Юридична відповідальність дітей за своїх батьків

Вищим зако­ном у дер­жа­ві Укра­ї­ни є Кон­сти­ту­ція. Отже,  від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції  Укра­ї­ни  згі­дно, ст.21 – усі люди є рів­ні і віль­ні у сво­їй гідно­сті та пра­вах. Пра­ва і сво­бо­ди люди­ни є невід­чу­жу­ва­ни­ми та непо­ру­шни­ми. Стат­ті 22,23 також гаран­ту­ють пра­ва гро­ма­дян Укра­ї­ни на віль­ний роз­ви­ток осо­би­сто­сті, якщо при цьо­му не пору­шу­ю­ться пра­ва та сво­бо­ди інших людей.
Рів­ність цих прав забез­пе­че­на поло­же­н­ня­ми ст. 24 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни яка гово­рить насту­пне: «Гро­ма­дя­ни мають рів­ні кон­сти­ту­цій­ні пра­ва і сво­бо­ди та є рів­ни­ми перед зако­ном . Не може бути при­ві­ле­їв чи обме­жень за озна­ка­ми раси, кольо­ру шкі­ри, полі­ти­чних, релі­гій­них та інших пере­ко­нань, ста­ті, етні­чно­го та соці­аль­но­го похо­дже­н­ня, май­но­во­го ста­ну, місця про­жи­ва­н­ня, за мов­ни­ми або інши­ми озна­ка­ми».
Одні­єю із основ­них про­блем є про­бле­ма від­по­від­аль­но­сті дітей за батьків — у тому пла­ні що, якщо один із батьків має суди­мість, то дити­на не може займа­ти поса­ди в орга­нах дер­жав­но­го управ­лі­н­ня. Це  факти­чно пря­ме пору­ше­н­ня нор­ми ст. 24 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни в части­ні, де йде­ться про соці­аль­не похо­дже­н­ня, а отже будь — які нор­ма­тив­ні акти, що існу­ють в Укра­ї­ні та обме­жу­ють можли­во­сті люди­ни у пра­ві обі­йма­ти дер­жав­ні  поса­ди на під­ста­ві суди­мо­сті її батьків,  пору­шу­ють нор­ми Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, та від­по­від­но до засад Вер­хо­вен­ства пра­ва, є неле­гі­тим­ни­ми й таки­ми що, не під­ля­га­ють вико­нан­ню.

Так у ст. 38 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни про­пи­са­но забез­пе­че­н­ня пра­ва люди­ни бра­ти участь в управ­лін­ні дер­жав­ни­ми спра­ва­ми, у все­укра­їн­сько­му та місце­вих рефе­рен­ду­мах, віль­но оби­ра­ти та бути обра­ни­ми до орга­нів дер­жав­ної вла­ди та орга­ні в місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня. Гро­ма­дя­ни кори­сту­ю­ться рів­ним пра­вом досту­пу до дер­жав­ної слу­жби, а також до слу­жби в орга­нах місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня.

В зв’язку із цим, на під­ста­ві огля­ду досту­пної нор­ма­тив­но-пра­во­вої бази Укра­ї­ни, можна заува­жи­ти що, не зва­жа­ю­чи на поло­же­н­ня Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, в деяких поса­до­вих інстру­кці­ях  та зако­нах Укра­ї­ни можна зна­йти бага­то пун­ктів які пору­шу­ють нор­му Кон­сти­ту­ції, щодо забо­ро­ни дис­кри­мі­на­ції гро­ма­дян Укра­ї­ни за соці­аль­ним похо­дже­н­ням як пра­ви­ло, такі акти не є гла­сни­ми, й часто з при­чин  секре­тно­сті — закри­ті для зага­лу. Постій­но мають місце випад­ки, коли вка­зів­ки щодо пере­вір­ки суди­мо­сті батьків при прийнят­ті на дер­жав­ну слу­жбу є усни­ми та жодним чином не оформ­ле­ні доку­мен­таль­но.

Незва­жа­ю­чи на заде­кла­ро­ва­ну в Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни рів­ність прав гро­ма­дян, вер­хо­вен­ство пра­ва та захист прав люди­ни, у нашій кра­ї­ні, на сьо­го­дні­шній день, спо­сте­рі­га­є­ться інер­ція суспіль­но­го мисле­н­ня  щодо осіб, які мають суди­мість.

Так, напри­клад, пов­ся­кча­сно зустрі­ча­ю­ться випад­ки коли до осіб, що мають уже пога­ше­ну суди­мість, пред’являються вимо­ги як до осіб що мають суди­мість. На цій під­ста­ві таким осо­бам від­мов­ля­ють не тіль­ки в досту­пі до дер­жав­них посад а й, різним чином, обме­жу­ють інші пра­ва – напри­клад, від­мов­ля­ють у засто­су­ван­ні до них амні­стії або й, навіть, вико­ри­сто­ву­ють дані про ста­ре пра­во­по­ру­ше­н­ня як обтя­жу­ю­чу обста­ви­ну при роз­слі­ду­ван­ні кри­мі­наль­них про­ва­джень, тощо, ігно­ру­ю­чи таким чином поло­же­н­ня Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та нор­му стат­ті 88 Кри­мі­наль­но­го Коде­ксу Укра­ї­ни, в якій зазна­че­но: « Осо­ба визна­є­ться такою, що має суди­мість, з дня набра­н­ня закон­ної сили обви­ну­валь­ним виро­ком і до пога­ше­н­ня або зня­т­тя суди­мо­сті».

Суди­мість має пра­во­ве зна­че­н­ня у разі вчи­не­н­ня ново­го зло­чи­ну а також у інших випад­ках, перед­ба­че­них зако­на­ми Укра­ї­ни .

Окрім того, ст. 89 КК Укра­ї­ни визна­чає, що в осіб після закін­че­н­ня визна­че­них цією стат­тею стро­ків, суди­мість гаси­ться, осо­би визна­ю­ться таки­ми, що не мають суди­мо­сті, а  отже, до них не можуть бути засто­со­ва­ні нор­ми зако­нів, які сто­су­ю­ться осіб що мають суди­мість. При цьо­му, в поло­же­н­нях Кри­мі­наль­но­го Зако­ну ніде і жодним чином не зазна­че­но що одним із наслід­ків суди­мо­сті, може бути від­мо­ва дітям або роди­чам цієї осо­би, у зайнят­ті посад у орга­нах дер­жав­них стру­ктур.

Отже, під­су­мо­ву­ю­чи все вище­ви­кла­де­не, можна зро­би­ти висно­вок: що будь які нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти, які б зазна­ча­ли що осо­ба, яка має батьків, з суди­мі­стю, не може обі­йма­ти посад в орга­нах дер­жав­ної вла­ди, є неза­кон­ни­ми та таки­ми, що супе­ре­чать поло­же­н­ням Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, фізи­чні і юри­ди­чні осо­би здій­сню­ють свої пра­ва за прин­ци­пом “дозво­ле­но все, що не забо­ро­не­но зако­ном”, а орга­ни дер­жав­ної вла­ди та орга­ни місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, їх поса­до­ві осо­би здій­сню­ють свої пов­но­ва­же­н­ня за прин­ци­пом “дозво­ле­но лише те, що перед­ба­че­но зако­ном” (поло­же­н­ня ст. 19 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни).

Крім того, тре­ба дода­ти що, незва­жа­ю­чи на пра­во­ві аспе­кти цієї про­бле­ми, на сьо­го­дні­шній день, в дій­сно­сті, пере­ва­жній біль­шо­сті осіб, від­мов­ля­ють у можли­во­сті обі­йма­ти поса­ди в орга­нах дер­жав­ної вла­ди. Попри це від­ді­ли кадрів дер­жав­них орга­нів не мають доку­мен­таль­но затвер­дже­них інстру­кцій на такі випад­ки й поді­бна від­мо­ва є гру­бим пору­ше­н­ням прав люди­ни та факти­чно, є само­прав­ством, що від­по­від­но до ст. 356 КК Укра­ї­ни може роз­гля­да­ти­ся у кри­мі­наль­ній пло­щи­ні.

На сьо­го­дні­шній день, ця про­бле­ма є дій­сно акту­аль­ною, і як наслі­док, пло­щи­на поро­джує числен­ні кору­пцій­ні та посе­ре­дни­цькі схе­ми при пра­це­вла­шту­ван­ні з лан­цю­го­вою реа­кці­єю слу­жбо­вих зло­вжи­вань та еко­но­мі­чних зло­чи­нів, без­по­се­ре­дньо за уча­сті і дер­жав­них поса­дов­ців різних рів­нів, та зви­чай­них гро­ма­дян.

 

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю