21.08.2016

Юридична допомога у митних питаннях

Замовити юридичні послуги у сфері митного права

ВІД 990 грн.


Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­таз митних питань

У від­по­від­но­сті до Митно­го коде­ксу Укра­ї­ни — Пору­ше­н­ня митних пра­вил є адмі­ні­стра­тив­ним пра­во­по­ру­ше­н­ням і визна­ча­є­ться як про­ти­прав­ні, вин­ні (уми­сні або з необе­ре­жно­сті) дії чи без­ді­яль­ність, що пося­га­ють на вста­нов­ле­ний Митним коде­ксом та інши­ми акта­ми поря­док пере­мі­ще­н­ня това­рів, транс­порт­них засо­бів комер­цій­но­го при­зна­че­н­ня через митний кор­дон Укра­ї­ни, пред’явлення їх орга­нам дохо­дів і збо­рів для про­ве­де­н­ня митно­го кон­тро­лю та митно­го оформ­ле­н­ня, а також здій­сне­н­ня опе­ра­цій з това­ра­ми, що пере­бу­ва­ють під митним кон­тро­лем або кон­троль за яки­ми покла­де­но на орга­ни дохо­дів і збо­рів зако­но­дав­ством, і за які перед­ба­че­на адмі­ні­стра­тив­на від­по­від­аль­ність (ст. 458 Митно­го коде­ксу).

Від­по­від­аль­ність за пору­ше­н­ня митних пра­вил може бути у вигля­ді:

  • попе­ре­дже­н­ня
  • штра­фу
  • кон­фі­ска­ції това­рів, транс­порт­них засо­бів та гро­шей.

Одним з таких пору­шень є пору­ше­н­ня поряд­ку про­хо­дже­н­ня митно­го кон­тро­лю, а саме про­хо­дже­н­ня «зеле­но­го кори­до­ру» без декла­ру­ва­н­ня пере­ви­ще­ної нор­ми пере­мі­ще­н­ня через кор­дон, тоб­то коштів біль­ше за 10 000 тис. Дол.
Таке пору­ше­н­ня тягне накла­де­н­ня на осо­бу штра­фу у роз­мі­рі 1700 грн. з кон­фі­ска­ці­єю гро­шей.

Неде­кла­ру­ва­н­ня това­рів, транс­порт­них засо­бів, що пере­мі­щу­ю­ться через кор­дон тягне за собою накла­де­н­ня штра­фу в роз­мі­рі 100 % вар­то­сті цих това­рів, транс­порт­них засо­бів з кон­фі­ска­ці­єю това­рів.

Від­по­від­аль­ність за таки пору­ше­н­ня є не спів­мір­ною з дія­ми пору­шни­ка. Адже осо­ба не завда­ла дер­жа­ві зби­тків, вона лише не заде­кла­ру­ва­ла товар або кошти.
Митні орга­ни в таких спра­вам діють фор­маль­но, вико­ну­ю­чи «дер­жав­не замов­ле­н­ня» отри­ма­ти в казну дер­жа­ви кон­фі­ско­ва­ні кошти. При цьо­му, пору­шу­ють пра­ва таких гро­ма­дян на пред­став­ле­н­ня їх інте­ре­сів адво­ка­том, при­су­тність поня­тих при вилу­чен­ні коштів та свід­ків при скла­дан­ні про­то­ко­лів.

Як пока­зує судо­ва пра­кти­ка таких спо­рів бага­то, і суди також фор­маль­но став­ля­ться до роз­гля­ду таких справ. Тому в суді необ­хі­дно звер­ну­ти ува­гу на дока­зи, які спро­сту­ють Ваші пору­ше­н­ня, дове­дуть непра­во­мір­ні дії митних орга­нів, вста­нов­лять виня­тко­ві обста­ви­ни.

Тому якщо Ви бажа­є­те вигра­ти спра­ву в суді не нама­гай­тесь вирі­ши­ти її само­туж­ки – своє­ча­сно звер­ні­ться до ква­лі­фі­ко­ва­но­го адво­ка­та.

Наші адво­ка­ти мають досвід у вирі­шен­ні митних спо­рів, захи­сту інте­ре­сів гро­ма­дян та юри­ди­чних осіб в суді, оскар­же­н­ня дій митних орга­нів. Мають бага­тий досвід вигра­них справ у спо­рах з митни­цею.

Наші фахів­ці нада­дуть Вам ква­лі­фі­ко­ва­ну усну або письмо­ву кон­суль­та­цію з митних спо­рів. Деталь­но про­ана­лі­зу­ють Вашу ситу­а­цію, вивчать доку­мен­ти, оці­нять дії митних орга­нів при скла­дан­ні про­то­ко­лу, зна­йдуть опти­маль­ний варі­ант вирі­ше­н­ня спра­ви на Вашу користь.
Збе­руть та пред­став­лять дока­зи в суді, спро­сту­ють дово­ди митних орга­нів, захи­стять Ваші пра­ва та інте­ре­си в суді пер­шої та апе­ля­цій­ної інстан­ції.


Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­таз митних питань

Інші послу­ги:


Go to Захист у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях

Захист у кримінальних провадженнях

Юри­ди­чні послу­ги адво­ка­та із вели­ким досві­дом захи­сту клі­єн­тів у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях. Про­фе­сій­ні адво­ка­ти із вели­ким дов­сі­дом допо­мо­жуть захи­сти­ти Ваші пра­ва у місті Львів.

Go to Кон­суль­та­ції із земель­но­го пра­ва

Консультації із земельного права

Земель­ний кодекс Укра­ї­ни, кадастр, гео­де­зія… Все це не так скла­дно, якщо звер­не­тесь за послу­га­ми юри­ста. Супро­від та юри­ди­чні кон­суль­та­ції щодо неру­хо­мо­сті та земель­них питань.

Go to Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та

Послуги сімейного адвоката

Сімей­не пра­во. Роз­лу­че­н­ня, визна­че­н­ня батьків­ства та опі­кун­ства. При­су­дже­н­ня алі­мен­тів, роз­по­діл май­на. Захист інте­ре­сів та прав дити­ни. Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та, щодо юри­ди­чних справ.

Go to Обслу­го­ву­ва­н­ня під­при­ємств

Обслуговування підприємств

Послу­ги юри­стів для під­при­єм­цв у льво­ві. Юри­ди­чний супро­від бізне­су, пред­став­ни­цтво інте­ре­сів в дер­жав­них уста­но­вах, роз­ро­бле­н­ня доку­мен­та­ції, дозво­лів, супро­від угод. 


Go to Послу­ги юри­стів з цивіль­но­го пра­ва

Послуги юристів з цивільного права

Скла­да­н­ня позов­них заяв. Пред­став­ни­цтво інте­ре­сів у суді пер­шої, апе­ля­цій­ної та каса­цій­ної інстан­ції. Вре­гу­лю­ва­н­ня та вирі­ше­н­ня спо­рів по можли­во­сті на досу­до­вій ста­дії. Юри­ди­чні послу­ги 

Go to Послу­ги у сфе­рі меди­чно­го пра­ва

Послуги у сфері медичного права

Ана­ліз пере­спе­кти­ви судо­во­го позо­ву до меди­чно­го закла­ду. Захист прав паці­єн­та. Скар­же­н­ня дій пра­ців­ни­ків меди­чних уста­нов, пов’язаних із роз­го­ло­ше­н­ням таєм­ни­ці ліка­ря, недба­лі­стю, що спри­чи­ни­ла важ­кі наслід­ки

Go to Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов митни­ці

Оскарження протоколів та постанов митниці

Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов із пору­ше­н­ня митних пра­вил, поряд­ку про­ве­де­н­ня орд на львів­ській митни­ці. Оскар­же­н­ня штра­фі накла­де­них на авто з євро­пи, вве­зе­не за стам­буль­скою кон­вен­ці­єю

Go to Скла­да­н­ня нети­по­вих дого­во­рів

Складання нетипових договорів

Юри­ди­чні кон­суль­та­ції при під­го­тов­ці дого­во­ру. Скла­да­н­ня нети­пов­го дого­во­ру орен­ди, від­тер­мі­ну­ва­н­ня зобов’язань, усту­пки май­но­вих прав та інших дого­во­рів із осо­бли­ви­ми умо­ва­ми

Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...