­рень Starbucks, заявив­ши, що несправ­не сиді­н­ня в туа­ле­ті одно­го із закла­дів у Нью-Йор­ку при­зве­ло до трав­ми його пені­са. Коли Едварт Сква­рек потя­гнув­ся за туа­ле­тним папе­ром, сиді­н­ня змі­сти­ло­ся, зати­снув­ши його досто­їн­ство між сиді­н­ням і уні­та­зом. Сква­рек зажа­дав 1 млн дола­рів за “пер­ма­нен­тне пошко­дже­н­ня” ста­те­во­го чле­на, а його дру­жи­на Шер­рі — 500 тисяч за те, що зали­ши­ла­ся без сексу.


10. Аме­ри­ка­нець без­успі­шно нама­гав­ся від­су­ди­ти у вла­ди міста Сан-Діє­го 5,4 млн дола­рів за “емо­цій­ну трав­му”, яку він отри­мав на кон­цер­ті Елто­на Джо­на та Біл­лі Джо­е­ла. Але не через музи­ку, а через спо­гля­да­н­ня жінок, які кори­сту­ва­ли­ся пісу­а­ра­ми в чоло­ві­чо­му туа­ле­ті. Боб Глей­зер пові­до­мив, що його пра­во на осо­би­сту таєм­ни­цю було пору­ше­но цими жін­ка­ми, які при­йшли в чоло­ві­чий туа­лет через чер­ги в жіно­чий.


 

1

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю