Покрокова інструкція державної реєстрації фізичної особи-підприємця

Якщо Ви пла­ну­є­те зайня­тись пев­ним видом діяль­но­сті, від­кри­ти свій бізнес та отри­му­ва­ти з цьо­го дохід, в пер­шу чер­гу Вам необ­хі­дно заре­є­стру­ва­тись. Най­кра­щим спосо­бом роз­по­ча­ти здій­сню­ва­ти під­при­єм­ни­цьку діяль­ність є реє­стра­ція фізи­чною осо­бою-під­при­єм­цем. Адже, це справ­ді про­сто. Так, пере­ва­га­ми що веде­н­ня сво­єї діяль­но­сті в орга­ні­за­цій­но-пра­во­вій фор­мі фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця є: можли­вість засто­су­ва­н­ня спро­ще­ної систе­ми опо­да­тку­ва­н­ня, облі­ку та зві­тно­сті; від­су­тність Read more about Покро­ко­ва інстру­кція дер­жав­ної реє­стра­ції фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...