Особливості обрання запобіжного заходу неповнолітнім

Три­ма­н­ня під вар­тою може засто­со­ву­ва­ти­ся тіль­ки у випад­ку, коли непов­но­лі­тній підо­зрю­є­ться чи обви­ну­ва­чу­є­ться в ско­єн­ні тяж­ко­го або осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну. Такий висно­вок зро­бив Вищий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд з роз­гля­ду цивіль­них і кри­мі­наль­них справ в інфор­ма­цій­но­му листі №223‑1346/0/4–17. Гене­раль­на про­ку­ра­ту­ра за резуль­та­та­ми вивче­н­ня ста­ну додер­жа­н­ня вимог Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу під час обра­н­ня непов­но­лі­тнім запо­бі­жних захо­дів, пов’язаних з Read more about Осо­бли­во­сті обра­н­ня запо­бі­жно­го захо­ду непов­но­лі­тнім[…]

0

За несвоєчасне перерахування коштів на Держказначейство накладається пеня

На орга­ни Дер­жав­ної казна­чей­ської слу­жби як на уча­сни­ка систе­ми еле­ктрон­них пла­те­жів Націо­наль­но­го бан­ку поши­рює свою дію закон «Про пла­ті­жні систе­ми та пере­каз коштів в Укра­ї­ні». Від­по­від­но, у разі несвоє­ча­сно­го вико­на­н­ня пла­ті­жно­го дору­че­н­ня про пере­ра­ху­ва­н­ня коштів стя­гу­ва­че­ві настає від­по­від­аль­ність, перед­ба­че­на цим актом. Під час роз­гля­ду спра­ви No6-1329цс16 суди вста­но­ви­ли, що на вико­нан­ні у від­ді­лі ДВС Солом’янського РУЮ Read more about За несвоє­ча­сне пере­ра­ху­ва­н­ня коштів на Держ­ка­зна­чей­ство накла­да­є­ться пеня[…]

0

В Україні спрощено порядок працевлаштування та отримання права на проживання для іноземців

У трав­ні цьо­го року Рада прийня­ла закон про спро­ще­н­ня про­це­ду­ри вида­чі іно­зем­цям дозво­лу на робо­ту і посвід­ку на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Закон “Про вне­се­н­ня змін до деяких зако­но­дав­чих актів Укра­ї­ни щодо змен­ше­н­ня бар’єрів для залу­че­н­ня іно­зем­них інве­сти­цій (щодо ска­су­ва­н­ня реє­стра­ції іно­зем­них інве­сти­цій та вне­се­н­ня змін до пра­вил пра­це­вла­шту­ва­н­ня та тим­ча­со­во­го про­жи­ва­н­ня іно­зем­ців)” вже був під­пи­са­ний Read more about В Укра­ї­ні спро­ще­но поря­док пра­це­вла­шту­ва­н­ня та отри­ма­н­ня пра­ва на про­жи­ва­н­ня для іно­зем­ців[…]

0

Перерахунок розміру аліментів на підставі судового наказу

У зв’язку із вне­се­н­ням змін до Сімей­но­го коде­ксу Укра­ї­ни збіль­ше­но міні­маль­ний роз­мір алі­мен­тів на кожну дити­ну з 30% до 50% про­жи­тко­во­го міні­му­му. В резуль­та­ті цьо­го до гру­дня 2017 року міні­маль­ний роз­мір алі­мен­тів на дити­ну у віці до 6 років ста­но­ви­ти­ме 713 грн., а міні­маль­ні алі­мен­ти на дити­ну стар­ше 6 років – 888 грн. 50 коп. Необ­хі­дно Read more about Пере­ра­ху­нок роз­мі­ру алі­мен­тів на під­ста­ві судо­во­го нака­зу[…]

0

Арешт з майна боржника не може бути знятий до закінчення виконавчого провадження

В Ухва­лі Вищий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд з роз­гля­ду цивіль­них і кри­мі­наль­них справ у спра­ві №6–6568св17 дійшов виснов­ку, що зако­но­дав­ством не перед­ба­ча­є­ться пра­ва дер­жав­но­го вико­нав­ця на зня­т­тя аре­шту з май­на бор­жни­ка при повер­не­ні вико­нав­чо­го доку­мен­та стя­гу­ва­ча у зв’язку з від­су­тні­стю май­на у бор­жни­ка. Так, згі­дно з п.2 ч. 1 ст. 47 Зако­ну Укра­ї­ни «Про вико­нав­че про­ва­дже­н­ня» (реда­кція Read more about Арешт з май­на бор­жни­ка не може бути зня­тий до закін­че­н­ня вико­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня[…]

0

Спадщина не може визнаватися відумерлою, якщо особа прийняла її шляхом фактичного вступу в управління нею

«Спад­щи­на не може визна­ва­ти­ся від­у­мер­лою, якщо осо­ба прийня­ла її шля­хом факти­чно­го всту­пу в управ­лі­н­ня нею», — таке роз’яснення надав суд. Під час роз­гля­ду спра­ви суд пер­шої інстан­ції з’ясував, що після смер­ті у 2002 році гро­ма­дя­ни­на Б., який мав у вла­сно­сті земель­ну ділян­ку пло­щею 4,06 га, спад­щи­ну ніхто не прийняв за від­су­тно­сті спад­ко­єм­ців. Про­ку­рор про­сив суд визна­ти Read more about Спад­щи­на не може визна­ва­ти­ся від­у­мер­лою, якщо осо­ба прийня­ла її шля­хом факти­чно­го всту­пу в управ­лі­н­ня нею[…]

0

Неоднаразовий перепродаж не врятує від витребування майна від добросовісного набувача, якщо ця нерухомість вибула з володіння поза волею власника

Спо­ри за неза­кон­но при­ва­ти­зо­ва­не кому­наль­не май­но досить роз­по­всю­дже­ні і пото­чні вла­сни­ки нама­га­ю­ться всі­ля­ко уне­мо­жли­ви­ти витре­бу­ва­н­ня в них неру­хо­мо­сті пере­про­да­ю­чи таку неру­хо­мість на номі­наль­них вла­сни­ків або іно­ді дій­сно від­чу­жу­ю­чи її добро­со­ві­сним набу­ва­чам. Ста­т­тя 388 ЦК Укра­ї­ни вста­нов­лює випад­ки, коли вла­сник – місце­ва гро­ма­да має пра­во витре­бу­ва­ти май­но від добро­со­ві­сно­го набу­ва­ча. Один з таких випад­ків це тоді, Read more about Нео­дна­ра­зо­вий пере­про­даж не вря­тує від витре­бу­ва­н­ня май­на від добро­со­ві­сно­го набу­ва­ча, якщо ця неру­хо­мість вибу­ла з воло­ді­н­ня поза волею вла­сни­ка[…]

0

В Україні створюється реєстр осіб, які отримують субсидії

В Укра­ї­ні до кін­ця цьо­го року роз­ро­блять єди­ну базу всіх одер­жу­ва­чів соці­аль­них виплат. Від­по­від­не ріше­н­ня прийня­ли на засі­дан­ні уря­ду 19 липня. У базі буде від­обра­жа­ти­ся інфор­ма­ція про змі­ну місця про­жи­ва­н­ня, смер­ті і т.п. Роз­по­ря­джа­ти­ся інфор­ма­ці­єю буде Міні­стер­ство соці­аль­ної полі­ти­ки, а онов­лю­ва­ти дані — місце­ва вико­на­вча вла­да. Основ­ною ціл­лю ство­ре­н­ня реє­стру суб­си­ді­ан­тів Кабі­нет Міні­стрів нази­ває пере­вір­ку Read more about В Укра­ї­ні ство­рю­є­ться реєстр осіб, які отри­му­ють суб­си­дії[…]

0

Верховний суд висловився про умови виселення колишнього члена сім’ї

Вла­сни­ця будин­ку пода­ла позов про висе­ле­н­ня невіс­тки і у від­по­відь отри­ма­ла зустрі­чний позов від невіс­тки про все­ле­н­ня. Суд пер­шої інстан­ції став на бік вла­сни­ці та задо­віль­нив пер­ві­сний позов, про­те суди апе­ля­цій­ної та каса­цій­ної інстан­цій від­мо­ви­ли в тако­му позо­ві та все­ли­ли невіс­тку у її буди­нок. У спра­ві, яка пере­гля­да­є­ться, суди вста­но­ви­ли, що пози­ва­чка є вла­сни­ком спір­но­го Read more about Вер­хов­ний суд висло­вив­ся про умо­ви висе­ле­н­ня коли­шньо­го чле­на сім’ї[…]

0

Однієї лише реєстрації недостатньо для залишення особі права користування квартирою

Після побу­то­во­го насиль­ства з боку заре­є­стро­ва­ної в квар­ти­рі осо­би вла­сник квар­ти­ри фізи­чно вигнав цю осо­бу з житло­во­го при­мі­ще­н­ня, а також змі­нив вхі­дні зам­ки на две­рях та пере­віз осо­би­сті речі за місцем про­жи­ва­н­ня дочки цієї осо­би. Після цьо­го вла­сник квар­ти­ри звер­нув­ся із позо­вом про усу­не­н­ня пере­шкод у пра­ві вла­сно­сті на житло та при­му­со­ве висе­ле­н­ня заре­є­стро­ва­ної осо­би Read more about Одні­єї лише реє­стра­ції недо­ста­тньо для зали­ше­н­ня осо­бі пра­ва кори­сту­ва­н­ня квар­ти­рою[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...