20.08.2016

Програма лояльності та партнерка

Кожен заре­є­стро­ва­ний кори­сту­вач отри­мує річну зниж­ку 5% на послу­ги адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської.


Кожен хто заре­є­стру­є­ться на сай­ті, та зали­шить не мен­ше ніж 3 комен­та­рі (вра­хо­ву­є­ться будь-яка актив­ність — у бло­гу, на фору­мі, або у відзи­вах) та 3 репо­сти будь-яких ста­тей чи допи­сів бло­гу у соцме­ре­жах, отри­має дода­тко­ву зниж­ку 5% на усі послу­ги адво­кат­сько­го бюро про­тя­гом міся­ця! Про­по­зи­ція дій­сна також для чин­них клі­єн­тів адво­кат­сько­го бюро.


Як отри­ма­ти СРІБНУ (10% зниж­ки), ЗОЛОТУ (15%) та ПЛАТИНОВУ(VIP)* кар­ти, які дають постій­ні зниж­ки на усі послу­ги, ви може­те дізна­тись у наших спе­ці­а­лі­стів, зате­ле­фо­ну­вав­ши за номе­ра­ми Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської.

*Ува­га ПЛАТИНОВА VIP-кар­та досту­пна лише уча­сни­кам “Пар­тнер­ської про­гра­ми АБЗ”!


Щоп’я­тни­ці з 13:00 до 18:00 в при­мі­щен­ні нашо­го офі­су, ми про­во­ди­мо без­ко­штов­ні кон­суль­та­ції для насе­ле­н­ня. Буде­мо раді бачи­ти кожно­го! Попе­ре­дній запис за теле­фо­на­ми бюро:

068–6‑022–023

063–6‑022–023


Умо­ви уча­сті у пар­тнер­ській про­гра­мі досту­пні в осо­би­сто­му кабі­не­ті після реє­стра­ції.


 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю