Добросовісне користування майном не гарантує набуття такого за давністю користування

Дав­ність кори­сту­ва­н­ня є одні­єю з під­став набу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на чуже май­но від­по­від­но до Цивіль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни. У ч. 1 ст. 344 ЦК Укра­ї­ни  перед­ба­че­но, що осо­ба, яка добро­со­ві­сно заво­ло­ді­ла чужим май­ном і про­дов­жує від­кри­то й без­пе­рерв­но воло­ді­ти неру­хо­мим май­ном про­тя­гом 10 років або рухо­мим май­ном про­тя­гом 5 років, набу­ває пра­ва вла­сно­сті на ньо­го. Отже, Read more about Добро­со­ві­сне кори­сту­ва­н­ня май­ном не гаран­тує набу­т­тя тако­го за дав­ні­стю кори­сту­ва­н­ня[…]

0

Українські компанії зникають з державного реєстру

Кожна ком­па­нія, що реє­стру­є­ться в Укра­ї­ні, потра­пляє в ЄДР (Єди­ний дер­жав­ний реєстр юри­ди­чних осіб, фізи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань). Якщо ком­па­нію лікві­ду­ють — змі­ню­є­ться її ста­тус («при­пи­не­но»), але її все ще можна зна­йти в реє­стрі. Однак дослі­дже­н­ня пока­зу­ють, що тіль­ки за остан­ній рік з реє­стру зни­кло 72 ком­па­нії. Екс­пер­ти поси­ла­ю­ться на декіль­ка при­чин тако­го зни­кне­н­ня. По-пер­ше, скла­дна про­це­ду­ра лікві­да­ції ком­па­нії чи бан­крут­ства, часті пода­тко­ві пере­вір­ки Read more about Укра­їн­ські ком­па­нії зни­ка­ють з дер­жав­но­го реє­стру[…]

0

Накласти арешт на рахунки боржника можна буде за кілька хвилин

Орга­ни дер­жав­ної вла­ди в осо­бі Дер­жав­ної судо­вої адмі­ні­стра­ції мають намір ство­ри­ти систе­му авто­ма­ти­чно­го аре­шту коштів. Така систе­ма мала б забез­пе­чи­ти опе­ра­тив­не бло­ку­ва­н­ня гро­шей на бан­ків­ських рахун­ках.   Такі нова­ції потя­гну­ли за собою змі­ни, від­по­від­ні нор­ми яких містя­ться в про­е­кті «Про вне­се­н­ня змін до Госпо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни, Цивіль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни, Коде­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го судо­чин­ства Укра­ї­ни Read more about Накла­сти арешт на рахун­ки бор­жни­ка можна буде за кіль­ка хви­лин[…]

0

Процедура заміни боржника у виконавчому провадженні на його спадкоємців або які ризики тягне за собою успадкування майна

12.04.2017 р. Вер­хов­ним судом Укра­ї­ни роз­гля­ну­та спра­ва № 6–2962цс16 пре­дме­том якої було позов­на вимо­га бан­ку щодо замі­ни бор­жни­ка у вико­нав­чо­му про­ва­джен­ні у зв’язку зі смер­тю остан­ньо­го на його спад­ко­єм­ців, які факти­чно успад­ку­ва­ли май­но, але зво­лі­ка­ють з отри­ма­н­ням сві­до­цтва про пра­во вла­сно­сті на спад­ко­ве неру­хо­ме май­но. Суди попе­ре­дніх інстан­цій від­мов­ля­ли у дано­му позо­ві поси­ла­ю­чись на те, Read more about Про­це­ду­ра замі­ни бор­жни­ка у вико­нав­чо­му про­ва­джен­ні на його спад­ко­єм­ців або які ризи­ки тягне за собою успад­ку­ва­н­ня май­на[…]

0

Навіть форс-мажор не звільняє повністю від відповідальності відповідача

У спра­ві № 3–1462гс16 Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни вста­но­вив, що пози­вач звер­нув­ся до суду з позо­вом про стя­гне­н­ня забор­го­ва­но­сті за дого­во­ром у зв’язку з нена­ле­жним його вико­на­н­ням з боку від­по­від­а­ча. Пре­дме­том позо­ву окрім основ­ної забор­го­ва­но­сті та пені ста­ли інфля­цій­ні втра­ти та 3% річних. Спра­ва роз­гля­да­лась суда­ми нео­дно­ра­зо­во. В кін­це­во­му резуль­та­ті позов­ні вимо­ги були задо­во­ле­ні час­тко­во. Зокре­ма, Read more about Навіть форс-мажор не звіль­няє пов­ні­стю від від­по­від­аль­но­сті від­по­від­а­ча[…]

0
позовна заява

«Не знав» та «не міг дізнатись» — обов’язкова умова для поновлення строку позовної давності

«Не знав» та «не міг дізна­тись» — обов’язкова умо­ва для понов­ле­н­ня стро­ку позов­ної дав­но­сті У цивіль­но­му та цивіль­но-про­це­су­аль­но­му пра­ві діє пре­зум­пція «обов’язку осо­би зна­ти про стан сво­їх май­но­вих прав і постій­но моні­то­ри­ти їх пору­ше­н­ня. Такої пози­ції дійшов Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни у спра­ві 6–2469цс16. Перед про­ве­де­н­ням від­бо­ру ново­го скла­ду ВСУ дію­чий склад напев­но вирі­шив все часті­ше Read more about <span class=“dquo”>«</span>Не знав» та «не міг дізна­тись» — обов’язкова умо­ва для понов­ле­н­ня стро­ку позов­ної дав­но­сті[…]

0
супровід підприємницької діяльності

Чекаємо нову хвилю “колекторів” та “узаконених вимагачів”?

адво­кат С.В. Зелін­ська

246 депу­та­тів, про­го­ло­су­ва­ли без обго­во­ре­н­ня новий Закон, що запро­ва­джує діяль­ність при­ва­тних вико­нав­ців, які змо­жуть пра­цю­ва­ти, маю­чи такі самі пов­но­ва­же­н­ня, що й дер­жав­ні вико­нав­ці.

Такі нови­ни зяви­лись в мере­жі й мере­жах засо­бів масо­вої інфор­ма­ції.

Як я і перед­ба­ча­ла, одра­зу ж зяви­лось бага­то мані­пу­ля­цій даною темою, орі­єн­то­ва­них на непід­ко­ва­них у юри­спру­ден­ції гро­ма­дян: “Коле­кто­ри повер­та­ю­ться!”, “Лега­лі­зу­ва­ли рекет 90-х” тощо. Так, ці стра­шил­ки час­тко­во мають пра­во на жит­тя, однак лише якщо люди самі будуть розу­мі­ти закон в міру сво­го стра­ху, а не юри­ди­чних аспе­ктів.

[…]

0
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...