Default title

Згі­дно ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, кожно­му гаран­ту­є­ться пра­во на захист сво­їх інте­ре­сів в суді. На жаль, оскар­же­н­ня рішень орга­нів дер­жав­ної вла­ди, поса­до­вих і слу­жбо­вих осіб в націо­наль­них судах не зав­жди дає пози­тив­ний резуль­тат. Така ситу­а­ція дає поштовх звер­та­тись до між­на­ро­дних судо­вих інстан­цій, зокре­ма і до Євро­пей­сько­го суду з прав люди­ни. Однак, ста­ти­сти­ка звер­нень до ЄСПЛ Read more about Default title[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...