10 Очікуваних змін в законодавстві для підприємців та бізнесу у 2017 році

 Як ми пам’ятаємо, гру­день став стре­со­вим міся­цем для укра­їн­сько­го бізне­су: під­ви­ще­н­ня міні­маль­ної заро­бі­тньої пла­ти, змі­ни до бюдже­ту на 2017 рік, ввде­н­ня ЄСВ для усіх ФОПів неза­ле­жно від обо­ро­тів за зві­тний пері­од… Ми вирі­ши­ли під­су­му­ва­ти та піді­бра­ти най­більш ваго­мі для під­при­єм­ців та бізне­су змі­ни в укра­їн­сько­му зако­но­дав­стві, які пла­ну­ю­ться на 2017 рік. Деякі з цих змін Read more about 10 Очі­ку­ва­них змін в зако­но­дав­стві для під­при­єм­ців та бізне­су у 2017 році[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...