21.08.2016

Юридичний супровід підприємств

Замовити юридичний супровід для Вашого підприємства

ВІД 990 грн. на місяць


Замо­ви­ти юри­ди­чний супро­відвашо­го під­при­єм­ства

Наше адвокатське бюро забезпечує юридичний супровід таким компаніям як:


туристичний оператор
робота за кордоном
пирогова хата
Arrow
Arrow
Тури­сти­чний опе­ра­тор “Гал-Кру­їз”
Slider


А також близько 20 підприємств та приватних підприємців малого та середнього бізнесу.


Замо­ви­ти юри­ди­чний супро­відвашо­го під­при­єм­ства
 • Нор­ма­тив­но-пра­во­ві, підза­кон­ні та судо­ві акти, які ство­рю­ють орга­ни зако­но­дав­чої, вико­нав­чої та судо­вої вла­ди, одно­зна­чно вима­га­ють тлу­ма­че­н­ня фахів­цем у галу­зі пра­ва у зв’язку з тим, що за сво­єю пра­во­вою при­ро­дою є досить скла­дни­ми.

  Для веде­н­ня бізне­су необ­хі­дно про­фе­сій­ний юри­ди­чний супро­від з питань нале­жної під­го­тов­ки паке­ту ста­ту­тних доку­мен­тів ком­па­ній з метою подаль­шо­го захи­сту вла­сни­ків (акціо­не­рів, уча­сни­ків), схем опо­да­тку­ва­н­ня ком­па­ній з метою їх опти­мі­за­ції, під­го­тов­ки різних госпо­дар­ських дого­во­рів та інших пра­во­вих доку­мен­тів.

  Від­по­від­но, для нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня та управ­лі­н­ня під­при­єм­ства­ми, бізне­сом необ­хі­дна пра­во­ва під­трим­ка ква­лі­фі­ко­ва­но­го фахів­ця в сфе­рі комер­цій­но­го, госпо­дар­сько­го, пода­тко­во­го пра­ва.

  Найма­ти на постій­ну осно­ву юри­ста не зав­жди вигі­дно,  та еко­но­мі­чно доціль­но для під­при­єм­ства з неве­ли­ким обся­гом обо­ро­тних коштів.

  Також вар­то вра­ху­ва­ти, що жоден юрист, який пра­цює на постій­ній осно­ві не буде мати такої широ­кої юри­ди­чної пра­кти­ки, як коман­да досвід­че­них адво­ка­тів.

  Ква­лі­фі­ко­ва­но і про­фе­сій­но наше адво­кат­ське бюро надає пра­во­ві послу­ги для під­при­ємств, юри­ди­чних осіб.

  Абонентське юридичне обслуговування, супровід підприємств включає в себе широкий спектр юридичних послуг:

  • під­го­тов­ка про­е­ктів дого­во­рів;
  • юри­ди­чний супро­від угод;
  • вне­се­н­ня змін до ста­ту­тних (уста­нов­чих) доку­мен­тів;
  • пред­став­ни­цтво інте­ре­сів під­при­єм­ства в орга­нах дер­жав­ної вла­ди;
  • пред­став­ни­цтво інте­ре­сів під­при­єм­ства в судах;
  • пред­став­ни­цтво інте­ре­сів під­при­єм­ства за позо­ва­ми / заявам про захист прав спо­жи­ва­ча;
  • пра­во­вий ана­ліз дого­во­рів;
  • в рам­ках або­нент­сько­го юри­ди­чно­го обслу­го­ву­ва­н­ня, супро­во­ду під­при­єм­ства юри­ди­чне кон­суль­ту­ва­н­ня адво­ка­та;
  • та інші послу­ги.

  В рам­ках нада­н­ня наши­ми спе­ці­а­лі­ста­ми пра­во­вих, юри­ди­чних послуг діє адво­кат­ська таєм­ни­ця на роз­го­ло­ше­н­ня будь-якої інфор­ма­ції, яка може бути отри­ма­на мною в про­це­сі робо­ти з клі­єн­том

  Еко­но­мі­чний стан в нашій кра­ї­ні і постій­ні змі­ни в зако­но­дав­стві зали­ша­ють бажа­ти кра­що­го моло­дим пер­спе­ктив­ним під­при­єм­ствам. Неста­біль­ність і від­су­тність ква­лі­фі­ко­ва­но­го під­хо­ду при­зво­дить до зане­па­ду діяль­но­сті та лікві­да­ції під­при­єм­ства. Якщо ви бажа­є­те сво­їй під­при­єм­ству іншої долі, звер­тай­тесь до досвід­че­них адво­ка­тів , які нада­ють пов­но­цін­не юри­ди­чне обслу­го­ву­ва­н­ня фірм у м. Львів.


  Замо­ви­ти юри­ди­чний супро­відвашо­го під­при­єм­ства

  Інші послу­ги:


  Go to Захист у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях

  Захист у кримінальних провадженнях

  Юри­ди­чні послу­ги адво­ка­та із вели­ким досві­дом захи­сту клі­єн­тів у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях. Про­фе­сій­ні адво­ка­ти із вели­ким дов­сі­дом допо­мо­жуть захи­сти­ти Ваші пра­ва у місті Львів.

  Go to Кон­суль­та­ції із земель­но­го пра­ва

  Консультації із земельного права

  Земель­ний кодекс Укра­ї­ни, кадастр, гео­де­зія… Все це не так скла­дно, якщо звер­не­тесь за послу­га­ми юри­ста. Супро­від та юри­ди­чні кон­суль­та­ції щодо неру­хо­мо­сті та земель­них питань.

  Go to Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та

  Послуги сімейного адвоката

  Сімей­не пра­во. Роз­лу­че­н­ня, визна­че­н­ня батьків­ства та опі­кун­ства. При­су­дже­н­ня алі­мен­тів, роз­по­діл май­на. Захист інте­ре­сів та прав дити­ни. Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та, щодо юри­ди­чних справ.

  Go to Обслу­го­ву­ва­н­ня під­при­ємств

  Обслуговування підприємств

  Послу­ги юри­стів для під­при­єм­цв у льво­ві. Юри­ди­чний супро­від бізне­су, пред­став­ни­цтво інте­ре­сів в дер­жав­них уста­но­вах, роз­ро­бле­н­ня доку­мен­та­ції, дозво­лів, супро­від угод. 


  Go to Послу­ги юри­стів з цивіль­но­го пра­ва

  Послуги юристів з цивільного права

  Скла­да­н­ня позов­них заяв. Пред­став­ни­цтво інте­ре­сів у суді пер­шої, апе­ля­цій­ної та каса­цій­ної інстан­ції. Вре­гу­лю­ва­н­ня та вирі­ше­н­ня спо­рів по можли­во­сті на досу­до­вій ста­дії. Юри­ди­чні послу­ги 

  Go to Послу­ги у сфе­рі меди­чно­го пра­ва

  Послуги у сфері медичного права

  Ана­ліз пере­спе­кти­ви судо­во­го позо­ву до меди­чно­го закла­ду. Захист прав паці­єн­та. Скар­же­н­ня дій пра­ців­ни­ків меди­чних уста­нов, пов’язаних із роз­го­ло­ше­н­ням таєм­ни­ці ліка­ря, недба­лі­стю, що спри­чи­ни­ла важ­кі наслід­ки

  Go to Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов митни­ці

  Оскарження протоколів та постанов митниці

  Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов із пору­ше­н­ня митних пра­вил, поряд­ку про­ве­де­н­ня орд на львів­ській митни­ці. Оскар­же­н­ня штра­фі накла­де­них на авто з євро­пи, вве­зе­не за стам­буль­скою кон­вен­ці­єю

  Go to Скла­да­н­ня нети­по­вих дого­во­рів

  Складання нетипових договорів

  Юри­ди­чні кон­суль­та­ції при під­го­тов­ці дого­во­ру. Скла­да­н­ня нети­пов­го дого­во­ру орен­ди, від­тер­мі­ну­ва­н­ня зобов’язань, усту­пки май­но­вих прав та інших дого­во­рів із осо­бли­ви­ми умо­ва­ми

 

Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...