Неповідомлення банком про сукупну вартість кредиту є підставою визнання недійсним кредитного договору

Скла­дна ситу­а­ція в еко­но­мі­ці нашої кра­ї­ни при­зве­ла до того, що біль­шість пози­чаль­ни­ків не мають змо­ги вча­сно і в пов­но­му обся­зі вико­ну­ва­ти свої зобов’язання в части­ні повер­не­н­ня взя­тих рані­ше кре­ди­тних коштів. Вели­че­зний тягар забор­го­ва­но­сті зму­сив остан­ніх шука­ти спосо­би вирі­ше­н­ня цієї про­бле­ми. Мабуть, най­більш поши­ре­ним таким спосо­бом є спро­ба визна­ти кре­ди­тний дого­вір недій­сним в судо­во­му поряд­ку. Дово­лі Read more about Непо­ві­дом­ле­н­ня бан­ком про суку­пну вар­тість кре­ди­ту є під­ста­вою визна­н­ня недій­сним кре­ди­тно­го дого­во­ру[…]

0
нікчемність договору вкладу недостатньо для анулювання такої угоди

Твердження уповноваженої особи фонду гарантування вкладів про нікчемність договору вкладу недостатньо для анулювання такої угоди!

Одно­го твер­дже­н­ня упов­но­ва­же­ної осо­би Фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів фізи­чних осіб про нікчем­ність дого­во­ру вкла­ду недо­ста­тньо для ану­лю­ва­н­ня такої уго­ди. Так вирі­шив суд В ході роз­гля­ду спра­ви про від­мо­ву у випла­ті гаран­то­ва­ної суми від­шко­ду­ва­н­ня ФГВФО з моти­вів від­су­тно­сті даних осо­би в загаль­но­му реє­стрі вкла­дни­ків коле­гія суд­дів Він­ни­цько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го суду дійшла виснов­ку, що Упов­но­ва­же­на осо­ба Фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів Read more about Твер­дже­н­ня упов­но­ва­же­ної осо­би фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів про нікчем­ність дого­во­ру вкла­ду недо­ста­тньо для ану­лю­ва­н­ня такої уго­ди![…]

0
супровід підприємницької діяльності

Чекаємо нову хвилю “колекторів” та “узаконених вимагачів”?

адво­кат С.В. Зелін­ська

246 депу­та­тів, про­го­ло­су­ва­ли без обго­во­ре­н­ня новий Закон, що запро­ва­джує діяль­ність при­ва­тних вико­нав­ців, які змо­жуть пра­цю­ва­ти, маю­чи такі самі пов­но­ва­же­н­ня, що й дер­жав­ні вико­нав­ці.

Такі нови­ни зяви­лись в мере­жі й мере­жах засо­бів масо­вої інфор­ма­ції.

Як я і перед­ба­ча­ла, одра­зу ж зяви­лось бага­то мані­пу­ля­цій даною темою, орі­єн­то­ва­них на непід­ко­ва­них у юри­спру­ден­ції гро­ма­дян: “Коле­кто­ри повер­та­ю­ться!”, “Лега­лі­зу­ва­ли рекет 90-х” тощо. Так, ці стра­шил­ки час­тко­во мають пра­во на жит­тя, однак лише якщо люди самі будуть розу­мі­ти закон в міру сво­го стра­ху, а не юри­ди­чних аспе­ктів.

[…]

0
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...