Огляд законодавства України, у галузі правового регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, та визначення поняття соціально-деструктивних речовин.

Огляд зако­но­дав­ства Укра­ї­ни, у галу­зі пра­во­во­го регу­лю­ва­н­ня обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин їх ана­ло­гів та пре­кур­со­рів, та визна­че­н­ня поня­т­тя соці­аль­но-дестру­ктив­них речо­вин.

Кар­до­поль­цев А.С. про­ві­зор, юрист, аспі­рант Інсти­ту­ту зако­но­дав­чих перед­ба­чень і пра­во­вих екс­пер­тиз.

Клю­чо­ві сло­ва: соціо­де­стру­ктив­ні речо­ви­ни, нар­ко­ти­чні засо­би, пре­кур­со­ри, пси­хо­тро­пні засо­би, зако­но­дав­ство, кри­мі­наль­не пра­во.

 

 

В зако­но­дав­стві Укра­ї­ни пра­во­ве регу­лю­ва­н­ня обі­гу нар­ко­ти­чних засо­бів регла­мен­ту­ють май­же 90 нор­ма­тив­них актів рів­ня зако­нів та підза­кон­них нор­ма­тив­них доку­мен­тів [1–6].

У всіх зако­но­дав­чих актах, речо­ви­ни які мають нар­ко­ти­чну або пси­хо­тро­пну дію, та речо­ви­ни що вико­ри­сто­ву­ю­ться для їх виго­тов­лен­ні, нази­ва­ю­ться досить гро­мі­зд­ким тер­мі­ном «нар­ко­ти­чні та пси­хо­тро­пні речо­ви­ни, їх ана­ло­ги та пре­кур­со­ри». При цьо­му, вар­то зазна­чи­ти, що під нар­ко­ти­чни­ми та пси­хо­тро­пни­ми речо­ви­на­ми, має­ться на ува­зі кон­кре­тний пере­лік «пси­хо-небез­пе­чних» речо­вин, який затвер­дже­ний поста­но­вою Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни «Про затвер­дже­н­ня пере­лі­ку нар­ко­ти­чних засо­бів, пси­хо­тро­пних речо­вин і пре­кур­со­рів» № 770 [2]. Усі речо­ви­ни, які не вхо­дять у цей пере­лік, але мають схо­жу хімі­чну стру­кту­ру, або фар­ма­ко­ло­гі­чну дію, вва­жа­ю­ться ана­ло­га­ми таких речо­вин. […]

0
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...