Навіть форс-мажор не звільняє повністю від відповідальності відповідача

У спра­ві № 3–1462гс16 Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни вста­но­вив, що пози­вач звер­нув­ся до суду з позо­вом про стя­гне­н­ня забор­го­ва­но­сті за дого­во­ром у зв’язку з нена­ле­жним його вико­на­н­ням з боку від­по­від­а­ча. Пре­дме­том позо­ву окрім основ­ної забор­го­ва­но­сті та пені ста­ли інфля­цій­ні втра­ти та 3% річних. Спра­ва роз­гля­да­лась суда­ми нео­дно­ра­зо­во. В кін­це­во­му резуль­та­ті позов­ні вимо­ги були задо­во­ле­ні час­тко­во. Зокре­ма, Read more about Навіть форс-мажор не звіль­няє пов­ні­стю від від­по­від­аль­но­сті від­по­від­а­ча[…]

0
валюта

Інфляційні втрати не можуть стягуватись за заборгованістю, вираженою в іноземній валюті

Інфля­цій­ні втра­ти не можуть стя­гу­ва­тись за забор­го­ва­ні­стю, вира­же­ною в іно­зем­ній валю­ті Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни роз­гля­да­ю­чи спра­ву № 6–284цс17 в чер­го­вий раз дослі­джу­вав пита­н­ня щодо стя­гне­н­ня забор­го­ва­но­сті за дого­во­ром пози­ки вира­же­ної в іно­зем­ній валю­ті в пере­ра­хун­ку на націо­наль­ну та дійшов виснов­ку, що інде­кса­ції вна­слі­док зне­ці­не­н­ня під­ля­гає лише гро­шо­ва оди­ни­ця Укра­ї­ни – грив­ня, іно­зем­на валю­та інде­кса­ції не Read more about Інфля­цій­ні втра­ти не можуть стя­гу­ва­тись за забор­го­ва­ні­стю, вира­же­ною в іно­зем­ній валю­ті[…]

0
позовна заява

«Не знав» та «не міг дізнатись» — обов’язкова умова для поновлення строку позовної давності

«Не знав» та «не міг дізна­тись» — обов’язкова умо­ва для понов­ле­н­ня стро­ку позов­ної дав­но­сті У цивіль­но­му та цивіль­но-про­це­су­аль­но­му пра­ві діє пре­зум­пція «обов’язку осо­би зна­ти про стан сво­їх май­но­вих прав і постій­но моні­то­ри­ти їх пору­ше­н­ня. Такої пози­ції дійшов Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни у спра­ві 6–2469цс16. Перед про­ве­де­н­ням від­бо­ру ново­го скла­ду ВСУ дію­чий склад напев­но вирі­шив все часті­ше Read more about <span class=“dquo”>«</span>Не знав» та «не міг дізна­тись» — обов’язкова умо­ва для понов­ле­н­ня стро­ку позов­ної дав­но­сті[…]

0
алкотестер

«Алкотест» або експрес тест-смужки є неналежними доказами

Судо­ва пра­кти­ка на сто­ро­ні водіїв:«Алкотест» або екс­прес тест-смуж­ки є нена­ле­жни­ми дока­за­ми вста­нов­ле­н­ня ста­ну алко­голь­но­го сп’яніння водія Апе­ля­цій­ний суд ска­су­вав ріше­н­ня пер­шої інстан­ції з тієї під­ста­ви, що «алко­тест» або екс­прес тест смуж­ки інди­ка­тор­но­го типу не можуть бути вико­ри­ста­ні для вста­нов­ле­н­ня ста­ну алко­голь­но­го сп’яніння водія, тому адмін­про­ва­дже­н­ня за ст. 130 КУпАП під­ля­гає закри­т­тю (Апе­ля­цій­ний суд від 21.02. Read more about <span class=“dquo”>«</span>Алкотест» або екс­прес тест-смуж­ки є нена­ле­жни­ми дока­за­ми[…]

0
рейтинги

В Україні бракує об’єктивних рейтингів юридичних фірм

В Укра­ї­ні бра­кує об’єктивних рей­тин­гів юри­ди­чних фірм В Укра­ї­ні від­су­тні рей­тин­ги, засно­ва­ні на об’єктивних даних. Рей­тинг юри­ди­чних фірм за фінан­со­ви­ми пока­зни­ка­ми, взя­ти­ми у пода­тко­вої, також не має сен­су з огля­ду оче­ви­дну недо­сто­вір­ність. Об’єктивний рей­тинг пови­нен від­би­ра­ти тіль­ки ті юри­ди­чні фір­ми, які кон­ку­ру­ють між собою за одна­ко­вий тип клі­єн­тів, а не порів­ню­ва­ти фір­му, яка про­дає послу­ги судо­во­го Read more about В Укра­ї­ні бра­кує об’єктивних рей­тин­гів юри­ди­чних фірм[…]

0
адвокат

Боротьба за незалежність інституту адвокатури перейшла на законодавчий рівень!

Бороть­ба за неза­ле­жність інсти­ту­ту адво­ка­ту­ри пере­йшла на зако­но­дав­чий рівень! НААУ про­сить Пре­зи­ден­та не вно­си­ти у Раду новий Закон про адво­ка­ту­ру. 15 гру­дня 2016 року Рада адво­ка­тів Укра­ї­ни у від­кри­тій заяві заяви­ла про неприйня­тність схва­ле­но­го робо­чою гру­пою при Раді з питань судо­вої рефор­ми (РСУ) про­е­кту змін до зако­ну “Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську діяль­ність” за від­су­тно­сті упов­но­ва­же­них Read more about Бороть­ба за неза­ле­жність інсти­ту­ту адво­ка­ту­ри пере­йшла на зако­но­дав­чий рівень![…]

0
крадіжка і покарання

До тюрми за кілограм ковбаси

У 2017 році сума кра­діж­ки, з якої настає кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність ста­но­ви­ти­ме 160 гри­вень Вра­хо­ву­ю­чи суча­сні ціни, саме стіль­ки зараз коштує кіло­грам які­сної рубле­ної ков­ба­си або шин­ки в супер­мар­ке­ті. З огля­ду на про­жи­тко­вий міні­мум, вста­нов­ле­ний на 2017 рік, міні­маль­на сума кра­діж­ки для кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті ста­но­вить 160 гри­вень. Части­ною 3 стат­ті 51 КУпАП перед­ба­че­но, що викра­де­н­ня чужо­го Read more about До тюр­ми за кіло­грам ков­ба­си[…]

0
валюта обмін нацбанк

Нацбанк зробить операції з переказу коштів та купівлі валюти простішими та швидшими

Нац­банк зро­бить опе­ра­ції з пере­ка­зу коштів та купів­лі валю­ти про­сті­ши­ми та швид­ши­ми Клі­єн­там бан­ків не потрі­бно буде чека­ти дозво­лу Нац­бан­ку при купів­лі іно­зем­ної валю­ти або пере­ра­ху­ва­н­ня коштів за кор­дон на користь нере­зи­ден­тів. Бан­ки будуть інфор­му­ва­ти НБУ про такі опе­ра­ції після їх про­ве­де­н­ня.   Про це йде­ться в поста­но­ві Прав­лі­н­ня Націо­наль­но­го бан­ку від 28 люто­го 2017 Read more about Нац­банк зро­бить опе­ра­ції з пере­ка­зу коштів та купів­лі валю­ти про­сті­ши­ми та швид­ши­ми[…]

0
захист прав людини, поліція,

У Миколаївській області почастішали випадки порушення права особи на захист

У Мико­ла­їв­ській обла­сті поча­сті­ша­ли випад­ки пору­ше­н­ня пра­ва осо­би на захист Пред­став­ни­ки Націо­наль­но­го пре­вен­тив­но­го меха­ні­зму та регіо­наль­ний коор­ди­на­тор вза­є­мо­дії з гро­мад­ські­стю Упов­но­ва­же­но­го ВРУ з прав люди­ни вияви­ли, що пра­ців­ни­ки полі­ції не пові­дом­ля­ють в Центр нада­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої допо­мо­ги про затри­ма­н­ня осіб, а деякі затри­ма­н­ня навіть не від­обра­жа­ю­ться в Жур­на­лі облі­ку достав­ле­них, від­ві­ду­ва­чів та запро­ше­них до Read more about У Мико­ла­їв­ській обла­сті поча­сті­ша­ли випад­ки пору­ше­н­ня пра­ва осо­би на захист[…]

0
нікчемність договору вкладу недостатньо для анулювання такої угоди

Твердження уповноваженої особи фонду гарантування вкладів про нікчемність договору вкладу недостатньо для анулювання такої угоди!

Одно­го твер­дже­н­ня упов­но­ва­же­ної осо­би Фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів фізи­чних осіб про нікчем­ність дого­во­ру вкла­ду недо­ста­тньо для ану­лю­ва­н­ня такої уго­ди. Так вирі­шив суд В ході роз­гля­ду спра­ви про від­мо­ву у випла­ті гаран­то­ва­ної суми від­шко­ду­ва­н­ня ФГВФО з моти­вів від­су­тно­сті даних осо­би в загаль­но­му реє­стрі вкла­дни­ків коле­гія суд­дів Він­ни­цько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го суду дійшла виснов­ку, що Упов­но­ва­же­на осо­ба Фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів Read more about Твер­дже­н­ня упов­но­ва­же­ної осо­би фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів про нікчем­ність дого­во­ру вкла­ду недо­ста­тньо для ану­лю­ва­н­ня такої уго­ди![…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...