В Україні спрощено порядок працевлаштування та отримання права на проживання для іноземців

У трав­ні цьо­го року Рада прийня­ла закон про спро­ще­н­ня про­це­ду­ри вида­чі іно­зем­цям дозво­лу на робо­ту і посвід­ку на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Закон “Про вне­се­н­ня змін до деяких зако­но­дав­чих актів Укра­ї­ни щодо змен­ше­н­ня бар’є­рів для залу­че­н­ня іно­зем­них інве­сти­цій (щодо ска­су­ва­н­ня реє­стра­ції іно­зем­них інве­сти­цій та вне­се­н­ня змін до пра­вил пра­це­вла­шту­ва­н­ня та тим­ча­со­во­го про­жи­ва­н­ня іно­зем­ців)” вже був під­пи­са­ний Пре­зи­ден­том.

Таким чином, іно­зем­ці-акціо­не­ри і вла­сни­ки час­тки з істо­тною уча­стю в ста­ту­тно­му капі­та­лі госпо­дар­ських това­риств в Укра­ї­ні від­те­пер мають пра­во отри­му­ва­ти посвід­ку на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні.

Також зако­ном ска­со­ву­є­ться реє­стра­ція іно­зем­них інве­сти­цій, її замі­ни­ли фор­маль­ним інфор­му­ва­н­ням для веде­н­ня дер­жав­ної ста­ти­сти­ки.

Крім того, були вре­гу­льо­ва­ні аспе­кти оформ­ле­н­ня дозво­лу на засто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­них гро­ма­дян. В резуль­та­ті було спро­ще­но залу­че­н­ня іно­зем­них мене­дже­рів і іно­зем­них ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків, що необ­хі­дно на пер­ших ета­пах роз­ви­тку дочір­ньо­го під­при­єм­ства в Укра­ї­ні.

Також, від­по­від­но до зако­ну, іно­зем­ним бізне­сме­нам, які мають зна­чну час­тку у укра­їн­ських під­при­єм­ствах, але не пра­це­вла­што­ва­ні на них, перед­ба­ча­є­ться вида­ча дозво­лів на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Це дозво­лить під­при­єм­цям про­во­ди­ти в кра­ї­ні доста­тньо часу для кон­тро­лю за діяль­ні­стю під­при­ємств.

Так, тепер для отри­ма­н­ня дозво­лу на засто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ця або осо­би без гро­ма­дян­ства робо­то­да­вець пови­нен пода­ти до упов­но­ва­же­но­го орга­ну такі доку­мен­ти:

1) заяву за фор­мою, визна­че­ною Кабмі­ном, в якій під­твер­джує, що поса­да іно­зем­ця не пов’я­за­на з нале­жні­стю до гро­ма­дян­ства Укра­ї­ни і не потре­бу­ють нада­н­ня допу­ску до держ­та­єм­ни­ці, що перед­ба­че­но зако­но­дав­ством Укра­ї­ни;

2) копії паспор­та іно­зем­ця з осо­би­сти­ми дани­ми, а також пере­клад на укра­їн­ську мову, заві­ре­ний в уста­нов­ле­но­му поряд­ку;

3) кольо­ро­ву фото­гра­фію осо­би (3,5x4,5 см);

4) дода­тко­ві доку­мен­ти, в зале­жно­сті від кате­го­рій іно­зем­них найма­них пра­ців­ни­ків, визна­че­ні зако­но­дав­ством.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю