адвокат зелінська

Перші 500 лайків сторінки бюро на фейсбук

Вітаю кол­ле­ктив Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської із пер­ши­ми 500 лай­ків сто­рін­ки нашої сто­рін­ки адво­кат­сько­го бюро. Про­йшло лише 2 міся­ці з того часу, як ми зро­би­ли пер­ші кро­ки у про­су­ван­ні інфор­ма­ції про наше адво­кат­ське бюро в інтер­нет. При­єм­но, що кіль­кість під­пи­сни­ків та лай­ків на сто­рін­ках у соцме­ре­жах постій­но зро­стає без засто­су­ва­н­ня пла­тних піар­ме­то­дів, послуг про­фе­сій­них інтер­нет-мар­ке­то­ло­гів і інших Read more about Пер­ші 500 лай­ків сто­рін­ки бюро на фейс­бук[…]

0

Чи можливо притягнути до відповідальності за порушення авторського права в інтернеті?

Суча­сний світ сут­тє­во від­рі­зня­є­ться від того сві­ту, у яко­му я про­жи­ла біль­шу части­ну сво­го жит­тя – роз­ви­ток інфор­ма­цій­них техно­ло­гій, тоталь­не наси­че­н­ня суспіль­ства смар­тфо­на­ми, план­ше­та­ми, гадже­та­ми. Такий техно­ло­гі­чний про­рив пов­ні­стю змі­нив і інфор­ма­цій­ну сфе­ру нашо­го жит­тя. Вже ніко­го не зди­ву­єш таки­ми сло­ва­ми, як «веб-сайт», «домен», «сео-опти­мі­за­ція», «блог»… Однак незва­жа­ю­чи на такий стрім­кий роз­ви­ток про­гре­су, юри­ди­чна галузь Read more about Чи можли­во при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті за пору­ше­н­ня автор­сько­го пра­ва в інтер­не­ті?[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...