Як самостійно оформити дорожньо-транспортну пригоду без органів поліції?

Ви ста­ли уча­сни­ком ДТП, про­те не має­те часу та бажа­н­ня чека­ти на при­їзд полі­ції для оформ­ле­н­ня події, та ціл­ком усві­дом­лю­є­те, що для отри­ма­н­ня стра­хо­вої випла­ти необ­хі­дне доку­мен­таль­не під­твер­дже­н­ня ава­рії. Така ситу­а­ція в жит­ті може тра­пи­тись у кожно­го. У тако­му випад­ку вирі­ше­н­ням про­бле­ми може ста­ти Євро­про­то­кол. Євро­про­то­кол – спе­ці­аль­ний бланк пові­дом­ле­н­ня про наста­н­ня доро­жньо-транс­порт­ної при­го­ди, який Read more about Як само­стій­но офор­ми­ти доро­жньо-транс­порт­ну при­го­ду без орга­нів полі­ції?[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...