21.08.2016

Юридичні консультації з земельного права

Замовити юридичний супровід та консультації у сфері земельного права

ВІД 490 грн.


Отри­ма­ти кон­суль­та­цію та юри­ди­чний супро­відпри оформ­лен­ні доку­мен­тів на зем­лю

Гро­ма­дя­ни­на, під­при­єм­ця або ком­па­нію, яка пла­нує вико­ри­сто­ву­ва­ти земель­ну ділян­ку для веде­н­ня госпо­дар­ства або бізне­су в Укра­ї­ні, чекає низ­ка типо­вих про­блем — від вибо­ру місця до оформ­ле­н­ня доку­мен­тів. І кон­суль­та­ції з земель­них питань від про­фе­сіо­на­лів даної сфе­ри допо­мо­жуть зна­чно ско­ро­ти­ти Ваш час і витра­ти, а ще важли­ві­ше — зни­зи­ти ризи­ки, які пра­кти­чно неми­ну­чі у разі само­стій­них пошу­ків ріше­н­ня.
Земель­не пра­во охо­плює цілу галузь пра­ва, яка регу­лює від­но­си­ни щодо вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель­них ресур­сів. Земель­ні від­но­си­ни, які вини­ка­ють, існу­ють і змі­ню­ю­ться під впли­вом людей — ста­нов­лять пре­дмет земель­но­го пра­ва. Тоб­то, земель­не пра­во регу­лює різні від­но­си­ни, які сто­су­ю­ться зем­лі, її пра­во­во­го режи­му. При цьо­му вра­хо­ву­ю­ться госпо­дар­ські, соці­аль­ні та інші її фун­кції. Таким чином, зем­ля є пев­ним тери­то­рі­аль­ним бази­сом, як пло­ща або тери­то­рія, на якій роз­мі­щу­ю­ться виро­бни­чі об’єкти, будів­лі і спо­ру­ди.
Як госпо­дар­ський об’єкт, будь-яка земель­на ділян­ка бере участь у від­но­си­нах, які регу­лю­ю­ться різни­ми галу­зя­ми пра­ва: лісо­вим, госпо­дар­ським, цивіль­ним, тру­до­вим і, без­по­се­ре­дньо, земель­ним пра­вом. Земель­не зако­но­дав­ство Укра­ї­ни на сьо­го­дні­шній день містить більш ніж 500 нор­ма­тив­них актів і 53 зако­ни, які, до того ж, постій­но змі­ню­ю­ться — наби­ра­ють чин­но­сті або ска­со­ву­ю­ться, не кажу­чи вже про уста­ле­ну пра­кти­ку, яка, на жаль, не зав­жди узго­джу­є­ться із зако­на­ми…


Звер­нув­шись за кон­суль­та­ці­я­ми та юри­ди­чним супро­во­дом із земель­них питань до Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської, ви змо­же­те швид­ко отри­ма­ти від­по­віді на такі поши­ре­ні пита­н­ня:
- Які доку­мен­ти необ­хі­дно під­го­ту­ва­ти, офор­ми­ти, чи виро­би­ти;
- Яка існує пра­кти­ка вирі­ше­н­ня поді­бних питань;
- Які ризи­ки існу­ють або можуть з’явитися;
- Яке зако­но­дав­ство регла­мен­тує дане пита­н­ня;
- Яка перед­ба­че­на від­по­від­аль­ність, у випад­ку недо­три­ма­н­ня вимог чин­но­го зако­но­дав­ства у земель­них пита­н­нях;
- Як отри­ма­ти бажа­ний резуль­тат у закон­ний спо­сіб;
- Зем­ле­устрою та дер­жав­но­го земель­но­го када­стру;
- Пра­во­від­но­син земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня;
- Прав і обов’язків вла­сни­ків земель­них діля­нок;
- Захи­сту прав на зем­лю та роз­гляд земель­них спо­рів;

- Оформ­ле­н­ня орен­ди, одер­жа­н­ня сер­ві­ту­ту;
- Оформ­ле­н­ня дер­жав­но­го акту на земель­ну ділян­ку;
- Оформ­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті на зем­лю та бага­то іншо­го.
- Та інші від­по­віді на будь-які пита­н­ня що сто­су­ю­ться оформ­ле­н­ня земель­ної ділян­ки,
змі­ни її цільо­во­го чи фун­кціо­наль­но­го при­зна­че­н­ня, можли­во­сті забу­до­ви, тощо.


Юри­ди­чні кон­суль­та­ції в галу­зі земель­но­го пра­ва допо­мо­жуть роз­кри­ти пра­во­ву сто­ро­ну опе­ра­цій з тако­го виду вла­сні­стю, як зем­ля, допо­мо­жуть пра­виль­но офор­ми­ти купів­лю-про­даж об’єктів неру­хо­мо­сті, укла­сти дого­вір орен­ди на най­більш вигі­дних умо­вах, а також вирі­ши­ти більш скла­дні пита­н­ня.

Звертайтесь за консультацією до Адвокатського бюро Зелінської, адже у нас великий досвід роботи у сфері земельного права!


Отри­ма­ти кон­суль­та­цію та юри­ди­чний супро­відпри оформ­лен­ні доку­мен­тів на зем­лю

Інші послу­ги:

Go to Захист у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях

Захист у кримінальних провадженнях

Юри­ди­чні послу­ги адво­ка­та із вели­ким досві­дом захи­сту клі­єн­тів у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях. Про­фе­сій­ні адво­ка­ти із вели­ким дов­сі­дом допо­мо­жуть захи­сти­ти Ваші пра­ва у місті Львів.

Go to Кон­суль­та­ції із земель­но­го пра­ва

Консультації із земельного права

Земель­ний кодекс Укра­ї­ни, кадастр, гео­де­зія… Все це не так скла­дно, якщо звер­не­тесь за послу­га­ми юри­ста. Супро­від та юри­ди­чні кон­суль­та­ції щодо неру­хо­мо­сті та земель­них питань.

Go to Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та

Послуги сімейного адвоката

Сімей­не пра­во. Роз­лу­че­н­ня, визна­че­н­ня батьків­ства та опі­кун­ства. При­су­дже­н­ня алі­мен­тів, роз­по­діл май­на. Захист інте­ре­сів та прав дити­ни. Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та, щодо юри­ди­чних справ.

Go to Обслу­го­ву­ва­н­ня під­при­ємств

Обслуговування підприємств

Послу­ги юри­стів для під­при­єм­цв у льво­ві. Юри­ди­чний супро­від бізне­су, пред­став­ни­цтво інте­ре­сів в дер­жав­них уста­но­вах, роз­ро­бле­н­ня доку­мен­та­ції, дозво­лів, супро­від угод. 


Go to Послу­ги юри­стів з цивіль­но­го пра­ва

Послуги юристів з цивільного права

Скла­да­н­ня позов­них заяв. Пред­став­ни­цтво інте­ре­сів у суді пер­шої, апе­ля­цій­ної та каса­цій­ної інстан­ції. Вре­гу­лю­ва­н­ня та вирі­ше­н­ня спо­рів по можли­во­сті на досу­до­вій ста­дії. Юри­ди­чні послу­ги 

Go to Послу­ги у сфе­рі меди­чно­го пра­ва

Послуги у сфері медичного права

Ана­ліз пере­спе­кти­ви судо­во­го позо­ву до меди­чно­го закла­ду. Захист прав паці­єн­та. Скар­же­н­ня дій пра­ців­ни­ків меди­чних уста­нов, пов’язаних із роз­го­ло­ше­н­ням таєм­ни­ці ліка­ря, недба­лі­стю, що спри­чи­ни­ла важ­кі наслід­ки

Go to Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов митни­ці

Оскарження протоколів та постанов митниці

Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов із пору­ше­н­ня митних пра­вил, поряд­ку про­ве­де­н­ня орд на львів­ській митни­ці. Оскар­же­н­ня штра­фі накла­де­них на авто з євро­пи, вве­зе­не за стам­буль­скою кон­вен­ці­єю

Go to Скла­да­н­ня нети­по­вих дого­во­рів

Складання нетипових договорів

Юри­ди­чні кон­суль­та­ції при під­го­тов­ці дого­во­ру. Скла­да­н­ня нети­пов­го дого­во­ру орен­ди, від­тер­мі­ну­ва­н­ня зобов’язань, усту­пки май­но­вих прав та інших дого­во­рів із осо­бли­ви­ми умо­ва­ми

 

 


Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...