21.08.2016

Адвокат з сімейного права

Замовити юридичний супровід Ваших сімейних справ:

ВІД 590 грн.

 


Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­таз сімей­них справ

Сімей­ний адво­кат — це різно­вид адво­кат­ської допо­мо­ги, яка, пов’я­за­на з осо­бли­ві­стю спо­рів та пра­во­вих питань, що вини­ка­ють у сфе­рі сімей­но­го пра­ва. Осо­бли­вість такої допо­мо­ги поля­гає в тому, що в одній сім’ї може вини­кну­ти від­ра­зу кіль­ка сімей­них спо­рів або юри­ди­чних питань, що потре­бу­ють вирішення.

Пита­н­ня сімей­но­го пра­ва вре­гу­льо­ва­ні Сімей­ним коде­ксом України.

Основ­ним пре­дме­том роз­гля­ду спо­рів з сімей­но­го пра­ва є шлюб.

ІШлюб — одна з основ­них кате­го­рій сімей­но­го пра­ва. Саме після укла­де­н­ня шлю­бу почи­нає люди­на ство­ре­н­ня сво­єї вла­сної сім’ї. І з цьо­го момен­ту ми може­мо з упев­не­ні­стю ска­за­ти про те, що в дію всту­па­ють нор­ми сімей­но­го пра­ва. Такі нор­ми — нор­ми сімей­но­го зако­но­дав­ства коди­фі­ко­ва­но містя­ться в Сімей­но­му коде­ксі Укра­ї­ни. Тому, основ­ним поня­т­тям сімей­но­го пра­ва є шлюб. Шлю­бом є сімей­ний союз жін­ки та чоло­ві­ка, заре­є­стро­ва­ний у дер­жав­но­му орга­ні реє­стра­ції актів цивіль­но­го ста­ну. Про­жи­ва­н­ня одні­єю сім’єю жін­ки та чоло­ві­ка без шлю­бу не є під­ста­вою для вини­кне­н­ня у них прав та обо­в’яз­ків подруж­жя, але факти­чне пере­бу­ва­н­ня в сімей­них (шлю­бних) від­но­си­нах при­рів­ню­є­ться до заре­є­стро­ва­но­го шлю­бу у випад­ках поді­лу майна.

Про те, хто такий сімей­ний адво­кат, біль­шість з наших гро­ма­дян знає, на жаль, тіль­ки із закор­дон­них філь­мів та сері­а­лів, де бага­тий і впли­во­вий чоло­вік по будь-яко­му питан­ню кон­суль­ту­є­ться з адво­ка­том по сімей­них спра­вах або сімей­ним адво­ка­том. Але осо­би­ста юри­ди­чна кон­суль­та­ція з сімей­них питань — це зов­сім НЕ пре­ро­га­ти­ва забез­пе­че­них бізне­сме­нів і політиків.

Для Захі­дно­го сві­ту мати люди­ну, яка змо­же в будь-який час доби про­кон­суль­ту­ва­ти по сімей­но­му пра­ву та з інших сімей­них питань, — це норма.

Ми пере­йма­є­мо бага­то євро­пей­ських та аме­ри­кан­ських зви­чок — зви­чка від­ві­ду­ва­ти одні й ті ж зру­чні для нас місця, від­ві­ду­ва­ти одно­го перу­ка­ря або один і той же спорт­клуб, але рід­ко ми дові­ря­є­мо спра­ви сімей­но­му адвокату.

У нас ще не скла­ло­ся зви­чки дові­ря­ти всі свої пита­н­ня, пов’я­за­ні з пра­во­вою діяль­ні­стю, одній людині.

У разі необ­хі­дно­сті, не маю­чи сво­го сімей­но­го адво­ка­та, ми зму­ше­ні дові­ря­ти всі свої спра­ви і таєм­ни­ці незна­йо­мій люди­ні, в той час як сімей­ні пита­н­ня це педан­ти­чна і осо­би­ста сфе­ра життя.

Наві­що потрі­бен сімей­ний адвокат.

Вза­га­лі, для бага­тьох з нас адво­кат або юрист — це та люди­на, до якої звер­та­ю­ться у край­ньо­му випад­ку і в остан­ню чер­гу. Хоча бага­тьох про­блем можна було б уни­кну­ти, якщо вча­сно отри­ма­ти кон­суль­та­ції адво­ка­та по сімей­них справах.

Деякі речі, які люди­на вва­жає побу­то­ви­ми і не вима­га­ють юри­ди­чно­го втру­ча­н­ня, таки­ми не є. Напри­клад, ви зато­пи­ли квар­ти­ру зни­зу. Маю­чи сімей­но­го адво­ка­та, можна було б про­кон­суль­ту­ва­ти­ся і спла­ну­ва­ти те, як вести себе в даній ситу­а­ції. Вирі­шу­ю­чи про­бле­му само­стій­но, ви ризи­ку­є­те не тіль­ки дове­сти спра­ву до суду, але й, напри­клад, ста­ти жер­твою шан­та­жу і здир­ни­цтва з боку сусі­дів. Допо­мо­га адво­ка­та з сімей­но­го пра­ва у свою чер­гу змо­же дати вам цін­ні пора­ди, а також взя­ти участь у досу­до­вих спо­рах, якщо це необхідно.

Для чого, вла­сне, потрі­бен адво­кат по сімей­них спра­вах? По-пер­ше, він змо­же вирі­ши­ти за вас всі насу­щні пита­н­ня, де можуть зна­до­би­ти­ся юри­ди­чні кон­суль­та­ції. Після під­пи­са­н­ня дору­че­н­ня адво­ка­ту, він змо­же ста­ти вашим пов­но­прав­ним закон­ним пред­став­ни­ком, а також нада­ти будь-яку юри­ди­чну допо­мо­гу в будь-який час доби і будь-який день тижня.

Які спра­ви можна дові­ри­ти сімей­но­му адво­ка­ту — будь сімей­ні пита­н­ня від пред­став­ле­н­ня ваших інте­ре­сів на збо­рах чле­нів ОСББ, розір­ва­н­ня шлю­бу, поділ май­на подруж­жя, визна­че­н­ня поряд­ку уча­сті батьків у вихо­ван­ні дити­ни, стя­гне­н­ня алі­мен­тів, та бага­то іншо­го аж до захи­сту у кри­мі­наль­них спра­вах, якщо такі загро­жу­ють одно­му з його підо­пі­чних (допо­мо­гу одно­му з пере­ра­хо­ва­них у дого­во­рі чле­нів сім’ї). Інши­ми сло­ва­ми, послу­ги сімей­но­го адво­ка­та можуть можуть бути досить різноманітні.

Адво­ка­ту по сімей­них спра­вах також можна зате­ле­фо­ну­ва­ти, також, в разі потра­пля­н­ня в ДТП. Він при­їде на місце зіткне­н­ня, про­кон­суль­тує вас і гра­мо­тно вирі­шить ряд питань, а також пере­ко­на­є­ться у пра­виль­но­сті скла­да­н­ня про­то­ко­лу та надасть іншу необ­хі­дну допо­мо­гу. У випад­ках інших зіткнень з пра­во­охо­рон­ни­ми орга­на­ми (напри­клад, якщо вас затри­ма­ли спів­ро­бі­тни­ки мілі­ції) ви також впра­ві вима­га­ти, щоб до вас при­був сімей­ний адвокат.

Сво­є­му сімей­но­му адво­ка­ту також слід дові­ри­ти укла­да­н­ня дого­во­рів на поку­пку або про­даж неру­хо­мо­сті. Хоро­ші адво­ка­ти по сімей­них спра­вах пере­ві­рять сум­лін­ність поку­пця / про­дав­ця, а також про­кон­суль­ту­ють з при­во­ду ризи­ків скла­да­н­ня дого­во­ру, щоб уни­кну­ти вивер­тів і фактів шахрай­ства з боку вашо­го поку­пця / про­дав­ця. Адво­кат по сімей­них пита­н­нях впра­ві вирі­шу­ва­ти всі сімей­ні спо­ри, з вашо­го дозво­лу і у ваших інтересах.

Від­по­від­но із сімей­ним пра­вом, адво­кат по сімей­ним спо­рам також вирі­шить супе­ре­чки, що вини­ка­ють все­ре­ди­ні сім’ї (пита­н­ня про пра­во на спад­щи­ну, шлю­бо­ро­злу­чний про­цес і т. д.). Зав­дя­ки гра­мо­тно­му пово­джен­ню вашо­го осо­би­сто­го адво­ка­та бага­то сімей­ні спо­ри можна закін­чи­ти, не дово­дя­чи їх до суду.

Адво­ка­та найма­ють не тіль­ки для вирі­ше­н­ня сімей­них спо­рів, а й для при­ве­де­н­ня сімей­ної доку­мен­та­ції в поря­док. Напри­клад, з його допо­мо­гою можна від­но­ви­ти втра­че­ні доку­мен­ти і т. п. Він також вирі­шує будь-які сімей­ні пита­н­ня, пов’я­за­ні зі скла­да­н­ням документів.

Пам’я­тай­те про те, що якщо вам потрі­бна кон­суль­та­ція адво­ка­та по сімей­них спра­вах у Льво­ві — Ви може­те звер­ну­тись до нас.

Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­таз сімей­них справ

Кон­суль­та­ції сімей­но­го адвоката.

Своє­ча­сний, гра­мо­тний юри­ди­чний супро­від, в змо­зі запо­біг­ти можли­вість вини­кне­н­ня про­блем. У цьо­му і поля­гає зав­да­н­ня сімей­но­го адво­ка­та: кон­суль­та­ції та забез­пе­че­н­ня юри­ди­чної без­пе­ки сво­го дові­ри­те­ля та його роди­ни. Сімей­ний адво­кат пови­нен не про­сто пред­став­ля­ти і захи­ща­ти інте­ре­си дові­ри­те­ля і чле­нів його сім’ї в той момент, коли вини­кла така необ­хі­дність, але і зазда­ле­гідь засте­рег­ти їх від нега­тив­них наслід­ків будь-яких нео­бду­ма­них дій.

Але бага­то хто соро­ми­ться при­свя­чу­ва­ти сімей­но­го адво­ка­та в про­бле­ми сво­го при­ва­тно­го жит­тя, вва­жа­ю­чи, що той може їх засу­ди­ти. Але для адво­ка­та ріше­н­ня чужих про­блем, виправ­ле­н­ня чужих поми­лок, вклю­ча­ю­чи захист осіб, що ско­ї­ли зло­чи­ни — це робо­та. Точно так як для ліка­ря — ліку­ва­н­ня хво­ро­би. При вико­нан­ні сво­єї робо­ти, адво­ка­та ціка­вить юри­ди­чна, а не мораль­на сто­ро­на справи.

Неви­пад­ко­во у адво­ка­та з сімей­них питань є й інше най­ме­ну­ва­н­ня — “пові­ре­ний”, люди­на, якій пові­ря­ють свої таєм­ни­ці і кон­фі­ден­цій­ні спра­ви. При цьо­му дові­ри­тель зав­жди може бути впев­не­ний: «пові­ре­ний» збе­ре­же його таємницю.

Чим може допо­мог­ти сімей­ний адвокат?

Нада­на юри­ди­чна допо­мо­га сімей­но­го адво­ка­та за дого­во­ром «сімей­ний адво­кат» перед­ба­чає дору­че­н­ня адво­ка­ту веде­н­ня справ для осіб, пере­ра­хо­ва­них у договорі.

На ім’я адво­ка­та оформ­лю­є­ться дові­ре­ність загаль­но­го хара­кте­ру і дові­ри­те­лю доста­тньо зате­ле­фо­ну­ва­ти сво­є­му адво­ка­то­ві, щоб він вико­нав в яко­сті пові­ре­но­го від­по­від­не доручення.

Адво­кат по сімей­них спра­вах може пода­ти від іме­ні дові­ри­те­ля і отри­ма­ти доку­мен­ти в якій-небудь уста­но­ві, пред­ста­ви­ти інте­ре­си на загаль­них збо­рах чле­нів ОСБ, або в ЖЕКу, на засі­дан­ні орга­ну опі­ки та піклу­ва­н­ня або житло­вої комісії.

Адво­кат, за вашим дору­че­н­ням може зайня­ти­ся пита­н­ня­ми купів­лі або про­да­жу неру­хо­мо­сті, зда­чі її в орен­ду, оформ­ле­н­ням пере­пла­ну­ва­н­ня житло­во­го приміщення.

У випад­ку ДТП адво­кат виїде до Вас на місце ава­рії, надасть необ­хі­дну юри­ди­чну допо­мо­гу чи дасть потрі­бну пораду.

Якщо Вас затри­ма­ли спів­ро­бі­тни­ки пра­во­охо­рон­них орга­нів, у Вас є пов­не пра­во вима­га­ти викли­ку вашо­го сімей­но­го адвоката.

Сімей­ний адво­кат допо­мо­же при­ве­сти в нале­жний стан юри­ди­чні доку­мен­ти Вашої роди­ни: роз­ро­бить шлю­бний дого­вір, від­но­вить через суд або за запи­том втра­че­ні доку­мен­ти, здій­снить юри­ди­чний супро­від укла­де­н­ня дого­во­рів стра­ху­ва­н­ня, навча­н­ня дити­ни, тру­до­во­го дого­во­ру, дасть пора­ду як кра­ще офор­ми­ти при­дба­ну неру­хо­мість і т.п .

На жаль, дуже бага­тьом сім’ям дово­ди­ться зіштов­ху­ва­ти­ся з таки­ми непри­єм­ни­ми ситу­а­ці­я­ми, як роз­лу­че­н­ня, роз­по­діл май­на нажи­то­го подруж­жям у шлю­бі, позбав­ле­н­ня батьків­ських прав та ін. У цих випад­ках звер­та­ю­ться до сімей­но­го адво­ка­та, тоб­то адво­ка­та, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на сімей­них спра­вах і на сімей­но­му пра­ві. Послу­ги сімей­но­го адво­ка­та можуть зна­до­би­ти­ся не тіль­ки подруж­жю, які про­во­дять роз­по­діл май­на при роз­лу­чен­ні, але також і мате­рям і батькам, які вирі­шу­ють спо­ри про уси­нов­ле­н­ня, позбав­ле­н­ня батьків­ських прав, вста­нов­ле­н­ня справ­жньо­го батьків­ства / мате­рин­ства, бажа­ють про­ве­сти стя­гне­н­ня алі­мен­тів, при від­сту­плен­ні від прин­ци­пу рів­но­сті частин при роз­ді­лі май­на та ін.

Адво­кат по сімей­них спо­рах (сімей­ний адво­кат) допо­мо­же, також, у таких справах:

- Розір­ва­н­ня шлю­бу в суді (роз­лу­че­н­ня);
— Визна­н­ня шлю­бу недійсним;
— Поділ май­на подруж­жя, в тому числі з від­сту­пле­н­ням від прин­ци­пу рів­но­сті часток подружжя;
— Змі­на шлю­бно­го договору;
— Розір­ва­н­ня шлю­бно­го договору;
— Визна­н­ня недій­сним шлю­бно­го договору;
— Вста­нов­ле­н­ня батьківства;
— Оспо­рю­ва­н­ня батьків­ства (мате­рин­ства);
— Спо­ри, пов’я­за­ні з вихо­ва­н­ням дити­ни, в тому числі:
— Спо­ри про місце про­жи­ва­н­ня дити­ни при роз­діль­но­му про­жи­ван­ні батьків;
— Щодо здій­сне­н­ня батьків­ських прав батьком, які про­жи­ва­ють окре­мо від дитини;
— Про усу­не­н­ня пере­шкод до спіл­ку­ва­н­ня з дити­ною його близь­ких родичів;
— Про повер­не­н­ня батькам дити­ни, утри­му­ва­но­го не на під­ста­ві зако­ну чи судо­во­го рішення;
— Про повер­не­н­ня опі­ку­нам (піклу­валь­ни­кам) підо­пі­чно­го від будь-яких осіб, що утри­му­ють у себе дити­ну без закон­них підстав;
— Про повер­не­н­ня при­ймаль­но­го батько­ві дити­ни, утри­му­ва­но­го інши­ми осо­ба­ми не на під­ста­ві зако­ну чи судо­во­го рішення;
— Про позбав­ле­н­ня батьків­ських прав;
— Про від­нов­ле­н­ня в батьків­ських правах;
— Про обме­же­н­ня батьків­ських прав;
— Про ска­су­ва­н­ня обме­же­н­ня батьків­ських прав;
— Стя­гне­н­ня аліментів;
— Стя­гне­н­ня алі­мен­тів на утри­ма­н­ня непов­но­лі­тніх дітей у від­со­тках від усіх видів дохо­дів (у тому числі від одер­жу­ва­них їм дивідендів);
— Стя­гне­н­ня алі­мен­тів на утри­ма­н­ня дітей у твер­дій гро­шо­вій сумі;
— Стя­гне­н­ня алі­мен­тів на утри­ма­н­ня непра­це­зда­тних чле­нів сім’ї, батьків, чоловіка;
— Змен­ше­н­ня роз­мі­ру та звіль­не­н­ня від спла­ти стя­гу­ва­них аліментів.
— Спра­ви про уси­нов­ле­н­ня (удо­че­рі­н­ня) дітей;
— Про визна­н­ня гро­ма­дя­ни­на без­ві­сно від­су­тнім або про ого­ло­ше­н­ня гро­ма­дя­ни­на померлим;
— Про обме­же­н­ня діє­зда­тно­сті гро­ма­дя­ни­на, який вна­слі­док зло­вжи­ва­н­ня спир­тни­ми напо­я­ми або нар­ко­ти­чни­ми засо­ба­ми ста­вить свою сім’ю в тяж­ке мате­рі­аль­не становище;
— Спра­ви про вста­нов­ле­н­ня фактів, що мають юри­ди­чне зна­че­н­ня, таких як:
— Факту родин­них відносин,
— Факту пере­бу­ва­н­ня на утри­ман­ні громадянина;
— Факту реє­стра­ції наро­дже­н­ня, уси­нов­ле­н­ня (удо­че­рі­н­ня), шлю­бу, розір­ва­н­ня шлю­бу, смерті;
— Факту визна­н­ня батьків­ства; факту смер­ті в пев­ний час і за пев­них обста­вин у разі від­мо­ви орга­нів реє­стра­ції актів гро­ма­дян­сько­го ста­ну в реє­стра­ції смерті;
— Інших фактів, що мають юри­ди­чне значення.

Про осо­бли­во­сті веде­н­ня даних справ читай­те в інших роз­ді­лах нашо­го сайту.

За більш деталь­ною інфор­ма­ці­єю про юри­ди­чні послу­ги в галу­зі сімей­но­го пра­ва звер­тай­те­ся по теле­фо­ну, буде­мо раді Вам допомогти.

І не забу­вай­те! У бага­тьох випад­ках Ваші витра­ти на послу­ги сімей­но­го адво­ка­та можуть бути від­шко­до­ва­ні за раху­нок Відповідача!


Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­таз сімей­них справ

Інші послу­ги:


КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю