З новим 2017 роком!

Ще одне коло навколо Сонця! Подорож завершилась, вітаємо нову подорож!

Коле­ктив адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської виру­шає у нову подо­рож нав­ко­ло Сон­ця! Фіні­шна пря­ма – це лінія стар­ту. Ось і піді­йшов до кін­ця 2016-й рік… 31 гру­дня – це день, коли під­во­дя­ться під­сум­ки, ана­лі­зу­є­ться прой­де­ний шлях і можна раді­ти пози­тив­ним момен­там та роби­ти виснов­ки з нега­тив­них. Яким цей рік був для Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської? Від­по­відь коле­кти­ву зву­чить Read more about Ще одне коло нав­ко­ло Сон­ця! Подо­рож завер­ши­лась, віта­є­мо нову подо­рож![…]

0

Колектив адвокатського бюро Зелінської вирушає у нову подорож навколо Сонця!

Фіні­шна пря­ма – це лінія стар­ту. Ось і піді­йшов до кін­ця 2016-й рік… 31 гру­дня – це день, коли під­во­дя­ться під­сум­ки, ана­лі­зу­є­ться прой­де­ний шлях і можна раді­ти пози­тив­ним момен­там та роби­ти виснов­ки з нега­тив­них. Яким цей рік був для Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської? Від­по­відь коле­кти­ву зву­чить одно­стай­но: «2016 рік – це рік про­гре­сив­но­сті та різно­ма­ні­тно­сті». Без­пе­ре­чно, Read more about Коле­ктив адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської виру­шає у нову подо­рож нав­ко­ло Сон­ця![…]

0

Вітаємо Юлічку із отриманням Свідоцтва адвоката!!!

Коле­ктив Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської від щиро­го сер­ця вітає нашу доро­гу Юлію Дми­трів­ну Сень­ків, із отри­ма­н­ням Сві­до­цтва на пра­во зайня­т­тя адво­кат­ською діяль­ні­стю. Від­те­пер у нашо­му бюро на одно­го адво­ка­та біль­ше! Юля, бажа­є­мо тобі про­фе­сій­них звер­шень, шале­них адво­кат­ських пере­мог у спра­вах, вдя­чних клі­єн­тів, та бага­то бага­то бага­то ціка­во­го на тому нелег­ко­му про­фе­сій­но­му шля­ху який ти обра­ла!   Read more about Віта­є­мо Юлі­чку із отри­ма­н­ням Сві­до­цтва адво­ка­та!!![…]

0
адвокатське бюро зелінської офіс

Вакансія помічника адвоката

Нашо­му дру­жньо­му коле­кти­ву потрі­бне попов­не­н­ня! Шука­є­мо актив­но­го, кому­ні­ка­бель­но­го та зді­бно­го моло­до­го спе­ці­а­лі­ста у галу­зі пра­ва. Вимо­ги: аде­ква­тність, актив­ність, кому­ні­ка­бель­ність, зда­тність до навча­н­ня, дисци­плі­но­ва­ність, зда­тність мати свою дум­ку, розу­мі­н­ня суча­сних техно­ло­гій інтер­нет мар­ке­тин­гу та загаль­но­го мар­ке­тин­гу, або бажа­н­ня ними опа­ну­ва­ти (навчи­мо), зна­н­ня базо­вих та важли­вих можли­во­стей офі­сних про­грам та гра­фі­чних і відео­ре­да­кто­рів (при потре­бі навчи­мо), зді­бність Read more about Вакан­сія помі­чни­ка адво­ка­та[…]

1
адвокат львів

Світлана Зелінська у журналі SUPER Львів

Ось і вийшов осін­ній випуск жур­на­лу SUPER Львів. І серед вели­кої кіль­ко­сті ціка­во­го мате­рі­а­лу, тут є і комен­тар керів­ни­ка нашо­го адво­кат­сько­го бюро — Зелін­ської Сві­тла­ни Віта­лі­їв­ни. І хоча наш улю­бле­ний керів­ник не мала бажа­н­ня висві­тлю­ва­ти цю нови­ну на сай­ті адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської та у соці­аль­них мере­жах, все ж таки ми вирі­ши­ли поді­ли­тись цією при­єм­ною нови­ною. Read more about Сві­тла­на Зелін­ська у жур­на­лі <span class=“caps”>SUPER</span> Львів[…]

0
адвокат зелінська

Перші 500 лайків сторінки бюро на фейсбук

Вітаю кол­ле­ктив Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської із пер­ши­ми 500 лай­ків сто­рін­ки нашої сто­рін­ки адво­кат­сько­го бюро. Про­йшло лише 2 міся­ці з того часу, як ми зро­би­ли пер­ші кро­ки у про­су­ван­ні інфор­ма­ції про наше адво­кат­ське бюро в інтер­нет. При­єм­но, що кіль­кість під­пи­сни­ків та лай­ків на сто­рін­ках у соцме­ре­жах постій­но зро­стає без засто­су­ва­н­ня пла­тних піар­ме­то­дів, послуг про­фе­сій­них інтер­нет-мар­ке­то­ло­гів і інших Read more about Пер­ші 500 лай­ків сто­рін­ки бюро на фейс­бук[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...