25.08.2016

Особистий кабінет

Христина

Офлайн 3 тижні

Опублікований “Записи”

12
Дата: Заго­ло­вок Ста­тус
29.08.17 Як само­стій­но офор­ми­ти доро­жньо-транс­порт­ну при­го­ду без орга­нів полі­ції? 0 опу­блі­ко­ва­но
17.08.17 Осо­бли­во­сті обра­н­ня запо­бі­жно­го захо­ду непов­но­лі­тнім 0 опу­блі­ко­ва­но
16.08.17 За несвоє­ча­сне пере­ра­ху­ва­н­ня коштів на Держ­ка­зна­чей­ство накла­да­є­ться пеня 0 опу­блі­ко­ва­но
07.08.17 В Укра­ї­ні спро­ще­но поря­док пра­це­вла­шту­ва­н­ня та отри­ма­н­ня пра­ва на про­жи­ва­н­ня для іно­зем­ців 0 опу­блі­ко­ва­но
04.08.17 Пере­ра­ху­нок роз­мі­ру алі­мен­тів на під­ста­ві судо­во­го нака­зу 0 опу­блі­ко­ва­но
03.08.17 Арешт з май­на бор­жни­ка не може бути зня­тий до закін­че­н­ня вико­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня 0 опу­блі­ко­ва­но
02.08.17 Спад­щи­на не може визна­ва­ти­ся від­у­мер­лою, якщо осо­ба прийня­ла її шля­хом факти­чно­го всту­пу в управ­лі­н­ня нею 0 опу­блі­ко­ва­но
31.07.17 Нео­дна­ра­зо­вий пере­про­даж не вря­тує від витре­бу­ва­н­ня май­на від добро­со­ві­сно­го набу­ва­ча, якщо ця неру­хо­мість вибу­ла з воло­ді­н­ня поза волею вла­сни­ка 0 опу­блі­ко­ва­но
28.07.17 В Укра­ї­ні ство­рю­є­ться реєстр осіб, які отри­му­ють суб­си­дії 0 опу­блі­ко­ва­но
27.07.17 Вер­хов­ний суд висло­вив­ся про умо­ви висе­ле­н­ня коли­шньо­го чле­на сім’ї 0 опу­блі­ко­ва­но
07.07.17 Одні­єї лише реє­стра­ції недо­ста­тньо для зали­ше­н­ня осо­бі пра­ва кори­сту­ва­н­ня квар­ти­рою 0 опу­блі­ко­ва­но
07.07.17 Напи­са­н­ня змі­сту бор­го­вої роз­пи­ски 0 опу­блі­ко­ва­но
07.07.17 Отри­ма­н­ня дозво­лу на пере­пла­ну­ва­н­ня квар­ти­ри 0 опу­блі­ко­ва­но
05.07.17 Наслід­ки від­чу­же­н­ня спіль­но­го сумі­сно­го май­на подруж­жя без письмо­вої зго­ди одно­го з подруж­жя 0 опу­блі­ко­ва­но
05.07.17 Водії-пору­шни­ки тепер будуть пла­ти­ти біль­ше за пар­ку­ва­н­ня на місцях для інва­лі­дів 0 опу­блі­ко­ва­но
04.07.17 Про­це­ду­ра під­твер­дже­н­ня кібе­ра­та­ки як форс-мажор­ної обста­ви­ни 0 опу­блі­ко­ва­но
30.06.17 Пози­ція Вер­хов­но­го Суду щодо визна­н­ня дока­зів нед­опу­сти­ми­ми в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні 0 опу­блі­ко­ва­но
30.06.17 Міна­гро­по­лі­ти­ки запро­ва­ди­ло нові нор­ма­ти­ви гро­шо­вої оцін­ки земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня 0 опу­блі­ко­ва­но
30.06.17 Нац­банк ска­су­вав деякі обме­же­н­ня для фізи­чних осіб на обмін валю­ти 0 опу­блі­ко­ва­но
30.06.17 Пози­ція Вер­хов­но­го Суду з при­во­ду нада­н­ня дозво­лу на виїзд дити­ни за кор­дон без зго­ди дру­го­го з батьків 0 опу­блі­ко­ва­но
23.06.17 Покро­ко­ва інстру­кція дер­жав­ної реє­стра­ції фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця 0 опу­блі­ко­ва­но
22.06.17 0 опу­блі­ко­ва­но
21.06.17 Націо­наль­на Асо­ці­а­ція Адво­ка­тів Укра­ї­ни про­по­нує Раді поси­ли­ти пра­ва адво­ка­тів при обшу­ках 0 опу­блі­ко­ва­но
20.06.17 Повер­не­н­ня до ста­ро­го КПК. Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють виклю­чи­ти поло­же­н­ня про авто­ма­ти­чне про­дов­же­н­ня запо­бі­жно­го захо­ду 0 опу­блі­ко­ва­но
12
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...