21.08.2016

Адвокат із медичного права

Замовити юридичні послуги у сфері медицини

ВІД 990 грн.


Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­тана юри­ди­чну допо­мо­гу у сфе­рі медицини

Одним з напря­мів діяль­но­сті нашо­го адво­кат­сько­го бюро є юри­ди­чна пра­кти­ка у сфе­рі меди­ци­ни. В сфе­рі меди­ци­ни наші фахів­ці про­по­ну­ють широ­кий спектр послуг, яки­ми можуть ско­ри­ста­ти­ся як меди­чні закла­ди та фахів­ці, поста­чаль­ни­ки меди­чно­го обла­дна­н­ня та виро­бів меди­чно­го при­зна­че­н­ня, так і пацієнти.

Серед послуг, які у нас най­ча­сті­ше замов­ля­ють, в пер­шу чер­гу, слід вка­за­ти такі як:
Наше адво­кат­ське бюро має досвід по вирі­шен­ню так зва­ної кате­го­рії «меди­чних справ», як цивіль­них, так і кри­мі­наль­них. Даною кате­го­рі­єю справ займа­є­ться спе­ці­а­ліст нашо­го бюро з вищою юри­ди­чною та вищою меди­чною освітою.

ПРАВОВА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ

Про­фе­сій­на юри­ди­чна допо­мо­га у меди­чних спра­вах вклю­чає в себе ква­лі­фі­ко­ва­ний збір дока­зів щодо пору­ше­н­ня прав паці­єн­та, а також захист його закон­них інте­ре­сів у суді, з при­тя­гне­н­ням до від­по­від­аль­но­сті меди­чно­го пер­со­на­лу, пря­мо або побі­чно вин­но­го у ско­є­но­му. Фахів­ці Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської гото­ві зна­йти від­по­віді на будь-які пита­н­ня, що вини­кли в такій спе­ци­фі­чній і скла­дній сфе­рі, як меди­чна, а при необ­хі­дно­сті, і поспри­я­ти опе­ра­тив­но­му і пов­но­му роз­гля­ду спра­ви в суді.

По суті спра­ви, юрист з меди­чно­го пра­ва – це ква­лі­фі­ко­ва­ний фахі­вець, що займа­є­ться спра­ва­ми, які пря­мо або опо­се­ред­ко­ва­но пов’язані з меди­ци­ною. Вар­тість послуг зазви­чай зале­жить від скла­дно­сті спра­ви. Слід також зазна­чи­ти, що юрист з меди­чно­го пра­ва воло­діє осо­бли­ви­ми зна­н­ня­ми в меди­чно­му пра­ві, а також в окре­мих части­нах цивіль­но­го, кри­мі­наль­но­го та адмі­ні­стра­тив­но­го, які тісно пов’язані з медичним.

Дове­сти про­ви­ну ліка­рів чи меди­чно­го закла­ду (лікар­ську недба­лість або меди­чну помил­ку) – це спра­ва, яка потре­бує спе­ці­аль­них знань. Для вирі­ше­н­ня скла­дних меди­чних справ необ­хі­дних ква­лі­фі­ко­ва­ний фахі­вець, напри­клад, який змо­же гра­мо­тно скла­да­ти скар­ги і розі­сла­ти запи­ти в різні меди­чні закла­ди. Якщо скар­га буде юри­ди­чно гра­мо­тно скла­де­на, пита­н­ня можли­во вирі­ши­ти й в досу­до­во­му поряд­ку, до того ж про­фе­сій­но оформ­ле­ний запит пови­нен поспри­я­ти отри­ман­ню кон­кре­тної від­по­віді, що місти­те­ме необ­хі­дні для спра­ви відо­мо­сті, які зна­хо­дя­ться у ком­пе­тен­ції того чи іншо­го меди­чно­го закладу.

Зро­зумі­ло, жоден судо­вий позов не змо­же повер­ну­ти або від­но­ви­ти здоров’я, втра­че­не в резуль­та­ті лікар­ської недба­ло­сті або помил­ки. Але наші послу­ги у меди­чних спра­вах змо­жуть поспри­я­ти отри­ман­ню гідної ком­пен­са­ції, необ­хі­дної на ліку­ва­н­ня і реа­бі­лі­та­цію потер­пі­ло­го, а у разі його смер­ті, для фінан­со­вої допо­мо­ги сім’ї, що зали­ши­ла­ся, напри­клад, з вини меди­ків без годувальника.

Фахів­ці нашо­го б‘єднання можуть допо­мог­ти Вам отри­ма­ти ква­лі­фі­ко­ва­ну кон­суль­та­цію та іншу юри­ди­чну допо­мо­гу по бага­тьом пита­н­ням, пов’язаним з меди­чним обслу­го­ву­ва­н­ням і пра­ва­ми спо­жи­ва­чів послуг і про­ду­кції у сфе­рі меди­ци­ни, фар­ма­ції, інду­стрії кра­си та оздо­ров­ле­н­ня. Ми вва­жа­є­мо, що основ­ним зав­да­н­ням юри­стів в цій сфе­рі діяль­но­сті є не орга­ні­зу­ва­ти затя­жний судо­вий про­цес, а зна­йти опти­маль­ний спо­сіб ком­пен­су­ва­ти втра­ти потерпілим.

До снов­них видів послуг для гро­ма­дян з питань захи­сту їх прав та інте­ре­сів, відносяться:

  • пра­во­вий ана­ліз дого­вір­ної та меди­чної доку­мен­та­ції при орга­ні­за­ції ліку­валь­но-діа­гно­сти­чно­го процесу;
  • орга­ні­за­ція неза­ле­жної судо­во-меди­чної екс­пер­ти­зи, фор­му­лю­ва­н­ня питань для судо­во-меди­чної експертизи;
  • захист прав і закон­них інте­ре­сів: пред­став­ни­цтво інте­ре­сів паці­єн­та в пре­тен­зій­них спо­рах (під­го­тов­ка пре­тен­зії, про­ве­де­н­ня пере­го­во­рів з керів­ни­цтвом ліку­валь­но­го закладу);
  • пред­став­ни­цтво інте­ре­сів паці­єн­та в судах всіх інстан­цій та юрис­ди­кцій при запо­ді­ян­ні шко­ди здоров’ю, не які­сно­му надан­ні меди­чних послуг тощо;
  • ком­пен­са­ція за непра­виль­ний діа­гноз та непра­виль­не ліку­ва­н­ня при надан­ні меди­чної допомоги;
  • ком­пен­са­ція та при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті за пору­ше­н­ня лікар­ської таєм­ни­ці (роз­го­ло­ше­н­ня діагнозу);
  • стя­гне­н­ня з меди­чних уста­нов мате­рі­аль­ної і мораль­ної (немай­но­вої) шко­ди при запо­ді­ян­ні шко­ди здоров’ю пацієнта;
  • пред­став­ни­цтво інте­ре­сів потер­пі­ло­го на ста­дії пору­ше­н­ня кри­мі­наль­ної спра­ви, попе­ре­дньо­му слід­стві, кри­мі­наль­но­му судочинстві.

Звер­нув­шись до нас, Ви змо­же­те отри­ма­ти реаль­ну пра­во­ву оцін­ку обґрун­то­ва­но­сті сво­їх пре­тен­зій до меди­чно­го або апте­чно­го закла­ду, меди­ка, під­при­єм­ства сфе­ри кра­си чи оздо­ров­ле­н­ня, а також опти­маль­ні варі­ан­ти вихо­ду з кон­флі­ктної ситу­а­ції. При необ­хі­дно­сті, ми може­мо пред­став­ля­ти Ваші інте­ре­си в кон­тро­лю­ю­чих орга­нах та судо­вих інстанціях.


Замовити юридичні послуги у сфері медицини

ВІД 990 грн.

Замовити послуги адвокатана юридичну допомогу у сфері медицини


Інші послу­ги:


КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 

 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю