21.08.2016

Депозитарій документів та договорів

Замовити послугу “зберігання документів”

ВІД 100 грн.


Замо­ви­ти послу­гузбе­рі­га­н­ня доку­мен­тів у депо­зи­та­рії

Адво­кат­ське бюро Зелін­ської надає послу­ги для фізи­чних та юри­ди­чних осіб із збе­рі­га­н­ня та депо­ну­ва­н­ня доку­мен­тів, зокре­ма при­мір­ни­ків укла­де­них дого­во­рів, та інших доку­мен­тів недер­жав­но­го зраз­ка (руко­пи­си, блан­ки, дозвіль­ні доку­мен­ти тощо)*.

Така про­по­зи­ція може бути ціка­вою для при­ва­тних під­при­єм­ців, які про­ва­дять свою діяль­ність без вико­ри­ста­н­ня офі­сно­го при­мі­ще­н­ня із сей­фом.

Збе­рі­га­н­ня в дома­шній шухля­ді доку­мен­тів, не є надій­ним, оскіль­ки доку­мен­ти можуть загу­би­тись, ви може­те забу­ти де їх покла­ли, тощо. При замов­лен­ні послу­ги, ваші доку­мен­ти будуть збе­рі­га­тись у нашо­му депо­зи­та­рії, і ви в будь-який час змо­же­те отри­ма­ти їх на вимо­гу.***

Вартість послуги:

100 грн. за місяць зберігання**

* на збе­рі­га­н­ня не при­йма­ю­ться доку­мен­ти вико­на­ні на блан­ках дер­жав­но­го зраз­ка, охо­ро­ню­ва­ні чин­ним зако­но­дав­ством (паспорт, сві­до­цтво про наро­дже­н­ня, тощо).

**вар­тість послу­ги може змі­ню­ва­тись в зале­жно­сті від обся­гу та скла­дно­сті дого­во­ру. Деталь­ні­ші ціни на послу­ги ви може­те дізна­тись у нашо­му прайс-листі. Ціна вка­за­на за умо­ви замов­ле­н­ня, та пере­д­опла­ти послу­ги не мен­ше 6 міся­ців. У випад­ку подаль­шо­го збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів, та неопла­ти клі­єн­том збе­рі­га­н­ня у депо­зи­та­рії, доку­мен­ти не зни­щу­ю­ться а про­дов­жу­ють збе­рі­га­тись, але повер­та­ю­ться клі­єн­ту після пов­ної опла­ти усьо­го тер­мі­ну збе­рі­га­н­ня, за тари­фом зазна­че­ним у дого­во­рі про збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів. Тариф зазна­че­ний у дого­во­рі не під­ля­гає змі­ні. При роз­ра­хун­ку індекс інфля­ції не вра­хо­ву­є­ться.

*** адво­кат­ське бюро, беру­чи на збе­рі­га­н­ня доку­мен­ти не несе від­по­від­аль­ність за їх зміст та закон­ність. Усю від­по­від­аль­ність за зміст та закон­ність доку­мен­тів та інфор­ма­ції нада­ної у депо­зи­та­рій несе клі­єнт.

Доку­мен­ти пере­да­ю­ться у депо­зи­та­рій, після під­пи­са­н­ня усіх необ­хі­дних доку­мен­тів та дого­во­ру, згі­дно чин­но­го зако­но­дав­ства. При пере­да­чі доку­мен­тів скла­да­є­ться акт при­йо­му-пере­да­чі із пов­ним пере­лі­ком нада­них на збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів.


Замо­ви­ти послу­гузбе­рі­га­н­ня доку­мен­тів у депо­зи­та­рії

Інші послу­ги:


Go to Захист у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях

Захист у кримінальних провадженнях

Юри­ди­чні послу­ги адво­ка­та із вели­ким досві­дом захи­сту клі­єн­тів у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях. Про­фе­сій­ні адво­ка­ти із вели­ким дов­сі­дом допо­мо­жуть захи­сти­ти Ваші пра­ва у місті Львів.

Go to Кон­суль­та­ції із земель­но­го пра­ва

Консультації із земельного права

Земель­ний кодекс Укра­ї­ни, кадастр, гео­де­зія… Все це не так скла­дно, якщо звер­не­тесь за послу­га­ми юри­ста. Супро­від та юри­ди­чні кон­суль­та­ції щодо неру­хо­мо­сті та земель­них питань.

Go to Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та

Послуги сімейного адвоката

Сімей­не пра­во. Роз­лу­че­н­ня, визна­че­н­ня батьків­ства та опі­кун­ства. При­су­дже­н­ня алі­мен­тів, роз­по­діл май­на. Захист інте­ре­сів та прав дити­ни. Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та, щодо юри­ди­чних справ.

Go to Обслу­го­ву­ва­н­ня під­при­ємств

Обслуговування підприємств

Послу­ги юри­стів для під­при­єм­цв у льво­ві. Юри­ди­чний супро­від бізне­су, пред­став­ни­цтво інте­ре­сів в дер­жав­них уста­но­вах, роз­ро­бле­н­ня доку­мен­та­ції, дозво­лів, супро­від угод. 


Go to Послу­ги юри­стів з цивіль­но­го пра­ва

Послуги юристів з цивільного права

Скла­да­н­ня позов­них заяв. Пред­став­ни­цтво інте­ре­сів у суді пер­шої, апе­ля­цій­ної та каса­цій­ної інстан­ції. Вре­гу­лю­ва­н­ня та вирі­ше­н­ня спо­рів по можли­во­сті на досу­до­вій ста­дії. Юри­ди­чні послу­ги 

Go to Послу­ги у сфе­рі меди­чно­го пра­ва

Послуги у сфері медичного права

Ана­ліз пере­спе­кти­ви судо­во­го позо­ву до меди­чно­го закла­ду. Захист прав паці­єн­та. Скар­же­н­ня дій пра­ців­ни­ків меди­чних уста­нов, пов’язаних із роз­го­ло­ше­н­ням таєм­ни­ці ліка­ря, недба­лі­стю, що спри­чи­ни­ла важ­кі наслід­ки

Go to Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов митни­ці

Оскарження протоколів та постанов митниці

Оскар­же­н­ня про­то­ко­лів та поста­нов із пору­ше­н­ня митних пра­вил, поряд­ку про­ве­де­н­ня орд на львів­ській митни­ці. Оскар­же­н­ня штра­фі накла­де­них на авто з євро­пи, вве­зе­не за стам­буль­скою кон­вен­ці­єю

Go to Скла­да­н­ня нети­по­вих дого­во­рів

Складання нетипових договорів

Юри­ди­чні кон­суль­та­ції при під­го­тов­ці дого­во­ру. Скла­да­н­ня нети­пов­го дого­во­ру орен­ди, від­тер­мі­ну­ва­н­ня зобов’язань, усту­пки май­но­вих прав та інших дого­во­рів із осо­бли­ви­ми умо­ва­ми

Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...