алкотестер

«Алкотест» або експрес тест-смужки є неналежними доказами

Судо­ва пра­кти­ка на сто­ро­ні водіїв:«Алкотест» або екс­прес тест-смуж­ки є нена­ле­жни­ми дока­за­ми вста­нов­ле­н­ня ста­ну алко­голь­но­го сп’яніння водія Апе­ля­цій­ний суд ска­су­вав ріше­н­ня пер­шої інстан­ції з тієї під­ста­ви, що «алко­тест» або екс­прес тест смуж­ки інди­ка­тор­но­го типу не можуть бути вико­ри­ста­ні для вста­нов­ле­н­ня ста­ну алко­голь­но­го сп’яніння водія, тому адмін­про­ва­дже­н­ня за ст. 130 КУпАП під­ля­гає закри­т­тю (Апе­ля­цій­ний суд від 21.02. Read more about <span class=“dquo”>«</span>Алкотест» або екс­прес тест-смуж­ки є нена­ле­жни­ми дока­за­ми[…]

0
захист прав людини, поліція,

У Миколаївській області почастішали випадки порушення права особи на захист

У Мико­ла­їв­ській обла­сті поча­сті­ша­ли випад­ки пору­ше­н­ня пра­ва осо­би на захист Пред­став­ни­ки Націо­наль­но­го пре­вен­тив­но­го меха­ні­зму та регіо­наль­ний коор­ди­на­тор вза­є­мо­дії з гро­мад­ські­стю Упов­но­ва­же­но­го ВРУ з прав люди­ни вияви­ли, що пра­ців­ни­ки полі­ції не пові­дом­ля­ють в Центр нада­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої допо­мо­ги про затри­ма­н­ня осіб, а деякі затри­ма­н­ня навіть не від­обра­жа­ю­ться в Жур­на­лі облі­ку достав­ле­них, від­ві­ду­ва­чів та запро­ше­них до Read more about У Мико­ла­їв­ській обла­сті поча­сті­ша­ли випад­ки пору­ше­н­ня пра­ва осо­би на захист[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...