В Україні створюється реєстр осіб, які отримують субсидії

В Укра­ї­ні до кін­ця цьо­го року роз­ро­блять єди­ну базу всіх одер­жу­ва­чів соці­аль­них виплат. Від­по­від­не ріше­н­ня прийня­ли на засі­дан­ні уря­ду 19 липня. У базі буде від­обра­жа­ти­ся інфор­ма­ція про змі­ну місця про­жи­ва­н­ня, смер­ті і т.п. Роз­по­ря­джа­ти­ся інфор­ма­ці­єю буде Міні­стер­ство соці­аль­ної полі­ти­ки, а онов­лю­ва­ти дані — місце­ва вико­на­вча вла­да. Основ­ною ціл­лю ство­ре­н­ня реє­стру суб­си­ді­ан­тів Кабі­нет Міні­стрів нази­ває пере­вір­ку Read more about В Укра­ї­ні ство­рю­є­ться реєстр осіб, які отри­му­ють суб­си­дії[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...