горе преступник

10 найбільш курйозних злочинів, вчинених українцями

Нео­дно­ра­зо­во ми чули про див­ні спосо­би вчи­не­н­ня зло­чи­нів на тери­то­рії США, Євро­пи чи інших куто­чків сві­ту. Однак нема­ло таких вчи­ня­є­ться і наши­ми спів­ві­тчи­зни­ка­ми. Так, за мину­лі роки в Укра­ї­ні тра­пи­лось чима­ло куме­дних та кур­йо­зних випад­ків вчи­не­н­ня зло­чи­нів. Части­на пору­шни­ків були спі­йма­ні, деякі ще в роз­шу­ку, хтось від­був­ся штра­фа­ми, а хтось отри­мав і ціл­ком реаль­ні стро­ки Read more about 10 най­більш кур­йо­зних зло­чи­нів, вчи­не­них укра­їн­ця­ми[…]

0

10 найкумедніших судових позовів, які розглядались у США

1.Батьки Дені­е­ла Дюкса (27 років), який пото­нув у басей­ні із каса­ткою пода­ли в суд на заклад із вимо­гою від­шко­ду­ва­н­ня у декіль­ка міль­йо­нів дола­рів, за те що небез­пе­чно­го хижа­ка ті пози­ціо­ну­ва­ли як миле ба тез­пе­чне ство­рін­ні. 2. Аме­ри­кан­ський гро­ма­дя­нин, який  змі­нив своє ім’я на Jack Ass (jackass по-англій­ськи озна­чає “осел”) подав позов до суду на MTV, Read more about 10 най­ку­ме­дні­ших судо­вих позо­вів, які роз­гля­да­лись у США[…]

1
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю
ще...