21.08.2016

Укладання текстів типових та нетипових договорів

Формування та складання текстів нетипових договорів

Деко­ли вини­кає необ­хі­дність укла­сти кон­тракт, який потре­бує нестан­дар­тно­го під­хо­ду, перед­ба­че­н­ня пев­них наслід­ків, чи умов.
Ми скла­да­е­мо дого­вір згі­дно дося­гну­тих вами домов­ле­но­стей в межах дію­чо­го зако­но­дав­ства.
Кожен дого­вір скла­да­є­ться наши­ми спе­ці­а­лі­ста­ми інди­ві­ду­аль­но, з узго­дже­н­ням кожно­го пун­кту дого­во­ру з клі­єн­том, та нада­н­ням клі­єн­ту усіх необ­хі­дних юри­ди­чних кону­сль­та­цій, сто­сов­но подаль­шо­го засто­су­ва­н­ня дано­го дого­во­ру, можли­во­стей його достро­ко­во­го розір­ва­н­ня, оскар­же­н­ня пун­ктів дого­во­ру в судо­во­му поряд­ку, та можли­во­стей для при­му­со­во­го вико­на­н­ня умов дого­во­ру в судо­во­му поряд­ку, згі­дно чин­но­го зако­но­дав­ства.

Замовити складання нетипового договору

Також ви може­те нада­ти свій варі­ант дого­во­ру на юри­ди­чну пере­вір­ку, для отри­ма­н­ня кон­суль­та­ції.
Для чого це може бути потрі­бно?
Дуже часто наші клі­єн­ти звер­та­ю­ться із про­ха­н­ням пере­ві­ри­ти запро­по­но­ва­ні їм пар­тне­ра­ми дого­во­ри, для пере­вір­ки добро­со­ві­сно­сті таких кон­тра­ктів. Після ретель­но­го ана­лі­зу, ми дає­мо висно­вок про те, чи вар­то під­пи­су­ва­ти такий дого­вір, або які пун­кти вар­то запро­по­ну­ва­ти змі­ни­ти у ньо­му, перш ніж під­пи­су­ва­ти.
З таки­ми про­ха­н­ня­ми клі­єн­ти звер­та­ю­ться перед укла­да­н­ням нети­по­вих дого­во­рів з питань купів­лі-про­да­жу неру­хо­мо­сті, оформ­ле­н­ня зобо­вя­зань, дого­во­рів пози­ки, тощо.

Замовити юридичну перевірку договору:

від 300 грн.


Замо­ви­ти юри­ди­чну пере­вір­куВашо­го при­мір­ни­ка уго­ди

Якщо ж вам необ­хі­дно укла­сти типо­вий дого­вір спів­пра­ці, купів­лі-про­да­жу, пере­да­чі май­но­вих прав, дого­во­ру усту­пки май­но­вих прав, дого­во­ру зобов’язання, цесії чи інші типо­ві дого­во­ри, ви може­те звер­ну­тись до нас, за зраз­ком дого­во­ру роз­ро­бле­но­го наши­ми спе­ці­а­лі­ста­ми, з ура­ху­ва­н­ням поши­ре­них недо­лі­ків, чи недо­о­пра­цьо­ва­них зраз­ків, які зна­хо­дя­ться у віль­но­му досту­пі. У вар­тість такої послу­ги вхо­дить вне­се­н­ня інди­ві­ду­аль­них пун­ктів, на вимо­гу клі­єн­та, запов­не­н­ня пер­со­наль­них та юри­ди­чних даних сто­рін, під­го­ту­ва­н­ня 2-х при­мір­ни­ків дого­во­ру до під­пи­са­н­ня.
При бажан­ні клі­єн­та, ми нада­є­мо можли­вість укла­сти дого­вір у нашо­му офі­сі, в при­су­тно­сті наших спе­ці­а­лі­стів.

Замовити складання типового договору

ВІД 300 грн.


Замо­ви­ти які­сний типо­вий дого­вір

 НОВА! Послуга – зберігання документів

За бажа­н­ням клі­єн­та, ми може­мо нада­ти послу­гу: збе­рі­га­н­ня та депо­ну­ва­н­ня доку­мен­тів, зокре­ма при­мір­ни­ків укла­де­них дого­во­рів.
Така про­по­зи­ція може бути ціка­вою для при­ва­тних під­при­єм­ців, які про­ва­дять свою діяль­ність без вико­ри­ста­н­ня офі­сно­го при­мі­ще­н­ня із сей­фом.
Збе­рі­га­н­ня в дома­шній шухля­ді доку­мен­тів, не є надій­ним, оскіль­ки доку­мен­ти можуть загу­би­тись, ви може­те забу­ти де їх покла­ли, тощо. При замов­лен­ні послу­ги, ваші доку­мен­ти будуть збе­рі­га­тись у нашо­му депо­зи­та­рії, і ви в будь-який час змо­же­те отри­ма­ти їх на вимо­гу.

Вартість послуги:

Акційна ціна:

*вар­тість послу­ги може змі­ню­ва­тись в зале­жно­сті від обся­гу та скла­дно­сті дого­во­ру. Деталь­ні­ші ціни на послу­ги ви може­те дізна­тись у нашо­му прайс-листі. Акцій­на ціна діє за умо­ви замов­ле­н­ня, та пере­д­опла­ти послу­ги не мен­ше 6 міся­ців. У випад­ку подаль­шо­го збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів, та неопла­ти клі­єн­том збе­рі­га­н­ня у депо­зи­та­рії, доку­мен­ти не зни­щу­ю­ться а про­дов­жу­ють збе­рі­га­тись, але повер­та­ю­ться клі­єн­ту після пов­ної опла­ти усьо­го тер­мі­ну збе­рі­га­н­ня, за тари­фом зазна­че­ним у дого­во­рі про збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів. Тариф зазна­че­ний у дого­во­рі не під­ля­гає змі­ні. При роз­ра­хун­ку індекс інфля­ції не вра­хо­ву­є­ться.
Go to Захист у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях

Захист у кримінальних провадженнях

Юри­ди­чні послу­ги адво­ка­та із вели­ким досві­дом захи­сту клі­єн­тів у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях. Про­фе­сій­ні адво­ка­ти із вели­ким дов­сі­дом допо­мо­жуть захи­сти­ти Ваші пра­ва у місті Львів.

Go to Кон­суль­та­ції із земель­но­го пра­ва

Консультації із земельного права

Земель­ний кодекс Укра­ї­ни, кадастр, гео­де­зія… Все це не так скла­дно, якщо звер­не­тесь за послу­га­ми юри­ста. Супро­від та юри­ди­чні кон­суль­та­ції щодо неру­хо­мо­сті та земель­них питань.

Go to Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та

Послуги сімейного адвоката

Сімей­не пра­во. Роз­лу­че­н­ня, визна­че­н­ня батьків­ства та опі­кун­ства. При­су­дже­н­ня алі­мен­тів, роз­по­діл май­на. Захист інте­ре­сів та прав дити­ни. Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та, щодо юри­ди­чних справ.

Go to Обслу­го­ву­ва­н­ня під­при­ємств

Обслуговування підприємств

Послу­ги юри­стів для під­при­єм­цв у льво­ві. Юри­ди­чний супро­від бізне­су, пред­став­ни­цтво інте­ре­сів в дер­жав­них уста­но­вах, роз­ро­бле­н­ня доку­мен­та­ції, дозво­лів, супро­від угод. 


Go to Послу­ги юри­стів з цивіль­но­го пра­ва

Послуги юристів з цивільного права

Скла­да­н­ня позов­них заяв. Пред­став­ни­цтво інте­ре­сів у суді пер­шої, апе­ля­цій­ної та каса­цій­ної інстан­ції. Вре­гу­лю­ва­н­ня та вирі­ше­н­ня спо­рів по можли­во­сті на досу­до­вій ста­дії. Юри­ди­чні послу­ги 

Go to Послу­ги у сфе­рі меди­чно­го пра­ва

Послуги у сфері медичного права

Ана­ліз пере­спе­кти­ви судо­во­го позо­ву до меди­чно­го закла­ду. Захист прав паці­єн­та. Скар­же­н­ня дій пра­ців­ни­ків меди­чних уста­нов, пов’язаних із роз­го­ло­ше­н­ням таєм­ни­ці ліка­ря, недба­лі­стю, що спри­чи­ни­ла важ­кі наслід­ки

Go to Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов митни­ці

Оскарження протоколів та постанов митниці

Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов із пору­ше­н­ня митних пра­вил, поряд­ку про­ве­де­н­ня орд на львів­ській митни­ці. Оскар­же­н­ня штра­фі накла­де­них на авто з євро­пи, вве­зе­не за стам­буль­скою кон­вен­ці­єю

Go to Скла­да­н­ня нети­по­вих дого­во­рів

Складання нетипових договорів

Юри­ди­чні кон­суль­та­ції при під­го­тов­ці дого­во­ру. Скла­да­н­ня нети­пов­го дого­во­ру орен­ди, від­тер­мі­ну­ва­н­ня зобов’язань, усту­пки май­но­вих прав та інших дого­во­рів із осо­бли­ви­ми умо­ва­ми

Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...