Накласти арешт на рахунки боржника можна буде за кілька хвилин

Орга­ни дер­жав­ної вла­ди в осо­бі Дер­жав­ної судо­вої адмі­ні­стра­ції мають намір ство­ри­ти систе­му авто­ма­ти­чно­го аре­шту коштів. Така систе­ма мала б забез­пе­чи­ти опе­ра­тив­не бло­ку­ва­н­ня гро­шей на бан­ків­ських рахун­ках.   Такі нова­ції потя­гну­ли за собою змі­ни, від­по­від­ні нор­ми яких містя­ться в про­е­кті «Про вне­се­н­ня змін до Госпо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни, Цивіль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни, Коде­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го судо­чин­ства Укра­ї­ни Read more about Накла­сти арешт на рахун­ки бор­жни­ка можна буде за кіль­ка хви­лин[…]

0

Процедура заміни боржника у виконавчому провадженні на його спадкоємців або які ризики тягне за собою успадкування майна

12.04.2017 р. Вер­хов­ним судом Укра­ї­ни роз­гля­ну­та спра­ва № 6–2962цс16 пре­дме­том якої було позов­на вимо­га бан­ку щодо замі­ни бор­жни­ка у вико­нав­чо­му про­ва­джен­ні у зв’язку зі смер­тю остан­ньо­го на його спад­ко­єм­ців, які факти­чно успад­ку­ва­ли май­но, але зво­лі­ка­ють з отри­ма­н­ням сві­до­цтва про пра­во вла­сно­сті на спад­ко­ве неру­хо­ме май­но. Суди попе­ре­дніх інстан­цій від­мов­ля­ли у дано­му позо­ві поси­ла­ю­чись на те, Read more about Про­це­ду­ра замі­ни бор­жни­ка у вико­нав­чо­му про­ва­джен­ні на його спад­ко­єм­ців або які ризи­ки тягне за собою успад­ку­ва­н­ня май­на[…]

0

Добросовісне користування майном не гарантує набуття такого за давністю користування

Дав­ність кори­сту­ва­н­ня є одні­єю з під­став набу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на чуже май­но від­по­від­но до Цивіль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни. У ч. 1 ст. 344 ЦК Укра­ї­ни  перед­ба­че­но, що осо­ба, яка добро­со­ві­сно заво­ло­ді­ла чужим май­ном і про­дов­жує від­кри­то й без­пе­рерв­но воло­ді­ти неру­хо­мим май­ном про­тя­гом 10 років або рухо­мим май­ном про­тя­гом 5 років, набу­ває пра­ва вла­сно­сті на ньо­го. Отже, Read more about Добро­со­ві­сне кори­сту­ва­н­ня май­ном не гаран­тує набу­т­тя тако­го за дав­ні­стю кори­сту­ва­н­ня[…]

0

Навіть форс-мажор не звільняє повністю від відповідальності відповідача

У спра­ві № 3–1462гс16 Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни вста­но­вив, що пози­вач звер­нув­ся до суду з позо­вом про стя­гне­н­ня забор­го­ва­но­сті за дого­во­ром у зв’язку з нена­ле­жним його вико­на­н­ням з боку від­по­від­а­ча. Пре­дме­том позо­ву окрім основ­ної забор­го­ва­но­сті та пені ста­ли інфля­цій­ні втра­ти та 3% річних. Спра­ва роз­гля­да­лась суда­ми нео­дно­ра­зо­во. В кін­це­во­му резуль­та­ті позов­ні вимо­ги були задо­во­ле­ні час­тко­во. Зокре­ма, Read more about Навіть форс-мажор не звіль­няє пов­ні­стю від від­по­від­аль­но­сті від­по­від­а­ча[…]

0

Вітаємо Юлічку із отриманням Свідоцтва адвоката!!!

Коле­ктив Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської від щиро­го сер­ця вітає нашу доро­гу Юлію Дми­трів­ну Сень­ків, із отри­ма­н­ням Сві­до­цтва на пра­во зайня­т­тя адво­кат­ською діяль­ні­стю. Від­те­пер у нашо­му бюро на одно­го адво­ка­та біль­ше! Юля, бажа­є­мо тобі про­фе­сій­них звер­шень, шале­них адво­кат­ських пере­мог у спра­вах, вдя­чних клі­єн­тів, та бага­то бага­то бага­то ціка­во­го на тому нелег­ко­му про­фе­сій­но­му шля­ху який ти обра­ла!   Read more about Віта­є­мо Юлі­чку із отри­ма­н­ням Сві­до­цтва адво­ка­та!!![…]

0
адвокат львів

Світлана Зелінська у журналі SUPER Львів

Ось і вийшов осін­ній випуск жур­на­лу SUPER Львів. І серед вели­кої кіль­ко­сті ціка­во­го мате­рі­а­лу, тут є і комен­тар керів­ни­ка нашо­го адво­кат­сько­го бюро — Зелін­ської Сві­тла­ни Віта­лі­їв­ни. І хоча наш улю­бле­ний керів­ник не мала бажа­н­ня висві­тлю­ва­ти цю нови­ну на сай­ті адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської та у соці­аль­них мере­жах, все ж таки ми вирі­ши­ли поді­ли­тись цією при­єм­ною нови­ною. Read more about Сві­тла­на Зелін­ська у жур­на­лі <span class=“caps”>SUPER</span> Львів[…]

0

Чи можливо притягнути до відповідальності за порушення авторського права в інтернеті?

Суча­сний світ сут­тє­во від­рі­зня­є­ться від того сві­ту, у яко­му я про­жи­ла біль­шу части­ну сво­го жит­тя – роз­ви­ток інфор­ма­цій­них техно­ло­гій, тоталь­не наси­че­н­ня суспіль­ства смар­тфо­на­ми, план­ше­та­ми, гадже­та­ми. Такий техно­ло­гі­чний про­рив пов­ні­стю змі­нив і інфор­ма­цій­ну сфе­ру нашо­го жит­тя. Вже ніко­го не зди­ву­єш таки­ми сло­ва­ми, як «веб-сайт», «домен», «сео-опти­мі­за­ція», «блог»… Однак незва­жа­ю­чи на такий стрім­кий роз­ви­ток про­гре­су, юри­ди­чна галузь Read more about Чи можли­во при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті за пору­ше­н­ня автор­сько­го пра­ва в інтер­не­ті?[…]

0
адвокат львів юридичні послуги

Кримінальний кодекс України

теги: кку, ук, кк укра­ї­ни, кри­ми­наль­ний кодекс, адво­кат львів, захи­сник львів, захи­сник КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2001, № 25–26, ст.131) № 1022-VIII від 15.03.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.146} ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Роз­діл I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Ста­т­тя 1. Зав­да­н­ня Кри­мі­наль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни Кри­мі­наль­ний кодекс Укра­ї­ни має сво­їм зав­да­н­ням пра­во­ве забез­пе­че­н­ня охо­ро­ни прав і сво­бод люди­ни і Read more about Кри­мі­наль­ний кодекс Укра­ї­ни[…]

0

Оподаткування адвокатів у 2016 році

 Згі­дно з п.п. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Пода­тко­во­го коде­ксу Укра­ї­ни само­зайня­та осо­ба – пла­тник пода­тку, який є фізи­чною осо­бою-під­при­єм­цем або про­ва­дить неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність за умо­ви, що така осо­ба не є пра­ців­ни­ком у межах такої під­при­єм­ни­цької чи неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті. Неза­ле­жна про­фе­сій­на діяль­ність — участь фізи­чної осо­би в нау­ко­вій, літе­ра­тур­ній, арти­сти­чній, худо­жній, осві­тній або викла­да­цькій діяль­но­сті, діяль­ність ліка­рів, при­ва­тних нота­рі­у­сів, адво­ка­тів, ауди­то­рів, бух­гал­те­рів, оцін­щи­ків, інже­не­рів чи архі­те­кто­рів, осо­би, зайня­тої релі­гій­ною (місіо­нер­ською) діяль­ні­стю, іншою поді­бною діяль­ні­стю за умо­ви, що така осо­ба не є пра­ців­ни­ком або фізи­чною осо­бою – під­при­єм­цем та вико­ри­сто­вує найма­ну пра­цю не більш як чоти­рьох фізи­чних осіб.

адвокат Львів

 

Опо­да­тку­ва­н­ня дохо­дів, отри­ма­них фізи­чною осо­бою, яка про­ва­дить неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, регу­лю­є­ться ст. 178 розд. ІV Пода­тко­во­го коде­ксу Укра­ї­ни. Осо­би, які мають намір здій­сню­ва­ти неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, зобов’язані ста­ти на облік в орга­нах дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби за місцем сво­го постій­но­го про­жи­ва­н­ня як само­зайня­ті осо­би та отри­ма­ти сві­до­цтво про таку реє­стра­цію згі­дно зі ст. 65 ПКУ.

Дохо­ди гро­ма­дян, отри­ма­ні про­тя­гом кален­дар­но­го року від про­ва­дже­н­ня неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті, опо­да­тко­ву­ю­ться за став­ка­ми, визна­че­ни­ми в п. 167.1ст. 167 ПКУ. Опо­да­тко­ву­ва­ним дохо­дом вва­жа­є­ться суку­пний чистий дохід, тоб­то різни­ця між дохо­дом і доку­мен­таль­но під­твер­дже­ни­ми витра­та­ми, необ­хі­дни­ми для про­ва­дже­н­ня пев­но­го виду неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті.

[…]

0
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:

Огляд законодавства України, у галузі правового регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, та визначення поняття соціально-деструктивних речовин.

Огляд зако­но­дав­ства Укра­ї­ни, у галу­зі пра­во­во­го регу­лю­ва­н­ня обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин їх ана­ло­гів та пре­кур­со­рів, та визна­че­н­ня поня­т­тя соці­аль­но-дестру­ктив­них речо­вин.

Кар­до­поль­цев А.С. про­ві­зор, юрист, аспі­рант Інсти­ту­ту зако­но­дав­чих перед­ба­чень і пра­во­вих екс­пер­тиз.

Клю­чо­ві сло­ва: соціо­де­стру­ктив­ні речо­ви­ни, нар­ко­ти­чні засо­би, пре­кур­со­ри, пси­хо­тро­пні засо­би, зако­но­дав­ство, кри­мі­наль­не пра­во.

 

 

В зако­но­дав­стві Укра­ї­ни пра­во­ве регу­лю­ва­н­ня обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів регла­мен­ту­ють май­же 90 нор­ма­тив­них актів рів­ня зако­нів та підза­кон­них нор­ма­тив­них доку­мен­тів [1–6].

У всіх зако­но­дав­чих актах, речо­ви­ни які мають нар­ко­ти­чну або пси­хо­тро­пну дію, та речо­ви­ни що вико­ри­сто­ву­ю­ться для їх виго­тов­лен­ні, нази­ва­ю­ться досить гро­мі­зд­ким тер­мі­ном «нар­ко­ти­чні та пси­хо­тро­пні речо­ви­ни, їх ана­ло­ги та пре­кур­со­ри». При цьо­му, вар­то зазна­чи­ти, що під нар­ко­ти­чни­ми та пси­хо­тро­пни­ми речо­ви­на­ми, має­ться на ува­зі кон­кре­тний пере­лік «пси­хо-небез­пе­чних» речо­вин, який затвер­дже­ний поста­но­вою Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни «Про затвер­дже­н­ня пере­лі­ку нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин і пре­кур­со­рів» № 770 [2]. Усі речо­ви­ни, які не вхо­дять у цей пере­лік, але мають схо­жу хімі­чну стру­кту­ру, або фар­ма­ко­ло­гі­чну дію, вва­жа­ю­ться ана­ло­га­ми таких речо­вин. […]

0
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...