Написання змісту боргової розписки

Бор­го­ва роз­пи­ска не обов’язково повин­на місти­ти сло­во «борг» чи «взяв/отримав у борг», для стя­гне­н­ня коштів доста­тньо зазна­че­н­ня зобов’язання «повер­ну­ти гро­ші», до тако­го виснов­ку дійшов ВССУ у спра­ві № 444/2909/15-ц від 21 гру­дня 2016р Від­по­від­ач взяв у пози­ва­ча 10 000 дол. США, про що вла­сно­ру­чно напи­сав роз­пи­ску, в якій зана­чив, що зобов’язується повер­ну­ти кошти до 20 черв­ня Read more about Напи­са­н­ня змі­сту бор­го­вої роз­пи­ски[…]

0

Отримання дозволу на перепланування квартири

З 2016 року поста­но­вою Кабміну№1024 “Про вне­се­н­ня змін до Пра­вил кори­сту­ва­н­ня при­мі­ще­н­ня­ми житло­вих будин­ків і гур­то­жи­тків” нор­ми щодо отри­ма­н­ня дозво­лів на пере­пла­ну­ва­н­ня були зна­чно спро­ще­ні. Голов­ною забо­ро­ною у пере­пла­ну­ван­ні є несу­чі сті­ни. Крім того, до пере­пла­ну­ва­н­ня, яке все ще потрі­бно “уза­ко­ню­ва­ти” від­но­си­ться об’єднання квар­тир (на одно­му чи різних повер­хах), обла­шту­ва­н­ня две­рей у несу­чих сті­нах та Read more about Отри­ма­н­ня дозво­лу на пере­пла­ну­ва­н­ня квар­ти­ри[…]

0

Наслідки відчуження спільного сумісного майна подружжя без письмової згоди одного з подружжя

Схо­же пре­зум­пція недій­сно­сті дого­во­ру, пре­дме­том яко­го є спіль­на сумі­сна вла­сність подруж­жя, і який укла­де­ний від іме­ні одно­го подруж­жя без письмо­вої зго­ди іншо­го з подруж­жя – руй­ну­є­ться судо­вою пра­кти­кою. Так, нещо­дав­но Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни зро­бив пра­во­вий висно­вок, у яко­му зазна­чив, що дія такої пре­зум­пції не перед­ба­че­на чин­ним зако­но­дав­ством. До момен­ту прийня­т­тя ВСУ тако­го ріше­н­ня, суди усіх Read more about Наслід­ки від­чу­же­н­ня спіль­но­го сумі­сно­го май­на подруж­жя без письмо­вої зго­ди одно­го з подруж­жя[…]

0

Водії-порушники тепер будуть платити більше за паркування на місцях для інвалідів

Вер­хов­на Рада під­три­ма­ла збіль­ше­н­ня штра­фу за пар­ку­ва­н­ня авто­мо­бі­лів на місцях, що при­зна­че­ні для інва­лі­дів. Водії-пору­шни­ки спла­чу­ва­ти­муть тепер штраф у роз­мі­рі 1 700 гри­вень. Від­по­від­но до зако­но­про­е­кту, якщо водій, який не має доку­мен­тів, що під­твер­джу­ють наяв­ність у ньо­го чи в когось із паса­жи­рів інва­лі­дно­сті (якщо ці озна­ки інва­лі­дно­сті не вира­же­ні) при­пар­ку­вав­ся на місцях для інва­лі­дів, на Read more about Водії-пору­шни­ки тепер будуть пла­ти­ти біль­ше за пар­ку­ва­н­ня на місцях для інва­лі­дів[…]

0

Процедура підтвердження кібератаки як форс-мажорної обставини

У зв’язку з недав­ньою кібе­ра­та­кою віру­су Petya.A чима­ло фізи­чних та юри­ди­чних осіб, суб’єктів госпо­дар­ської діяль­но­сті не змо­гли вча­сно чи нале­жно вико­на­ти свої зобов’язання поза сво­єю волею, що, зви­чай­но, потя­гну­ло за собою зна­чні зби­тки. Таку ата­ку можна назва­ти вини­кне­н­ням форс-мажор­них обста­вин, які в свою чер­гу є під­ста­вою для звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті за неви­ко­на­н­ня чи нена­ле­жне вико­на­н­ня Read more about Про­це­ду­ра під­твер­дже­н­ня кібе­ра­та­ки як форс-мажор­ної обста­ви­ни[…]

0

Позиція Верховного Суду щодо визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні

Невід­кри­т­тя сто­ро­на­ми мате­рі­а­лів після закін­че­н­ня досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня є під­ста­вою для визна­н­ня відо­мо­стей, що містя­ться в них, нед­опу­сти­ми­ми як дока­зів. Такий висно­вок зро­бив ВСУ в поста­но­ві №671/463/15-к У сво­їй заяві про пере­гляд ріше­н­ня суду ниж­чої інстан­ції адво­кат зазна­чає, що дані, які містя­ться в поста­но­вах про про­ве­де­н­ня опе­ра­тив­ної заку­пки та про про­ве­де­н­ня кон­тро­лю за ско­є­н­ням зло­чи­ну шля­хом Read more about Пози­ція Вер­хов­но­го Суду щодо визна­н­ня дока­зів нед­опу­сти­ми­ми в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні[…]

0

Мінагрополітики запровадило нові нормативи грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Нові нор­ма­ти­ви гро­шо­вої оці­ни земель с/г при­зна­че­н­ня визна­че­но Поряд­ком нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, затвер­дже­ним нака­зом Міна­гро­по­лі­ти­ки від 23 трав­ня 2017 року №262. Даний Поря­док визна­чає, що за резуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня у межах райо­ну скла­да­є­ться техні­чна доку­мен­та­ція про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцін­ку земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня райо­ну. Техні­чна доку­мен­та­ція вклю­чає: — Read more about Міна­гро­по­лі­ти­ки запро­ва­ди­ло нові нор­ма­ти­ви гро­шо­вої оцін­ки земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня[…]

0

Нацбанк скасував деякі обмеження для фізичних осіб на обмін валюти

Націо­наль­ний банк Укра­ї­ни сво­єю Поста­но­вою №55 від 15 черв­ня 2017 року «Про вне­се­н­ня змін  до деяких нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів Націо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни» зняв обме­же­н­ня на про­ве­де­н­ня опе­ра­цій з обмі­ну без­го­тів­ко­вої іно­зем­ної валю­ти для фізи­чних осіб, які не є під­при­єм­ця­ми. Такі осо­би змо­жуть здій­сню­ва­ти від­по­від­ні опе­ра­ції з без­го­тів­ко­вою валю­тою, що є на їх рахун­ку, без обме­же­н­ня по Read more about Нац­банк ска­су­вав деякі обме­же­н­ня для фізи­чних осіб на обмін валю­ти[…]

0

Позиція Верховного Суду з приводу надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків

Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни у спра­ві №235/139/16-ц від 12 кві­тня 2017 року висло­вив­ся щодо можли­во­сті виїзду дити­ни за кор­дон без зго­ди батька. У сво­є­му рішен­ні ВСУ наго­ло­шує на тому, що  нада­н­ня на май­бу­тнє дозво­лу на постій­ні виїзди за межі Укра­ї­ни дити­ни без зго­ди батька факти­чно позбав­ляє його можли­во­сті спіл­ку­ва­ти­ся з остан­ньою. Так, суд зазна­чає, що в Read more about Пози­ція Вер­хов­но­го Суду з при­во­ду нада­н­ня дозво­лу на виїзд дити­ни за кор­дон без зго­ди дру­го­го з батьків[…]

0

Національна Асоціація Адвокатів України пропонує Раді посилити права адвокатів при обшуках

НААУ напра­ви­ла до Вер­хов­ної Ради про­по­зи­ції до про­е­кту змін до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни щодо обов’язкової прав­ни­чої допо­мо­ги адво­ка­та при про­ве­ден­ні про­це­су­аль­них дій. Зако­но­про­е­ктом №6459 про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти, що слід­чий, про­ку­рор не має пра­ва забо­ро­ни­ти осо­бі, у житлі чи іншо­му воло­дін­ні якої про­во­ди­ться обшук, її пред­став­ни­ку кори­сту­ва­ти­ся про­фе­сій­ною прав­ни­чою допо­мо­гою адво­ка­та. На упов­но­ва­же­ну осо­бу покла­да­є­ться обов’язок на Read more about Націо­наль­на Асо­ці­а­ція Адво­ка­тів Укра­ї­ни про­по­нує Раді поси­ли­ти пра­ва адво­ка­тів при обшу­ках[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...