Національна Асоціація Адвокатів України пропонує Раді посилити права адвокатів при обшуках

НААУ напра­ви­ла до Вер­хов­ної Ради про­по­зи­ції до про­е­кту змін до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни щодо обов’язкової прав­ни­чої допо­мо­ги адво­ка­та при про­ве­ден­ні про­це­су­аль­них дій. Зако­но­про­е­ктом №6459 про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти, що слід­чий, про­ку­рор не має пра­ва забо­ро­ни­ти осо­бі, у житлі чи іншо­му воло­дін­ні якої про­во­ди­ться обшук, її пред­став­ни­ку кори­сту­ва­ти­ся про­фе­сій­ною прав­ни­чою допо­мо­гою адво­ка­та. На упов­но­ва­же­ну осо­бу покла­да­є­ться обов’язок на Read more about Націо­наль­на Асо­ці­а­ція Адво­ка­тів Укра­ї­ни про­по­нує Раді поси­ли­ти пра­ва адво­ка­тів при обшу­ках[…]

0

Повернення до старого КПК. Народні депутати пропонують виключити положення про автоматичне продовження запобіжного заходу

Закон не пови­нен допу­ска­ти авто­ма­ти­чно­го подов­же­н­ня стро­ку попе­ре­дньо­го ув’язнення осіб, чиї спра­ви направ­ле­ні до суду. Адже ця пра­кти­ка визна­на Євро­пей­ським судом з прав люди­ни такою, що не від­по­від­ає кон­вен­цій­ним гаран­ті­ям. Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють уне­сти змі­ни до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу з метою, щоб Укра­ї­на не пору­шу­ва­ла вимог Кон­вен­ції про захист прав люди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод (про­ект Read more about Повер­не­н­ня до ста­ро­го КПК. Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють виклю­чи­ти поло­же­н­ня про авто­ма­ти­чне про­дов­же­н­ня запо­бі­жно­го захо­ду[…]

0

Повернення до старого КПК. Народні депутати пропонують виключити положення про автоматичне продовження запобіжного заходу

Закон не пови­нен допу­ска­ти авто­ма­ти­чно­го подов­же­н­ня стро­ку попе­ре­дньо­го ув’язнення осіб, чиї спра­ви направ­ле­ні до суду. Адже ця пра­кти­ка визна­на Євро­пей­ським судом з прав люди­ни такою, що не від­по­від­ає кон­вен­цій­ним гаран­ті­ям. Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють уне­сти змі­ни до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу з метою, щоб Укра­ї­на не пору­шу­ва­ла вимог Кон­вен­ції про захист прав люди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод (про­ект Read more about Повер­не­н­ня до ста­ро­го КПК. Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють виклю­чи­ти поло­же­н­ня про авто­ма­ти­чне про­дов­же­н­ня запо­бі­жно­го захо­ду[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...