Оподаткування адвокатів у 2016 році

 Згі­дно з п.п. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Пода­тко­во­го коде­ксу Укра­ї­ни само­зайня­та осо­ба – пла­тник пода­тку, який є фізи­чною осо­бою-під­при­єм­цем або про­ва­дить неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність за умо­ви, що така осо­ба не є пра­ців­ни­ком у межах такої під­при­єм­ни­цької чи неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті. Неза­ле­жна про­фе­сій­на діяль­ність — участь фізи­чної осо­би в нау­ко­вій, літе­ра­тур­ній, арти­сти­чній, худо­жній, осві­тній або викла­да­цькій діяль­но­сті, діяль­ність ліка­рів, при­ва­тних нота­рі­у­сів, адво­ка­тів, ауди­то­рів, бух­гал­те­рів, оцін­щи­ків, інже­не­рів чи архі­те­кто­рів, осо­би, зайня­тої релі­гій­ною (місіо­нер­ською) діяль­ні­стю, іншою поді­бною діяль­ні­стю за умо­ви, що така осо­ба не є пра­ців­ни­ком або фізи­чною осо­бою – під­при­єм­цем та вико­ри­сто­вує найма­ну пра­цю не більш як чоти­рьох фізи­чних осіб.

 

Опо­да­тку­ва­н­ня дохо­дів, отри­ма­них фізи­чною осо­бою, яка про­ва­дить неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, регу­лю­є­ться ст. 178 розд. ІV Пода­тко­во­го коде­ксу Укра­ї­ни. Осо­би, які мають намір здій­сню­ва­ти неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, зобо­в’я­за­ні ста­ти на облік в орга­нах дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби за місцем сво­го постій­но­го про­жи­ва­н­ня як само­зайня­ті осо­би та отри­ма­ти сві­до­цтво про таку реє­стра­цію згі­дно зі ст. 65 ПКУ.

Дохо­ди гро­ма­дян, отри­ма­ні про­тя­гом кален­дар­но­го року від про­ва­дже­н­ня неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті, опо­да­тко­ву­ю­ться за став­ка­ми, визна­че­ни­ми в п. 167.1ст. 167 ПКУ. Опо­да­тко­ву­ва­ним дохо­дом вва­жа­є­ться суку­пний чистий дохід, тоб­то різни­ця між дохо­дом і доку­мен­таль­но під­твер­дже­ни­ми витра­та­ми, необ­хі­дни­ми для про­ва­дже­н­ня пев­но­го виду неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті.

У разі нео­три­ма­н­ня довід­ки про взя­т­тя на облік осо­бою, яка про­ва­дить неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, об’є­ктом опо­да­тку­ва­н­ня є дохо­ди, отри­ма­ні від такої діяль­но­сті без ура­ху­ва­н­ня витрат.

Фізи­чні осо­би, які про­ва­дять неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, пода­ють пода­тко­ву декла­ра­цію за резуль­та­та­ми зві­тно­го року у стро­ки, перед­ба­че­ні для пла­тни­ків пода­тку на дохо­ди фізи­чних осіб.

Іно­зем­ці та осо­би без гро­ма­дян­ства, які ста­ли на облік в орга­нах дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби як само­зайня­ті осо­би, є рези­ден­та­ми і в річній пода­тко­вій декла­ра­ції поряд з дохо­да­ми від про­ва­дже­н­ня неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті мають зазна­ча­ти інші дохо­ди з дже­рел їх похо­дже­н­ня з Укра­ї­ни та іно­зем­ні дохо­ди.

В адво­ка­та

Під час випла­ти суб’є­кта­ми госпо­да­рю­ва­н­ня – пода­тко­ви­ми аген­та­ми, фізи­чним осо­бам, які про­ва­дять неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, дохо­дів, без­по­се­ре­дньо пов’я­за­них з такою діяль­ні­стю, пода­ток на дохо­ди у дже­ре­ла випла­ти не утри­му­є­ться в разі нада­н­ня такою фізи­чною осо­бою копії сві­до­цтва про взя­т­тя її на пода­тко­вий облік як фізи­чної осо­би, яка про­ва­дить неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність. Це пра­ви­ло не засто­со­ву­є­ться в разі нара­ху­ва­н­ня (випла­ти) дохо­ду за вико­на­н­ня пев­ної робо­ти та/або нада­н­ня послу­ги згі­дно з цивіль­но-пра­во­вим дого­во­ром, від­но­си­ни за яким уста­нов­ле­но тру­до­ви­ми від­но­си­на­ми, а сто­ро­ни дого­во­ру можуть бути при­рів­ня­ні до пра­ців­ни­ка чи робо­то­дав­ця від­по­від­но до пп. 14.1.195 та 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Фізи­чні осо­би, які про­ва­дять неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, зобо­в’я­за­ні вести облік дохо­дів і витрат від такої діяль­но­сті. Фор­ма тако­го облі­ку та поря­док його веде­н­ня визна­ча­ю­ться цен­траль­ним орга­ном дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби. Оста­то­чний роз­ра­ху­нок пода­тку на дохо­ди фізи­чних осіб за зві­тний пода­тко­вий рік здій­сню­є­ться пла­тни­ком само­стій­но згі­дно з дани­ми, зазна­че­ни­ми в пода­тко­вій декла­ра­ції.

Облік само­за­ня­тих осіб

(ста­т­тя 65 ПКУ)

Облік само­зайня­тих осіб здій­сню­є­ться шля­хом вне­се­н­ня до Дер­жав­но­го реє­стру фізи­чних осіб-пла­тни­ків пода­тків запи­сів про дер­жав­ну реє­стра­цію або при­пи­не­н­ня під­при­єм­ни­цької діяль­но­сті, неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті, пере­ре­є­стра­цію, поста­нов­ку на облік, зня­т­тя з облі­ку, вне­се­н­ня змін сто­сов­но само­зайня­тої осо­би тощо. Облік само­зайня­тих осіб здій­сню­є­ться за допо­мо­гою дода­тко­вих запи­сів про дер­жав­ну реє­стра­цію або при­пи­не­н­ня фізи­чни­ми осо­ба­ми під­при­єм­ни­цької діяль­но­сті, неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті тощо. Запи­си до Дер­жав­но­го реє­стру вно­ся­ться від­по­від­но до Поряд­ку облі­ку пла­тни­ків пода­тків.

Взя­т­тя на облік за основ­ним місцем облі­ку фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця здій­сню­є­ться орга­ном дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби за місцем її дер­жав­ної реє­стра­ції після її дер­жав­ної реє­стра­ції згі­дно із Зако­ном Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну реє­стра­цію юри­ди­чних осіб і фізи­чних осіб-під­при­єм­ців» на під­ста­ві відо­мо­стей з реє­стра­цій­ної кар­тки, нада­них дер­жав­ним реє­стра­то­ром у вста­нов­ле­но­му поряд­ку.

Сіль­ский адво­кат

За бажа­н­ням фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця взя­т­тя такої осо­би на облік може бути здій­сне­не орга­ном дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби, якщо така осо­ба подає до орга­ну дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби від­по­від­ні доку­мен­ти.

Неза­ле­жна про­фе­сій­на діяль­ність — участь фізи­чної осо­би у нау­ко­вій, літе­ра­тур­ній, арти­сти­чній, худо­жній, осві­тній або викла­да­цькій діяль­но­сті, діяль­ність ліка­рів, при­ва­тних нота­рі­у­сів, адво­ка­тів, ауди­то­рів, бух­гал­те­рів, оцін­щи­ків, інже­не­рів чи архі­те­кто­рів, осо­би, зайня­тої релі­гій­ною (місіо­нер­ською) діяль­ні­стю, іншою поді­бною діяль­ні­стю за умо­ви, що така осо­ба не є пра­ців­ни­ком або фізи­чною осо­бою-під­при­єм­цем та вико­ри­сто­вує найма­ну пра­цю не біль­ше ніж чоти­рьох фізи­чних осіб.

Взя­т­тя на облік фізи­чних осіб, які не є під­при­єм­ця­ми та здій­сню­ють неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, умо­вою веде­н­ня якої згі­дно із зако­ном є дер­жав­на реє­стра­ція такої діяль­но­сті у від­по­від­но­му упов­но­ва­же­но­му орга­ні та отри­ма­н­ня сві­до­цтва про реє­стра­цію чи іншо­го доку­мен­та (дозво­лу, сер­ти­фі­ка­та тощо), що під­твер­джує пра­во фізи­чної осо­би на веде­н­ня неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті, здій­сню­є­ться за місцем постій­но­го про­жи­ва­н­ня у поряд­ку, вста­нов­ле­но­му для фізи­чних осіб-під­при­єм­ців. Для взя­т­тя на облік фізи­чна осо­ба, яка має намір про­ва­ди­ти неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, у строк 10 кален­дар­них днів після дер­жав­ної реє­стра­ції неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті у від­по­від­но­му упов­но­ва­же­но­му орга­ні та отри­ма­н­ня сві­до­цтва про реє­стра­цію чи іншо­го доку­мен­та (дозво­лу, сер­ти­фі­ка­та тощо), зобов’язана пода­ти осо­би­сто (наді­сла­ти реко­мен­до­ва­ним листом з опи­сом вкла­де­н­ня) або через упов­но­ва­же­ну осо­бу до орга­ну дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби за місцем сво­го постій­но­го про­жи­ва­н­ня заяву з від­по­від­ни­ми доку­мен­та­ми (визна­че­ни­ми пун­ктом 6.7.1. Поряд­ку облі­ку пла­тни­ків пода­тків і збо­рів, затвер­дже­но­го нака­зом Міні­стер­ства фінан­сів Укра­ї­ни від 09.12.2011 р. № 1588)

Орган дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби може від­мо­ви­ти в роз­гля­ді доку­мен­тів, пода­них для взя­т­тя на облік осо­би, яка здій­снює неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність. Пере­лік під­став для такої від­мо­ви наве­де­но в пп. 65.4.1 – 65.4.5 ПКУ. Після усу­не­н­ня вка­за­них під­став фізи­чна осо­ба може повтор­но пода­ти доку­мен­ти для взя­т­тя на облік.

Взя­т­тя на облік фізи­чних осіб-під­при­єм­ців здій­сню­є­ться орга­ном дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби не пізні­ше насту­пно­го робо­чо­го дня з дня отри­ма­н­ня від­по­від­них відо­мо­стей від дер­жав­но­го реє­стра­то­ра або з дня отри­ма­н­ня від них заяви за вста­нов­ле­ною фор­мою. Взя­т­тя на облік фізи­чних осіб, які здій­сню­ють неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, здій­сню­є­ться не пізні­ше насту­пно­го робо­чо­го дня з дня отри­ма­н­ня від них заяви за вста­нов­ле­ною фор­мою.

Довід­ка про взя­т­тя на облік над­си­ла­є­ться (вида­є­ться) без­опла­тно насту­пно­го робо­чо­го дня з дня взя­т­тя на облік. У випад­ку втра­ти чи зіпсу­ва­н­ня довід­ки її замі­на здій­сню­є­ться також без­опла­тно.

Веде­н­ня сімей­них спо­рів

У довід­ці про взя­т­тя на облік пла­тни­ка пода­тків, яка вида­є­ться фізи­чній осо­бі, що про­ва­дить неза­ле­жну про­фе­сій­ну діяль­ність, зазна­ча­є­ться строк про­ва­дже­н­ня даної діяль­но­сті, якщо такий строк вка­за­ний у сві­до­цтві про реє­стра­цію чи іншо­му дозвіль­но­му доку­мен­ті.

Для само­зайня­тих осіб вста­нов­ле­но обов’язок пода­ва­ти до орга­нів дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби за місцем сво­го облі­ку відо­мо­сті про змі­ну облі­ко­вих даних про­тя­гом міся­ця з дня вини­кне­н­ня таких змін. З момен­ту вини­кне­н­ня змін у даних про фізи­чну осо­бу довід­ка про взя­т­тя на облік само­зайня­тої осо­би втра­чає чин­ність та під­ля­гає замі­ні в орга­ні дер­жав­ної пода­тко­вої слу­жби.

Пре­дме­том облі­ку само­зайня­тої осо­би є також вне­се­н­ня до Дер­жав­но­го реє­стру запи­су про при­пи­не­н­ня під­при­єм­ни­цької діяль­но­сті фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця чи неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті фізи­чної осо­би. Під­ста­ви тако­го запи­су вка­за­ні у пп. 65.10.1 – 65.10.8 Пода­тко­во­го коде­ксу.

Реє­стра­ція факту при­пи­не­н­ня само­зайня­тою осо­бою під­при­єм­ни­цької чи неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті не при­пи­няє її зобов’язань, які вини­кли під час про­ва­дже­н­ня такої діяль­но­сті та не змі­нює поряд­ку їх вико­на­н­ня. За неви­ко­на­н­ня таких зобов’язань фізи­чна осо­ба несе від­по­від­аль­ність згі­дно з чин­ним зако­но­дав­ством.

Якщо після вне­се­н­ня до Дер­жав­но­го реє­стру запи­су про при­пи­не­н­ня під­при­єм­ни­цької чи неза­ле­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті фізи­чна осо­ба про­дов­жує про­ва­ди­ти таку діяль­ність, вва­жа­є­ться, що вона роз­по­ча­ла таку діяль­ність без взя­т­тя її на облік як само­зайня­тої осо­би, за що зако­но­дав­ством перед­ба­че­но від­по­від­аль­ність.

Спро­ще­на систе­ма опо­да­тку­ва­н­ня Адво­кат­сько­го об’­єд­на­н­ня та Адво­кат­сько­го бюро

Спро­ще­на систе­ма опо­да­тку­ва­н­ня, облі­ку та зві­тно­сті — осо­бли­вий меха­нізм справ­ля­н­ня пода­тків і збо­рів, що вста­нов­лює замі­ну спла­ти окре­мих пода­тків і збо­рів, вста­нов­ле­них пун­ктом 297.1 стат­ті 297 ПКУ, на спла­ту єди­но­го пода­тку в поряд­ку та на умо­вах, визна­че­них цією гла­вою, з одно­ча­сним веде­н­ням спро­ще­но­го облі­ку та зві­тно­сті.

Пун­ктом 291.3 ст. 291 Пода­тко­во­го коде­ксу Укра­ї­ни визна­че­но, що юри­ди­чна осо­ба може само­стій­но обра­ти спро­ще­ну систе­му опо­да­тку­ва­н­ня, якщо така осо­ба від­по­від­ає вимо­гам, вста­нов­ле­ним гла­вою 1 роз­ді­лу ХІV цьо­го Коде­ксу, та реє­стру­є­ться пла­тни­ком єди­но­го пода­тку в поряд­ку, визна­че­но­му ПКУ.

Згі­дно з абза­цом пер­шим пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Пода­тко­во­го коде­ксу суб’єкт госпо­да­рю­ва­н­ня, який є пла­тни­ком інших пода­тків і збо­рів від­по­від­но до норм Коде­ксу, може прийня­ти ріше­н­ня про пере­хід на спро­ще­ну систе­му опо­да­тку­ва­н­ня шля­хом пода­н­ня заяви до кон­тро­лю­ю­чо­го орга­ну не пізні­ше ніж за 15 кален­дар­них днів до поча­тку насту­пно­го кален­дар­но­го квар­та­лу. Такий суб’єкт госпо­да­рю­ва­н­ня може здій­сни­ти пере­хід на спро­ще­ну систе­му опо­да­тку­ва­н­ня один раз про­тя­гом кален­дар­но­го року.

Пере­хід на спро­ще­ну систе­му опо­да­тку­ва­н­ня суб’єкта госпо­да­рю­ва­н­ня, зазна­че­но­го в абза­ці пер­шо­му пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Коде­ксу, може бути здій­сне­но за умо­ви, якщо про­тя­гом кален­дар­но­го року, що пере­дує пері­о­ду пере­хо­ду на спро­ще­ну систе­му опо­да­тку­ва­н­ня, суб’єктом госпо­да­рю­ва­н­ня дотри­ма­но вимо­ги, вста­нов­ле­ні п. 291.4 ст. 291 Коде­ксу.

Від­по­від­но до цьо­го пун­кту суб’єкти госпо­да­рю­ва­н­ня, які засто­со­ву­ють спро­ще­ну систе­му опо­да­тку­ва­н­ня, облі­ку та зві­тно­сті, поді­ля­ю­ться на окре­мі гру­пи пла­тни­ків єди­но­го пода­тку.

Нор­ма­ми п. 291.5 ст. 291 Пода­тко­во­го коде­ксу визна­че­но види діяль­но­сті, що не дають пра­ва суб’єктам госпо­да­рю­ва­н­ня (юри­ди­чним осо­бам) бути пла­тни­ка­ми єди­но­го пода­тку, та суб’єктів госпо­да­рю­ва­н­ня, на яких не поши­рю­є­ться пра­во на засто­су­ва­н­ня спро­ще­ної систе­ми опо­да­тку­ва­н­ня, облі­ку та зві­тно­сті. На юри­ди­чну осо­бу – адво­кат­ське бюро чи об’єднання нор­ми вище­за­зна­че­но­го пун­кту не поши­рю­ю­ться.

Адво­кат­ське бюро та адво­кат­ське об’єднання, як юри­ди­чні осо­би, можуть обра­ти або пере­йти на спро­ще­ну систе­му опо­да­тку­ва­н­ня зі спла­тою єди­но­го пода­тку за умо­ви від­по­від­но­сті вимо­гам, вста­нов­ле­ним гла­вою 1 роз­ді­лу ХІV Пода­тко­во­го коде­ксу Укра­ї­ни.

Ста­т­тя з ресур­су protokol.com.ua

http://protokol.com.ua/ua/opodatkuvannya_advokatskoi_diyalnosti/

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю