адвокатське бюро зелінської офіс

Вакансія помічника адвоката

Нашо­му дру­жньо­му коле­кти­ву потрі­бне попов­не­н­ня! Шука­є­мо актив­но­го, кому­ні­ка­бель­но­го та зді­бно­го моло­до­го спе­ці­а­лі­ста у галу­зі пра­ва. Вимо­ги: аде­ква­тність, актив­ність, кому­ні­ка­бель­ність, зда­тність до навча­н­ня, дисци­плі­но­ва­ність, зда­тність мати свою дум­ку, розу­мі­н­ня суча­сних техно­ло­гій інтер­нет мар­ке­тин­гу та загаль­но­го мар­ке­тин­гу, або бажа­н­ня ними опа­ну­ва­ти (навчи­мо), зна­н­ня базо­вих та важли­вих можли­во­стей офі­сних про­грам та гра­фі­чних і відео­ре­да­кто­рів (при потре­бі навчи­мо), зді­бність Read more about Вакан­сія помі­чни­ка адво­ка­та[…]

1
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...