Українські компанії зникають з державного реєстру

Кожна ком­па­нія, що реє­стру­є­ться в Укра­ї­ні, потра­пляє в ЄДР (Єди­ний дер­жав­ний реєстр юри­ди­чних осіб, фізи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань). Якщо ком­па­нію лікві­ду­ють — змі­ню­є­ться її ста­тус («при­пи­не­но»), але її все ще можна зна­йти в реє­стрі. Однак дослі­дже­н­ня пока­зу­ють, що тіль­ки за остан­ній рік з реє­стру зни­кло 72 ком­па­нії. Екс­пер­ти поси­ла­ю­ться на декіль­ка при­чин тако­го зни­кне­н­ня. По-пер­ше, скла­дна про­це­ду­ра лікві­да­ції ком­па­нії чи бан­крут­ства, часті пода­тко­ві пере­вір­ки Read more about Укра­їн­ські ком­па­нії зни­ка­ють з дер­жав­но­го реє­стру[…]

0

Господарський кодекс України

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2003, № 18, № 19–20, № 21–22, ст.144) № 1390-VIII від 31.05.2016 № 1405-VIII від 02.06.2016} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “ста­ту­тний фонд” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “ста­ту­тний капі­тал” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном № 2850-VI від 22.12.2010} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва Read more about Госпо­дар­ський кодекс Укра­ї­ни[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...