Default title

Згі­дно ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, кожно­му гаран­ту­є­ться пра­во на захист сво­їх інте­ре­сів в суді. На жаль, оскар­же­н­ня рішень орга­нів дер­жав­ної вла­ди, поса­до­вих і слу­жбо­вих осіб в націо­наль­них судах не зав­жди дає пози­тив­ний резуль­тат. Така ситу­а­ція дає поштовх звер­та­тись до між­на­ро­дних судо­вих інстан­цій, зокре­ма і до Євро­пей­сько­го суду з прав люди­ни. Однак, ста­ти­сти­ка звер­нень до ЄСПЛ Read more about Default title[…]

0

Повернення до старого КПК. Народні депутати пропонують виключити положення про автоматичне продовження запобіжного заходу

Закон не пови­нен допу­ска­ти авто­ма­ти­чно­го подов­же­н­ня стро­ку попе­ре­дньо­го ув’язнення осіб, чиї спра­ви направ­ле­ні до суду. Адже ця пра­кти­ка визна­на Євро­пей­ським судом з прав люди­ни такою, що не від­по­від­ає кон­вен­цій­ним гаран­ті­ям. Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють уне­сти змі­ни до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу з метою, щоб Укра­ї­на не пору­шу­ва­ла вимог Кон­вен­ції про захист прав люди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод (про­ект Read more about Повер­не­н­ня до ста­ро­го КПК. Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють виклю­чи­ти поло­же­н­ня про авто­ма­ти­чне про­дов­же­н­ня запо­бі­жно­го захо­ду[…]

0

Повернення до старого КПК. Народні депутати пропонують виключити положення про автоматичне продовження запобіжного заходу

Закон не пови­нен допу­ска­ти авто­ма­ти­чно­го подов­же­н­ня стро­ку попе­ре­дньо­го ув’язнення осіб, чиї спра­ви направ­ле­ні до суду. Адже ця пра­кти­ка визна­на Євро­пей­ським судом з прав люди­ни такою, що не від­по­від­ає кон­вен­цій­ним гаран­ті­ям. Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють уне­сти змі­ни до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу з метою, щоб Укра­ї­на не пору­шу­ва­ла вимог Кон­вен­ції про захист прав люди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод (про­ект Read more about Повер­не­н­ня до ста­ро­го КПК. Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють виклю­чи­ти поло­же­н­ня про авто­ма­ти­чне про­дов­же­н­ня запо­бі­жно­го захо­ду[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...