Default title

Згі­дно ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, кожно­му гаран­ту­є­ться пра­во на захист сво­їх інте­ре­сів в суді. На жаль, оскар­же­н­ня рішень орга­нів дер­жав­ної вла­ди, поса­до­вих і слу­жбо­вих осіб в націо­наль­них судах не зав­жди дає пози­тив­ний резуль­тат. Така ситу­а­ція дає поштовх звер­та­тись до між­на­ро­дних судо­вих інстан­цій, зокре­ма і до Євро­пей­сько­го суду з прав люди­ни. Однак, ста­ти­сти­ка звер­нень до ЄСПЛ Read more about Default title[…]

0

Господарський кодекс України

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2003, № 18, № 19–20, № 21–22, ст.144) № 1390-VIII від 31.05.2016 № 1405-VIII від 02.06.2016} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “ста­ту­тний фонд” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “ста­ту­тний капі­тал” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном № 2850-VI від 22.12.2010} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва Read more about Госпо­дар­ський кодекс Укра­ї­ни[…]

0

Сімейний кодекс України

(Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2002, № 21–22, ст.135) № 1370-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 25, ст.501} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “дер­жав­ний орган реє­стра­ції” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “орган дер­жав­ної реє­стра­ції” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном № 2398-VI від 01.07.2010} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “цен­траль­ний орган вико­нав­чої вла­ди, Read more about Сімей­ний кодекс Укра­ї­ни[…]

0
адвокат львів юридичні послуги

Земельний кодекс України

теги: кар­ти, неру­хо­мість, кар­та, дер­жав­ний земель­ний кадастр, земель­ный кадастр, земель­ний кодекс укра­ї­ни, зк, зку ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2002, № 3–4, ст.27) № 1012-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 16, ст.160 № 1472-VIII від 14.07.2016} {У текс­ті Зако­ну сло­ва “ста­ту­тний фонд” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “ста­ту­тний капі­тал” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном № Read more about Земель­ний кодекс Укра­ї­ни[…]

0
адвокат львів юридичні послуги

Кримінальний кодекс України

теги: кку, ук, кк укра­ї­ни, кри­ми­наль­ний кодекс, адво­кат львів, захи­сник львів, захи­сник КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2001, № 25–26, ст.131) № 1022-VIII від 15.03.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.146} ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Роз­діл I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Ста­т­тя 1. Зав­да­н­ня Кри­мі­наль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни Кри­мі­наль­ний кодекс Укра­ї­ни має сво­їм зав­да­н­ням пра­во­ве забез­пе­че­н­ня охо­ро­ни прав і сво­бод люди­ни і Read more about Кри­мі­наль­ний кодекс Укра­ї­ни[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...