25.08.2016

Особистий кабінет

admin

Офлайн 3 міся­ці

Опублікований “Записи”

12
Дата: Заго­ло­вок Ста­тус
23.03.17 Інфля­цій­ні втра­ти не можуть стя­гу­ва­тись за забор­го­ва­ні­стю, вира­же­ною в іно­зем­ній валю­ті 0 опу­блі­ко­ва­но
23.03.17 «Не знав» та «не міг дізна­тись» — обов’язкова умо­ва для понов­ле­н­ня стро­ку позов­ної дав­но­сті 0 опу­блі­ко­ва­но
23.03.17 «Алко­тест» або екс­прес тест-смуж­ки є нена­ле­жни­ми дока­за­ми 0 опу­блі­ко­ва­но
22.03.17 В Укра­ї­ні бра­кує об’єктивних рей­тин­гів юри­ди­чних фірм 0 опу­блі­ко­ва­но
22.03.17 Бороть­ба за неза­ле­жність інсти­ту­ту адво­ка­ту­ри пере­йшла на зако­но­дав­чий рівень! 0 опу­блі­ко­ва­но
22.03.17 До тюр­ми за кіло­грам ков­ба­си 0 опу­блі­ко­ва­но
22.03.17 Нац­банк зро­бить опе­ра­ції з пере­ка­зу коштів та купів­лі валю­ти про­сті­ши­ми та швид­ши­ми 0 опу­блі­ко­ва­но
22.03.17 У Мико­ла­їв­ській обла­сті поча­сті­ша­ли випад­ки пору­ше­н­ня пра­ва осо­би на захист 0 опу­блі­ко­ва­но
22.03.17 Твер­дже­н­ня упов­но­ва­же­ної осо­би фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів про нікчем­ність дого­во­ру вкла­ду недо­ста­тньо для ану­лю­ва­н­ня такої уго­ди! 0 опу­блі­ко­ва­но
31.01.17 10 Очі­ку­ва­них змін в зако­но­дав­стві для під­при­єм­ців та бізне­су у 2017 році 0 опу­блі­ко­ва­но
31.01.17 10 най­більш кур­йо­зних зло­чи­нів, вчи­не­них укра­їн­ця­ми 0 опу­блі­ко­ва­но
31.12.16 Ще одне коло нав­ко­ло Сон­ця! Подо­рож завер­ши­лась, віта­є­мо нову подо­рож! 0 опу­блі­ко­ва­но
10.11.16 Віта­є­мо Юлі­чку із отри­ма­н­ням Сві­до­цтва адво­ка­та!!! 0 опу­блі­ко­ва­но
08.11.16 Вакан­сія помі­чни­ка адво­ка­та 1 опу­блі­ко­ва­но
02.11.16 Сві­тла­на Зелін­ська у жур­на­лі SUPER Львів 0 опу­блі­ко­ва­но
24.10.16 Пер­ші 500 лай­ків сто­рін­ки бюро на фейс­бук 0 опу­блі­ко­ва­но
29.08.16 Чи можли­во при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті за пору­ше­н­ня автор­сько­го пра­ва в інтер­не­ті? 0 опу­блі­ко­ва­но
25.08.16 Госпо­дар­ський кодекс Укра­ї­ни 0 опу­блі­ко­ва­но
25.08.16 Сімей­ний кодекс Укра­ї­ни 0 опу­блі­ко­ва­но
25.08.16 Земель­ний кодекс Укра­ї­ни 0 опу­блі­ко­ва­но
25.08.16 Кри­мі­наль­ний кодекс Укра­ї­ни 0 опу­блі­ко­ва­но
25.08.16 10 най­ку­ме­дні­ших судо­вих позо­вів, які роз­гля­да­лись у США 1 опу­блі­ко­ва­но
21.08.16 Опо­да­тку­ва­н­ня адво­ка­тів у 2016 році 0 опу­блі­ко­ва­но
10.08.16 Огляд зако­но­дав­ства Укра­ї­ни, у галу­зі пра­во­во­го регу­лю­ва­н­ня обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин їх ана­ло­гів та пре­кур­со­рів, та визна­че­н­ня поня­т­тя соці­аль­но-дестру­ктив­них речо­вин. 0 опу­блі­ко­ва­но
12
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...