21.08.2016

Юридична допомога у митних питаннях

Замовити юридичні послуги у сфері митного права

ВІД 990 грн.


Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­таз митних питань

У від­по­від­но­сті до Митно­го коде­ксу Укра­ї­ни — Пору­ше­н­ня митних пра­вил є адмі­ні­стра­тив­ним пра­во­по­ру­ше­н­ням і визна­ча­є­ться як про­ти­прав­ні, вин­ні (уми­сні або з необе­ре­жно­сті) дії чи без­ді­яль­ність, що пося­га­ють на вста­нов­ле­ний Митним коде­ксом та інши­ми акта­ми поря­док пере­мі­ще­н­ня това­рів, транс­порт­них засо­бів комер­цій­но­го при­зна­че­н­ня через митний кор­дон Укра­ї­ни, пред’явлення їх орга­нам дохо­дів і збо­рів для про­ве­де­н­ня митно­го кон­тро­лю та митно­го оформ­ле­н­ня, а також здій­сне­н­ня опе­ра­цій з това­ра­ми, що пере­бу­ва­ють під митним кон­тро­лем або кон­троль за яки­ми покла­де­но на орга­ни дохо­дів і збо­рів зако­но­дав­ством, і за які перед­ба­че­на адмі­ні­стра­тив­на від­по­від­аль­ність (ст. 458 Митно­го кодексу).

Від­по­від­аль­ність за пору­ше­н­ня митних пра­вил може бути у вигляді:

  • попе­ре­дже­н­ня
  • штра­фу
  • кон­фі­ска­ції това­рів, транс­порт­них засо­бів та грошей.

Одним з таких пору­шень є пору­ше­н­ня поряд­ку про­хо­дже­н­ня митно­го кон­тро­лю, а саме про­хо­дже­н­ня «зеле­но­го кори­до­ру» без декла­ру­ва­н­ня пере­ви­ще­ної нор­ми пере­мі­ще­н­ня через кор­дон, тоб­то коштів біль­ше за 10 000 тис. Дол.
Таке пору­ше­н­ня тягне накла­де­н­ня на осо­бу штра­фу у роз­мі­рі 1700 грн. з кон­фі­ска­ці­єю грошей.

Неде­кла­ру­ва­н­ня това­рів, транс­порт­них засо­бів, що пере­мі­щу­ю­ться через кор­дон тягне за собою накла­де­н­ня штра­фу в роз­мі­рі 100 % вар­то­сті цих това­рів, транс­порт­них засо­бів з кон­фі­ска­ці­єю товарів.

Від­по­від­аль­ність за таки пору­ше­н­ня є не спів­мір­ною з дія­ми пору­шни­ка. Адже осо­ба не завда­ла дер­жа­ві зби­тків, вона лише не заде­кла­ру­ва­ла товар або кошти.
Митні орга­ни в таких спра­вам діють фор­маль­но, вико­ну­ю­чи «дер­жав­не замов­ле­н­ня» отри­ма­ти в казну дер­жа­ви кон­фі­ско­ва­ні кошти. При цьо­му, пору­шу­ють пра­ва таких гро­ма­дян на пред­став­ле­н­ня їх інте­ре­сів адво­ка­том, при­су­тність поня­тих при вилу­чен­ні коштів та свід­ків при скла­дан­ні протоколів.

Як пока­зує судо­ва пра­кти­ка таких спо­рів бага­то, і суди також фор­маль­но став­ля­ться до роз­гля­ду таких справ. Тому в суді необ­хі­дно звер­ну­ти ува­гу на дока­зи, які спро­сту­ють Ваші пору­ше­н­ня, дове­дуть непра­во­мір­ні дії митних орга­нів, вста­нов­лять виня­тко­ві обставини.

Тому якщо Ви бажа­є­те вигра­ти спра­ву в суді не нама­гай­тесь вирі­ши­ти її само­туж­ки – своє­ча­сно звер­ні­ться до ква­лі­фі­ко­ва­но­го адвоката.

Наші адво­ка­ти мають досвід у вирі­шен­ні митних спо­рів, захи­сту інте­ре­сів гро­ма­дян та юри­ди­чних осіб в суді, оскар­же­н­ня дій митних орга­нів. Мають бага­тий досвід вигра­них справ у спо­рах з митницею.

Наші фахів­ці нада­дуть Вам ква­лі­фі­ко­ва­ну усну або письмо­ву кон­суль­та­цію з митних спо­рів. Деталь­но про­ана­лі­зу­ють Вашу ситу­а­цію, вивчать доку­мен­ти, оці­нять дії митних орга­нів при скла­дан­ні про­то­ко­лу, зна­йдуть опти­маль­ний варі­ант вирі­ше­н­ня спра­ви на Вашу користь.
Збе­руть та пред­став­лять дока­зи в суді, спро­сту­ють дово­ди митних орга­нів, захи­стять Ваші пра­ва та інте­ре­си в суді пер­шої та апе­ля­цій­ної інстанції.


Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­таз митних питань

Інші послу­ги:


КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю