Верховний суд висловився про умови виселення колишнього члена сім’ї

Вла­сни­ця будин­ку пода­ла позов про висе­ле­н­ня невіс­тки і у від­по­відь отри­ма­ла зустрі­чний позов від невіс­тки про все­ле­н­ня. Суд пер­шої інстан­ції став на бік вла­сни­ці та задо­віль­нив пер­ві­сний позов, про­те суди апе­ля­цій­ної та каса­цій­ної інстан­цій від­мо­ви­ли в тако­му позо­ві та все­ли­ли невіс­тку у її буди­нок. У спра­ві, яка пере­гля­да­є­ться, суди вста­но­ви­ли, що пози­ва­чка є вла­сни­ком спір­но­го Read more about Вер­хов­ний суд висло­вив­ся про умо­ви висе­ле­н­ня коли­шньо­го чле­на сім’ї[…]

0

Позиція Верховного Суду щодо визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні

Невід­кри­т­тя сто­ро­на­ми мате­рі­а­лів після закін­че­н­ня досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня є під­ста­вою для визна­н­ня відо­мо­стей, що містя­ться в них, нед­опу­сти­ми­ми як дока­зів. Такий висно­вок зро­бив ВСУ в поста­но­ві №671/463/15-к У сво­їй заяві про пере­гляд ріше­н­ня суду ниж­чої інстан­ції адво­кат зазна­чає, що дані, які містя­ться в поста­но­вах про про­ве­де­н­ня опе­ра­тив­ної заку­пки та про про­ве­де­н­ня кон­тро­лю за ско­є­н­ням зло­чи­ну шля­хом Read more about Пози­ція Вер­хов­но­го Суду щодо визна­н­ня дока­зів нед­опу­сти­ми­ми в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...