Українські компанії зникають з державного реєстру

Кожна ком­па­нія, що реє­стру­є­ться в Укра­ї­ні, потра­пляє в ЄДР (Єди­ний дер­жав­ний реєстр юри­ди­чних осіб, фізи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань). Якщо ком­па­нію лікві­ду­ють — змі­ню­є­ться її ста­тус («при­пи­не­но»), але її все ще можна зна­йти в реє­стрі. Однак дослі­дже­н­ня пока­зу­ють, що тіль­ки за остан­ній рік з реє­стру зни­кло 72 ком­па­нії. Екс­пер­ти поси­ла­ю­ться на декіль­ка при­чин тако­го зни­кне­н­ня. По-пер­ше, скла­дна про­це­ду­ра лікві­да­ції ком­па­нії чи бан­крут­ства, часті пода­тко­ві пере­вір­ки Read more about Укра­їн­ські ком­па­нії зни­ка­ють з дер­жав­но­го реє­стру[…]

0

Накласти арешт на рахунки боржника можна буде за кілька хвилин

Орга­ни дер­жав­ної вла­ди в осо­бі Дер­жав­ної судо­вої адмі­ні­стра­ції мають намір ство­ри­ти систе­му авто­ма­ти­чно­го аре­шту коштів. Така систе­ма мала б забез­пе­чи­ти опе­ра­тив­не бло­ку­ва­н­ня гро­шей на бан­ків­ських рахун­ках.   Такі нова­ції потя­гну­ли за собою змі­ни, від­по­від­ні нор­ми яких містя­ться в про­е­кті «Про вне­се­н­ня змін до Госпо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни, Цивіль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни, Коде­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го судо­чин­ства Укра­ї­ни Read more about Накла­сти арешт на рахун­ки бор­жни­ка можна буде за кіль­ка хви­лин[…]

0
адвокат львів

Світлана Зелінська у журналі SUPER Львів

Ось і вийшов осін­ній випуск жур­на­лу SUPER Львів. І серед вели­кої кіль­ко­сті ціка­во­го мате­рі­а­лу, тут є і комен­тар керів­ни­ка нашо­го адво­кат­сько­го бюро — Зелін­ської Сві­тла­ни Віта­лі­їв­ни. І хоча наш улю­бле­ний керів­ник не мала бажа­н­ня висві­тлю­ва­ти цю нови­ну на сай­ті адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської та у соці­аль­них мере­жах, все ж таки ми вирі­ши­ли поді­ли­тись цією при­єм­ною нови­ною. Read more about Сві­тла­на Зелін­ська у жур­на­лі <span class=“caps”>SUPER</span> Львів[…]

0

Господарський кодекс України

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2003, № 18, № 19–20, № 21–22, ст.144) № 1390-VIII від 31.05.2016 № 1405-VIII від 02.06.2016} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва “ста­ту­тний фонд” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “ста­ту­тний капі­тал” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном № 2850-VI від 22.12.2010} {У текс­ті Коде­ксу сло­ва Read more about Госпо­дар­ський кодекс Укра­ї­ни[…]

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...