Чекаємо нову хвилю “колекторів” та “узаконених вимагачів”?

адво­кат С.В. Зелін­ська

246 депу­та­тів, про­го­ло­су­ва­ли без обго­во­ре­н­ня новий Закон, що запро­ва­джує діяль­ність при­ва­тних вико­нав­ців, які змо­жуть пра­цю­ва­ти, маю­чи такі самі пов­но­ва­же­н­ня, що й дер­жав­ні вико­нав­ці.

Такі нови­ни зяви­лись в мере­жі й мере­жах засо­бів масо­вої інфор­ма­ції.

Як я і перед­ба­ча­ла, одра­зу ж зяви­лось бага­то мані­пу­ля­цій даною темою, орі­єн­то­ва­них на непід­ко­ва­них у юри­спру­ден­ції гро­ма­дян: “Коле­кто­ри повер­та­ю­ться!”, “Лега­лі­зу­ва­ли рекет 90‑х” тощо. Так, ці стра­шил­ки час­тко­во мають пра­во на жит­тя, однак лише якщо люди самі будуть розу­мі­ти закон в міру сво­го стра­ху, а не юри­ди­чних аспе­ктів.

Що ж насправ­ді змі­ни­ться з при­хо­дом цьо­го Зако­ну?!
В пра­во­во­му полі, нічо­го не змі­ни­ться, оскіль­ки ана­лі­зу­ю­чи стат­ті дано­го Зако­ну, можна поба­чи­ти, що він лише дозво­ляє ліцен­зо­ва­ним нале­жним чином при­ва­тним під­при­єм­ствам чи осо­бам, вико­ну­ва­ти фун­кції дер­жав­ної вико­нав­чої слу­жби, за від­по­від­ну вина­го­ро­ду. При цьо­му вони не отри­ма­ли біль­ше пов­но­ва­жень, ніж мала вико­на­вча слу­жба рані­ше. Тоб­то, наслід­ків від їх діяль­но­сті в юри­ди­чно­му аспе­кті не буде жодних!
При­ва­тним вико­нав­цям ніхто не дозво­лив з біта­ми при­хо­ди­ти до Вас додо­му, їм не дозво­ле­но виво­зи­ти Вас у ліс, чи силою заби­ра­ти Ваше май­но. За такі дії вони зви­чай­но будуть нести перед­ба­че­ну Зако­ном від­по­від­аль­ність.… у пра­во­вій Дер­жа­ві!
А в Укра­ї­ні? Як змо­жуть злов­жи­ва­ти цим Зако­ном на пра­кти­ці?!
А злов­жи­ва­ти змо­жуть, і це без­пе­ре­чний факт.
По-пер­ше, буде від­бу­ва­тись та поши­рю­ва­тись серед насе­ле­н­ня під­мі­на понять! Почнуть зяв­ля­тись нові кол­ле­ктор­ські фір­ми (можли­во вони будуть себе вже нази­ва­ти не кол­ле­кто­ра­ми, а напри­клад яко­юсь “асо­ці­а­ці­єю вико­нав­ців” або “слу­жба вико­нав­чих стя­гнень” тощо, тоб­то в сво­їй назві такі фір­ми будуть місти­ти стра­шне сло­во “вико­на­вець або стя­гу­вач” або щось на зра­зок, що пря­мо не забо­ро­не­но зако­ном, однак зву­чить дуже близь­ко до тер­мі­ну “При­ва­тний Вико­на­вець”. Далі, маю­чи який агент­ський дого­вір з бан­ком, або кре­ди­тною уста­но­вою, про інфор­му­ва­н­ня клі­єн­тів про вча­сність та сум­му виплат за кре­ди­том, вони будуть теле­фо­ну­ва­ти бор­жни­кам, та малю­ва­ти по теле­фо­ну стра­шні кар­ти­ни про стра­шне май­бу­тнє.
На мою дум­ку, саме поява таких агенств, або фірм які будуть купля­ти бор­ги за дого­во­ра­ми цесії, і є нега­тив­ним, але перед­ба­чу­ва­ним наслід­ком прийня­т­тя дано­го зако­ну. Такі фір­ми будуть вво­ди­ти людей в ома­ну, і остан­ні дума­ю­чи що це і є ті самі стра­шні “При­ва­тні вико­нав­ці”, будуть добро­віль­но від­да­ва­ти своє май­но, яке не факт що піде на пога­ше­н­ня того само­го бор­гу. Ана­ло­гі­чне яви­ще спо­сте­рі­га­лось і час­тко­во спо­сте­рі­га­є­ться і зараз у Росій­ській Феде­ра­ції — в мере­жі Ютуб, є мас­са відео на дану тему.
Як людям себе захи­сти­ти від таких зло­вжи­вань, та під­мі­ни понять?
В пер­шу чер­гу люди повин­ні розу­мі­ти, що нева­жли­во який Вико­на­вець теле­фо­нує чи дзво­нить у две­рі — При­ва­тний чи Дер­жав­ний. Будь-який вико­на­вець пови­нен мати РІШЕННЯ СУДУ ТА СУДОВИЙ НАКАЗ, а також поста­но­ву, у якій зазна­че­но у який спо­сіб повин­но про­во­ди­тись стя­гне­н­ня. Будь-які дзвін­ки, із попе­ре­дже­н­ням, про судо­ву тяга­ни­ну, про нега­тив­ні наслід­ки тощо, є неза­кон­ни­ми, а тому мають ігно­ру­ва­тись насе­ле­н­ням.
Якщо у Вас є забор­го­ва­ність, але не від­бу­вав­ся ще судо­вий про­цес, і ви не були пові­дом­ле­ні нале­жним чином (реко­мен­до­ва­ним листом з опи­сом) про вида­чу судом сто­сов­но вас Судо­во­го Нака­зу, то ви не має­те ніко­му і нічо­го дава­ти. У випад­ку ж коли вам не було пові­дом­ле­но, про вине­се­н­ня судом Судо­во­го Нака­зу у Нака­зо­во­му про­ва­джен­ні, ви має­те пра­во звер­ну­тись до суду із понов­ле­н­ням стро­ків оскар­же­н­ня Судо­во­го Нака­зу, і після понов­ле­н­ня стро­ків, ви може­те ска­су­ва­ти даний наказ і далі Ваш спір з бан­ком буде від­бу­ва­тись у позив­но­му про­ва­джен­ні.
Отже ні в яко­му разі, коли Вам теле­фо­ну­ють різно­ма­ні­тні “слу­жби вико­на­н­ня” тощо, не спіл­куй­те­ся з ними. Може­те звер­ну­тись до юри­стів, та поста­ви­ти пере­адре­са­цію на номер Вашо­го юри­ста, щоб спе­ці­а­ліст поспіл­ку­вав­ся з таким “вико­нав­цем” та зясу­вав, чи дій­сно ви щось вин­ні, чи це дзво­нять шахраї, а також пора­див вам як уни­кну­ти дій вико­нав­чої слу­жби та доби­ти­ся нада­н­ня Вам кре­ди­тних кані­кул, та рестру­кту­ри­за­ції кре­ди­ту.
Ви може­те також звер­ну­тись і до мене. З 1 черв­ня до 31 сер­пня 2016 року, щопя­тни­ці з 13:00 до 18:00 наше бюро надає без­ко­штов­ні кон­суль­та­ції з будь-яких юри­ди­чних питань. Ви може­те зате­ле­фо­ну­ва­ти в цей пері­од та отри­ма­ти без­ко­штов­ну юри­ди­чну кон­суль­та­цію. Нажаль ми маєе­мо бага­то клі­єн­тів, яких необ­хі­дно обслу­го­ву­ва­ти, тому не може­мо нада­ва­ти без­ко­штов­ну допо­мо­гу насе­лен­ню щоден­но. Тому ми обра­ли час, коли може­мо нада­ва­ти допо­мо­гу на без­опла­тній осно­ві. Також ми може­мо взя­ти на себе ваші теле­фон­ні роз­мо­ви з кол­ле­кто­ра­ми та інши­ми осо­ба­ми, які нама­га­ю­ться Вас при­му­си­ти до вчи­не­н­ня яки­хось дій. Літом на послу­гу діє сут­тє­ва зниж­ка.
Будь­те ува­жні, та зна­йте свої пра­ва.
З пова­гою,
адво­кат Зелін­ська С.В.

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю