Процедура заміни боржника у виконавчому провадженні на його спадкоємців або які ризики тягне за собою успадкування майна

12.04.2017 р. Вер­хов­ним судом Укра­ї­ни роз­гля­ну­та спра­ва № 6–2962цс16 пре­дме­том якої було позов­на вимо­га бан­ку щодо замі­ни бор­жни­ка у вико­нав­чо­му про­ва­джен­ні у зв’язку зі смер­тю остан­ньо­го на його спад­ко­єм­ців, які факти­чно успад­ку­ва­ли май­но, але зво­лі­ка­ють з отри­ма­н­ням сві­до­цтва про пра­во вла­сно­сті на спад­ко­ве неру­хо­ме май­но. Суди попе­ре­дніх інстан­цій від­мов­ля­ли у дано­му позо­ві поси­ла­ю­чись на те, Read more about Про­це­ду­ра замі­ни бор­жни­ка у вико­нав­чо­му про­ва­джен­ні на його спад­ко­єм­ців або які ризи­ки тягне за собою успад­ку­ва­н­ня май­на[…]

0

Сімейний кодекс України

(Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2002, № 21–22, ст.135) № 1370-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 25, ст.501} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “дер­жав­ний орган реє­стра­ції” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “орган дер­жав­ної реє­стра­ції” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном № 2398-VI від 01.07.2010} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “цен­траль­ний орган вико­нав­чої вла­ди, Read more about Сімей­ний кодекс Укра­ї­ни[…]

0

Юридична відповідальність дітей за своїх батьків

Вищим зако­ном у дер­жа­ві Укра­ї­ни є Кон­сти­ту­ція. Отже,  від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції  Укра­ї­ни  згі­дно, ст.21 – усі люди є рів­ні і віль­ні у сво­їй гідно­сті та пра­вах. Пра­ва і сво­бо­ди люди­ни є невід­чу­жу­ва­ни­ми та непо­ру­шни­ми. Стат­ті 22,23 також гаран­ту­ють пра­ва гро­ма­дян Укра­ї­ни на віль­ний роз­ви­ток осо­би­сто­сті, якщо при цьо­му не пору­шу­ю­ться пра­ва та сво­бо­ди інших людей.
Рів­ність цих прав забез­пе­че­на поло­же­н­ня­ми ст. 24 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни яка гово­рить насту­пне: «Гро­ма­дя­ни мають рів­ні кон­сти­ту­цій­ні пра­ва і сво­бо­ди та є рів­ни­ми перед зако­ном . Не може бути при­ві­ле­їв чи обме­жень за озна­ка­ми раси, кольо­ру шкі­ри, полі­ти­чних, релі­гій­них та інших пере­ко­нань, ста­ті, етні­чно­го та соці­аль­но­го похо­дже­н­ня, май­но­во­го ста­ну, місця про­жи­ва­н­ня, за мов­ни­ми або інши­ми озна­ка­ми».
Одні­єю із основ­них про­блем є про­бле­ма від­по­від­аль­но­сті дітей за батьків — у тому пла­ні що, якщо один із батьків має суди­мість, то дити­на не може займа­ти поса­ди в орга­нах дер­жав­но­го управ­лі­н­ня. Це  факти­чно пря­ме пору­ше­н­ня нор­ми ст. 24 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни в части­ні, де йде­ться про соці­аль­не похо­дже­н­ня, а отже будь — які нор­ма­тив­ні акти, що існу­ють в Укра­ї­ні та обме­жу­ють можли­во­сті люди­ни у пра­ві обі­йма­ти дер­жав­ні  поса­ди на під­ста­ві суди­мо­сті її батьків,  пору­шу­ють нор­ми Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, та від­по­від­но до засад Вер­хо­вен­ства пра­ва, є неле­гі­тим­ни­ми й таки­ми що, не під­ля­га­ють вико­нан­ню.

[…]

0
Під­три­май­те нас — поді­лі­ться цим запи­сом у соцме­ре­жах:
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...