Українські компанії зникають з державного реєстру

Кожна ком­па­нія, що реє­стру­є­ться в Укра­ї­ні, потра­пляє в ЄДР (Єди­ний дер­жав­ний реєстр юри­ди­чних осіб, фізи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань). Якщо ком­па­нію лікві­ду­ють — змі­ню­є­ться її ста­тус («при­пи­не­но»), але її все ще можна зна­йти в реє­стрі. Однак дослі­дже­н­ня пока­зу­ють, що тіль­ки за остан­ній рік з реє­стру зни­кло 72 ком­па­нії. Екс­пер­ти поси­ла­ю­ться на декіль­ка при­чин тако­го зни­кне­н­ня. По-пер­ше, скла­дна про­це­ду­ра лікві­да­ції ком­па­нії чи бан­крут­ства, часті пода­тко­ві пере­вір­ки Read more about Укра­їн­ські ком­па­нії зни­ка­ють з дер­жав­но­го реє­стру[…]

0
адвокат львів

Світлана Зелінська у журналі SUPER Львів

Ось і вийшов осін­ній випуск жур­на­лу SUPER Львів. І серед вели­кої кіль­ко­сті ціка­во­го мате­рі­а­лу, тут є і комен­тар керів­ни­ка нашо­го адво­кат­сько­го бюро — Зелін­ської Сві­тла­ни Віта­лі­їв­ни. І хоча наш улю­бле­ний керів­ник не мала бажа­н­ня висві­тлю­ва­ти цю нови­ну на сай­ті адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської та у соці­аль­них мере­жах, все ж таки ми вирі­ши­ли поді­ли­тись цією при­єм­ною нови­ною. Read more about Сві­тла­на Зелін­ська у жур­на­лі <span class=“caps”>SUPER</span> Львів[…]

0

Доки редактори новин будуть тримати українців за лохів???

Доки ще реда­кто­ри новин будуть мати укра­їн­ців за лохів???Читаю нови­ни: “Укра­ї­на випе­ре­ди­ла дер­жа­ви СНД у сві­то­во­му інде­ксі соці­аль­но­го роз­ви­тку, під­го­тов­ле­но­му аме­ри­кан­ською неуря­до­вою орга­ні­за­ці­єю Social Progress Imperative за під­трим­ки між­на­ро­дної кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії Deloitte і посі­ла 63 місце з 133.” І це на фоні зни­же­н­ня дохо­дів, при зро­ста­ю­чих цінах, не кажу­чи вже про про­сто нере­аль­ні для насе­ле­н­ня тари­фи Read more about Доки реда­кто­ри новин будуть три­ма­ти укра­їн­ців за лохів???[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...