Як виграти спір без суду та що це за дивне слово “медіація”

В деяких ситу­а­ці­ях спір можна вирі­ши­ти не звер­та­ю­чись до суду, а залу­чив­ши до вре­гу­лю­ва­н­ня тре­тю неза­ці­кав­ле­ну осо­бу, яка може нала­шту­ва­ти сто­ро­ни на діа­лог, роз’яснити та про­ана­лі­зу­ва­ти кон­флі­ктну ситу­а­цію з сто­ро­ни, та нада­ти уча­сни­кам кон­флі­кту векто­ри можли­во­го вирі­ше­н­ня ситу­а­ції, при яких спір буде вирі­ше­но у опти­маль­ний для кожної сто­ро­ни спо­сіб. Таке врегу­лю­ва­н­ня спо­рів і нази­ва­є­ться “меді­а­ція”.

Участь меді­а­то­ра при вре­гу­лю­ван­ні кон­флі­кту або спору

Така неза­ці­кав­ле­на осо­ба, тоб­то гарант пере­го­во­рів нази­ва­є­ться меді­а­то­ром. Це повин­на бути люди­на яку пова­жа­ють оби­дві сто­ро­ни, та яка не заці­кав­ле­на у вирі­шен­ні спо­ру на користь жодної із сто­рін. Меді­а­тор не може при­йма­ти ріше­н­ня сто­сов­но спра­ви – у ком­пе­тен­цію меді­а­то­ра вхо­дить лише нала­го­дже­н­ня пере­го­вор­но­го про­це­су таким чином, щоб сто­ро­ни само­стій­но дося­гли домовленості.

Наві­що меді­а­тор, якщо можна звер­ну­тись до нотаріуса?

При­кла­дом діяль­но­сті меді­а­то­ра може бути діяль­ність нота­рі­у­са, який роз’яснює сто­ро­нам які зби­ра­ю­ться під­пи­са­ти дого­вір, але не можуть дійти зго­ди у яко­мусь питан­ні сто­сов­но дого­во­ру, можли­вих наслід­ків для кожної із сто­рін. Однак на цьо­му як пра­ви­ло діяль­ність нота­рі­у­са як меді­а­то­ра завер­шу­є­ться, оскіль­ки нота­рі­у­си силь­но регла­мен­то­ва­ні у сво­їй діяль­но­сті, та не можуть вихо­ди­ти за межі прав нада­них їм згі­дно Зако­ну Укра­ї­ни «Про нота­рі­ат». Напри­клад, нота­рі­ус не може вре­гу­лю­ва­ти спір сто­сов­но роз­по­ді­лу часток у неру­хо­мо­му май­ні, або поді­лі май­на подруж­жя, що роз­лу­ча­є­ться, чи визна­чен­ні роз­мі­ру ком­пен­са­ції, бра­ти участь у скла­дан­ні миро­вої уго­ди між сто­ро­на­ми, тощо. Для вирі­ше­н­ня таких питань про­фе­сій­ний нота­рі­ус обме­же­ний як про­фе­сій­ни­ми обов’язками, так і від­су­тні­стю від­по­від­ної практики.

Тому, якщо вам необ­хі­дно дося­гну­ти домов­ле­но­сті у питан­ні ціни для укла­да­н­ня дого­во­ру купів­лі-про­да­жу, з’ясувати та домо­ви­тись щодо питань оформ­ле­н­ня дого­во­рів чи доку­мен­тів, які під­ля­га­ють нота­рі­аль­но­му заві­рен­ню, вам доста­тньо буде зна­йти досвід­че­но­го нота­рі­у­са із хоро­шою репутацією.

В усіх інших випад­ках, кра­ще залу­ча­ти для вре­гу­лю­ва­н­ня про­фе­сій­но­го адвоката.

Яко­го адво­ка­та залу­ча­ти у яко­сті медіатора?

Для якнай­кра­що­го вла­дна­н­ня кон­флі­кту та дося­гне­н­ня сто­ро­на­ми вза­є­мо­ви­гі­дних домов­ле­но­стей, кра­ще всьо­го залу­ча­ти адво­ка­та із яким жодна із сто­рін не має жодних дого­вір­них від­но­син. В іде­а­лі, меді­а­тор не пови­нен бути зна­йо­мий із жодною із сто­рін кон­флі­кту та не є свід­ком чи уча­сни­ком судо­во­го про­це­су на боці одно­го із уча­сни­ків кон­флі­кту, тощо. При цьо­му поста­ють дода­тко­ві пита­н­ня: де зна­йти адво­ка­та? І як можна дові­ря­ти незна­йо­мо­му адво­ка­ту? Най­про­сті­ше зна­йти адво­ка­та, для залу­че­н­ня його як посе­ре­дни­ка у пере­го­во­рах – це зна­йти ней­траль­не адво­кат­ське бюро або об’єднання із хоро­шою діло­вою та про­фе­сій­ною репу­та­ці­єю, та звер­ну­тись до адво­ка­та одно­ча­сно обом сто­ро­нам. При цьо­му адво­ка­ти, що нада­ють послу­ги із вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру, та беруть на себе обов’язок меді­а­то­ра, заклю­ча­ють одно­ча­сно дого­вір із обо­ма сто­ро­на­ми. При укла­дан­ні дого­во­ру на юри­ди­чне обслу­го­ву­ва­н­ня опла­та послуг адво­ка­та як меді­а­то­ра не повин­на жодним чином зале­жа­ти від дося­гну­то­му сто­ро­на­ми резуль­та­ту! Тоб­то вина­го­ро­да адво­ка­та не повин­на зале­жа­ти від яки­хось умов, напри­клад: «якщо сто­ро­ни дійдуть зго­ди, адво­кат отри­мує гоно­рар у роз­мі­рі…» Такі умо­ви дого­во­ру можуть при­зве­сти до того, що адво­кат може навіть під­сві­до­мо ста­ти на бік одні­єї із сто­рін, якщо буде бачи­ти, що таким чином він змо­же пере­ко­на­ти уча­сни­ків кон­флі­кту вла­дна­ти спір. В іде­а­лі, для захи­сту сво­їх інте­ре­сів, кожна із сто­рін може залу­чи­ти сво­го пред­став­ни­ка (адво­ка­та). В тако­му випад­ку основ­ний діа­лог з вре­гу­лю­ва­н­ня буде вестись між трьо­ма адво­ка­та­ми, один з яких висту­па­ти­ме ней­траль­ною сто­ро­ною. Такий спо­сіб є самий затра­тний, однак і самий надій­ний.  За умо­ви, що адво­кат не має жодних дого­вір­них від­но­син ні з одні­єю із сторін,

В яких випад­ках вар­то залу­ча­ти меді­а­то­ра до вре­гу­лю­ва­н­ня спору:

  • Якщо у Вас виник спір із іншою сто­ро­ною, але ви хоче­те збе­рег­ти від­но­си­ни, та не всту­па­ти із опо­нен­том у три­ва­лі судо­ві тяжби.
  • Якщо ваше спір­не пита­н­ня зна­хо­ди­ться на досу­до­вій ста­дії, та готу­є­ться пере­да­ча мате­рі­а­лів у суд, але ви не впев­не­ні у дося­гнен­ні бажа­но­го результату.
  • Якщо спра­ва сто­сов­но вашо­го спо­ру вже зна­хо­ди­ться на роз­гля­ді у суді, однак ви розу­мі­є­те що жодне ріше­н­ня суду не при­не­се сто­ро­нам бажа­но­го резуль­та­ту. Така потре­ба вини­кає як пра­ви­ло після висна­жли­вої та дов­го­три­ва­лої судо­вої тяга­ни­ни, та коли опти­маль­ний для обох сто­рін варі­ант зна­хо­ди­ться поза ком­пе­тен­ці­єю суду.

Які плю­си у досу­до­во­му вирі­шен­ню конфліктів?

  • Можли­во збе­рег­ти від­но­си­ни із опонентом;
  • Можли­вість дося­гне­н­ня опти­маль­но­го резуль­та­ту, який не зав­жди можли­во дося­гну­ти за допо­мо­гою судо­во­го розв’язання спору;
  • Кон­фі­ден­цій­ність – при тако­му вре­гу­лю­ван­ні спо­ру, до пре­дме­ту спо­ру залу­ча­є­ться міні­маль­на кіль­кість осіб;
  • Заоща­дже­н­ня витрат на судо­вий про­цес, спла­ту судо­во­го збо­ру, опла­ту робо­ти адво­ка­тів, тощо.

В нашій пра­кти­ці досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру є най­більш ефе­ктив­ним мето­дом вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту між сто­ро­на­ми. Це дій­сно швид­кий, ефе­ктив­ний та надій­ний метод, у випад­ку коли оби­дві сто­ро­ни мають тве­ре­зе мисле­н­ня, та розу­мі­ють можли­ві наслід­ки у подаль­шо­му. Зви­чай­но, є ситу­а­ції, коли вре­гу­лю­ва­ти від­но­си­ни можли­во лише у судо­во­му поряд­ку, однак пра­кти­ка пока­зує що біль­шо­сті судо­вих спо­рів між сто­ро­на­ми можна було би уни­кну­ти, і сто­ро­ни заоща­ди­ли би зна­чні кошти, якби вони вча­сно отри­ма­ли які­сну кон­суль­та­цію та роз’яснення щодо сво­єї ситу­а­ції від неза­ці­кав­ле­ної сто­ро­ни. Емо­ції не най­кра­щий пора­дник, осо­бли­во у сфе­рі пра­во­вих від­но­син між осо­ба­ми. Якщо у вас вини­кла скла­дна ситу­а­ція, яка потре­бує пра­во­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня, не спі­шіть звер­та­тись до суду, спро­буй­те звер­ну­тись до про­фе­сіо­на­ла – досвід­че­но­го адво­ка­та у місті Львів, який допо­мо­же вам та вашо­му опо­нен­ту зна­йти опти­маль­ний вихід із вашої ситуації.

 

0

Автор публікації

Офлайн 1 рік

admin

3
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 119Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю