Доки редактори новин будуть тримати українців за лохів???

Доки ще реда­кто­ри новин будуть мати укра­їн­ців за лохів???Читаю нови­ни:

Укра­ї­на випе­ре­ди­ла дер­жа­ви СНД у сві­то­во­му інде­ксі соці­аль­но­го роз­ви­тку, під­го­тов­ле­но­му аме­ри­кан­ською неуря­до­вою орга­ні­за­ці­єю Social Progress Imperative за під­трим­ки між­на­ро­дної кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії Deloitte і посі­ла 63 місце з 133.”

І це на фоні зни­же­н­ня дохо­дів, при зро­ста­ю­чих цінах, не кажу­чи вже про про­сто нере­аль­ні для насе­ле­н­ня тари­фи на житло­во-кому­наль­ні послу­ги — з осе­ні опла­та жкп за три­кім­на­тну квар­ти­ру буде вихо­ди­ти близь­ко 5000 гри­вень… але Укра­ї­на випе­ре­джає…

Еко­но­мі­ка зруй­но­ва­на, про­ми­сло­вість не роз­ви­ва­є­ться, чинов­ни­ки з кожним днем все біль­ше займа­ю­ться баналь­ним бюро­кра­ти­змом, і не вико­ну­ють свої пря­мі обо­вяз­ки.…

А укра­їн­ців ЗМІ году­ють людей бай­ка­ми про суб­си­дії, які люди з сере­днім дохо­дом про­сто не можуть собі зро­би­ти, бо ж в когось є маши­на, навіть якщо запо­ро­жець, але ж він є кажуть чинов­ни­ки… В когось є дача, яку батьки ще за СРСР збу­ду­ва­ли, але ж вона є! Запо­ро­жець або ста­рий жигуль і дача з про­ті­ка­ю­чим дахом, бо люди­на не має гро­шей його від­ре­мон­ту­ва­ти — це роз­кіш, роз­кіш для укра­їн­ця! Квар­ти­ра біль­ше 60 кв. метрів — це роз­кіш для укра­їн­ця з дохо­дом в 5–6 тисяч гри­вень, а зна­чить з 5 тисяч він має від­да­ти 5 тисяч за опла­ту квар­ти­ри, і жити божим духом…

Ну зви­чай­но, нам же дозво­ле­но мати:

1 теле­фон (25 років), 2 таріл­ки (3 роки), 1 ніж (10 років), 2 видел­ки (10 років), 2 лож­ки (10 років), 1 холо­диль­ник (15 років), 1 праль­на маши­на (14 років), 1 люстра (25 років), 1 радіо­при­ймач (20 років)

А нови­ни, замість реаль­но­го висві­тле­н­ня про­блем в кра­ї­ні, та нере­аль­но ідіот­ських дій уря­ду году­ють людей таки­ми ось псев­до­рей­тин­га­ми, з під­мі­ною понять — “Укра­ї­на випе­ре­ди­ла…”, тіль­ки пита­н­ня, кого ж Укра­ї­на випе­ре­ди­ла… Деше­вий попу­лізм від аме­ри­кан­ців, зро­зумі­ло на що спря­мо­ва­ний… тіль­ки для чого укра­їн­ські ЗМІ нам це публі­ку­ють? А чи укра­їн­ські?(((

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю