Як самостійно оформити дорожньо-транспортну пригоду без органів поліції?

Ви ста­ли уча­сни­ком ДТП, про­те не має­те часу та бажа­н­ня чека­ти на при­їзд полі­ції для оформ­ле­н­ня події, та ціл­ком усві­дом­лю­є­те, що для отри­ма­н­ня стра­хо­вої випла­ти необ­хі­дне доку­мен­таль­не під­твер­дже­н­ня ава­рії. Така ситу­а­ція в жит­ті може тра­пи­тись у кожно­го. У тако­му випад­ку вирі­ше­н­ням про­бле­ми може ста­ти Євро­про­то­кол. Євро­про­то­кол – спе­ці­аль­ний бланк пові­дом­ле­н­ня про наста­н­ня доро­жньо-транс­порт­ної при­го­ди, який Read more about Як само­стій­но офор­ми­ти доро­жньо-транс­порт­ну при­го­ду без орга­нів полі­ції?[…]

0

Покрокова інструкція державної реєстрації фізичної особи-підприємця

Якщо Ви пла­ну­є­те зайня­тись пев­ним видом діяль­но­сті, від­кри­ти свій бізнес та отри­му­ва­ти з цьо­го дохід, в пер­шу чер­гу Вам необ­хі­дно заре­є­стру­ва­тись. Най­кра­щим спосо­бом роз­по­ча­ти здій­сню­ва­ти під­при­єм­ни­цьку діяль­ність є реє­стра­ція фізи­чною осо­бою-під­при­єм­цем. Адже, це справ­ді про­сто. Так, пере­ва­га­ми що веде­н­ня сво­єї діяль­но­сті в орга­ні­за­цій­но-пра­во­вій фор­мі фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця є: можли­вість засто­су­ва­н­ня спро­ще­ної систе­ми опо­да­тку­ва­н­ня, облі­ку та зві­тно­сті; від­су­тність Read more about Покро­ко­ва інстру­кція дер­жав­ної реє­стра­ції фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця[…]

0

Огляд законодавства України, у галузі правового регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, та визначення поняття соціально-деструктивних речовин.

Огляд зако­но­дав­ства Укра­ї­ни, у галу­зі пра­во­во­го регу­лю­ва­н­ня обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин їх ана­ло­гів та пре­кур­со­рів, та визна­че­н­ня поня­т­тя соці­аль­но-дестру­ктив­них речо­вин.

Кар­до­поль­цев А.С. про­ві­зор, юрист, аспі­рант Інсти­ту­ту зако­но­дав­чих перед­ба­чень і пра­во­вих екс­пер­тиз.

Клю­чо­ві сло­ва: соціо­де­стру­ктив­ні речо­ви­ни, нар­ко­ти­чні засо­би, пре­кур­со­ри, пси­хо­тро­пні засо­би, зако­но­дав­ство, кри­мі­наль­не пра­во.

 

 

В зако­но­дав­стві Укра­ї­ни пра­во­ве регу­лю­ва­н­ня обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів регла­мен­ту­ють май­же 90 нор­ма­тив­них актів рів­ня зако­нів та підза­кон­них нор­ма­тив­них доку­мен­тів [1–6].

У всіх зако­но­дав­чих актах, речо­ви­ни які мають нар­ко­ти­чну або пси­хо­тро­пну дію, та речо­ви­ни що вико­ри­сто­ву­ю­ться для їх виго­тов­лен­ні, нази­ва­ю­ться досить гро­мі­зд­ким тер­мі­ном «нар­ко­ти­чні та пси­хо­тро­пні речо­ви­ни, їх ана­ло­ги та пре­кур­со­ри». При цьо­му, вар­то зазна­чи­ти, що під нар­ко­ти­чни­ми та пси­хо­тро­пни­ми речо­ви­на­ми, має­ться на ува­зі кон­кре­тний пере­лік «пси­хо-небез­пе­чних» речо­вин, який затвер­дже­ний поста­но­вою Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни «Про затвер­дже­н­ня пере­лі­ку нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин і пре­кур­со­рів» № 770 [2]. Усі речо­ви­ни, які не вхо­дять у цей пере­лік, але мають схо­жу хімі­чну стру­кту­ру, або фар­ма­ко­ло­гі­чну дію, вва­жа­ю­ться ана­ло­га­ми таких речо­вин. […]

0
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:

Кримінальне переслідування українських онкохворих за придбання та зберігання ними наркотичних засобів — як результат недосконалості кримінального законодавства України

  Кри­мі­наль­не пере­слі­ду­ва­н­ня укра­їн­ських онко­хво­рих за при­дба­н­ня та збе­рі­га­н­ня ними нар­ко­ти­чних засо­бів — як резуль­тат недо­ско­на­ло­сті кри­мі­наль­но­го зако­но­дав­ства Укра­ї­ни. Про­ві­зор, юрист Кар­до­поль­цев Антон Сер­гі­йо­вич   Щорі­чно в сві­ті рак діа­гно­сту­є­ться у близь­ко 6 міль­йо­нів людей і більш як 4 міль­йо­ни поми­ра­ють від цієї хво­ро­би, що ста­но­вить близь­ко 10 % від загаль­ної кіль­ко­сті смер­тель­них клі­ні­чних випад­ків. Read more about Кри­мі­наль­не пере­слі­ду­ва­н­ня укра­їн­ських онко­хво­рих за при­дба­н­ня та збе­рі­га­н­ня ними нар­ко­ти­чних засо­бів — як резуль­тат недо­ско­на­ло­сті кри­мі­наль­но­го зако­но­дав­ства Укра­ї­ни[…]

0

Юридична відповідальність дітей за своїх батьків

Вищим зако­ном у дер­жа­ві Укра­ї­ни є Кон­сти­ту­ція. Отже,  від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції  Укра­ї­ни  згі­дно, ст.21 – усі люди є рів­ні і віль­ні у сво­їй гідно­сті та пра­вах. Пра­ва і сво­бо­ди люди­ни є невід­чу­жу­ва­ни­ми та непо­ру­шни­ми. Стат­ті 22,23 також гаран­ту­ють пра­ва гро­ма­дян Укра­ї­ни на віль­ний роз­ви­ток осо­би­сто­сті, якщо при цьо­му не пору­шу­ю­ться пра­ва та сво­бо­ди інших людей.
Рів­ність цих прав забез­пе­че­на поло­же­н­ня­ми ст. 24 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни яка гово­рить насту­пне: «Гро­ма­дя­ни мають рів­ні кон­сти­ту­цій­ні пра­ва і сво­бо­ди та є рів­ни­ми перед зако­ном . Не може бути при­ві­ле­їв чи обме­жень за озна­ка­ми раси, кольо­ру шкі­ри, полі­ти­чних, релі­гій­них та інших пере­ко­нань, ста­ті, етні­чно­го та соці­аль­но­го похо­дже­н­ня, май­но­во­го ста­ну, місця про­жи­ва­н­ня, за мов­ни­ми або інши­ми озна­ка­ми».
Одні­єю із основ­них про­блем є про­бле­ма від­по­від­аль­но­сті дітей за батьків — у тому пла­ні що, якщо один із батьків має суди­мість, то дити­на не може займа­ти поса­ди в орга­нах дер­жав­но­го управ­лі­н­ня. Це  факти­чно пря­ме пору­ше­н­ня нор­ми ст. 24 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни в части­ні, де йде­ться про соці­аль­не похо­дже­н­ня, а отже будь — які нор­ма­тив­ні акти, що існу­ють в Укра­ї­ні та обме­жу­ють можли­во­сті люди­ни у пра­ві обі­йма­ти дер­жав­ні  поса­ди на під­ста­ві суди­мо­сті її батьків,  пору­шу­ють нор­ми Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, та від­по­від­но до засад Вер­хо­вен­ства пра­ва, є неле­гі­тим­ни­ми й таки­ми що, не під­ля­га­ють вико­нан­ню.

[…]

0
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...