21.08.2016

Юридичні консультації з земельного права

Замовити юридичний супровід та консультації у сфері земельного права

ВІД 490 грн.


Отри­ма­ти кон­суль­та­цію та юри­ди­чний супро­відпри оформ­лен­ні доку­мен­тів на землю

Гро­ма­дя­ни­на, під­при­єм­ця або ком­па­нію, яка пла­нує вико­ри­сто­ву­ва­ти земель­ну ділян­ку для веде­н­ня госпо­дар­ства або бізне­су в Укра­ї­ні, чекає низ­ка типо­вих про­блем — від вибо­ру місця до оформ­ле­н­ня доку­мен­тів. І кон­суль­та­ції з земель­них питань від про­фе­сіо­на­лів даної сфе­ри допо­мо­жуть зна­чно ско­ро­ти­ти Ваш час і витра­ти, а ще важли­ві­ше — зни­зи­ти ризи­ки, які пра­кти­чно неми­ну­чі у разі само­стій­них пошу­ків рішення.
Земель­не пра­во охо­плює цілу галузь пра­ва, яка регу­лює від­но­си­ни щодо вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель­них ресур­сів. Земель­ні від­но­си­ни, які вини­ка­ють, існу­ють і змі­ню­ю­ться під впли­вом людей — ста­нов­лять пре­дмет земель­но­го пра­ва. Тоб­то, земель­не пра­во регу­лює різні від­но­си­ни, які сто­су­ю­ться зем­лі, її пра­во­во­го режи­му. При цьо­му вра­хо­ву­ю­ться госпо­дар­ські, соці­аль­ні та інші її фун­кції. Таким чином, зем­ля є пев­ним тери­то­рі­аль­ним бази­сом, як пло­ща або тери­то­рія, на якій роз­мі­щу­ю­ться виро­бни­чі об’є­кти, будів­лі і споруди.
Як госпо­дар­ський об’єкт, будь-яка земель­на ділян­ка бере участь у від­но­си­нах, які регу­лю­ю­ться різни­ми галу­зя­ми пра­ва: лісо­вим, госпо­дар­ським, цивіль­ним, тру­до­вим і, без­по­се­ре­дньо, земель­ним пра­вом. Земель­не зако­но­дав­ство Укра­ї­ни на сьо­го­дні­шній день містить більш ніж 500 нор­ма­тив­них актів і 53 зако­ни, які, до того ж, постій­но змі­ню­ю­ться — наби­ра­ють чин­но­сті або ска­со­ву­ю­ться, не кажу­чи вже про уста­ле­ну пра­кти­ку, яка, на жаль, не зав­жди узго­джу­є­ться із законами…


Звер­нув­шись за кон­суль­та­ці­я­ми та юри­ди­чним супро­во­дом із земель­них питань до Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської, ви змо­же­те швид­ко отри­ма­ти від­по­віді на такі поши­ре­ні питання:
- Які доку­мен­ти необ­хі­дно під­го­ту­ва­ти, офор­ми­ти, чи виробити;
- Яка існує пра­кти­ка вирі­ше­н­ня поді­бних питань;
- Які ризи­ки існу­ють або можуть з’явитися;
- Яке зако­но­дав­ство регла­мен­тує дане питання;
- Яка перед­ба­че­на від­по­від­аль­ність, у випад­ку недо­три­ма­н­ня вимог чин­но­го зако­но­дав­ства у земель­них питаннях;
- Як отри­ма­ти бажа­ний резуль­тат у закон­ний спосіб;
- Зем­ле­устрою та дер­жав­но­го земель­но­го кадастру;
- Пра­во­від­но­син земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го призначення;
- Прав і обо­в’яз­ків вла­сни­ків земель­них ділянок;
- Захи­сту прав на зем­лю та роз­гляд земель­них спорів;

- Оформ­ле­н­ня орен­ди, одер­жа­н­ня сервітуту;
- Оформ­ле­н­ня дер­жав­но­го акту на земель­ну ділянку;
- Оформ­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті на зем­лю та бага­то іншого.
- Та інші від­по­віді на будь-які пита­н­ня що сто­су­ю­ться оформ­ле­н­ня земель­ної ділянки,
змі­ни її цільо­во­го чи фун­кціо­наль­но­го при­зна­че­н­ня, можли­во­сті забу­до­ви, тощо.


Юри­ди­чні кон­суль­та­ції в галу­зі земель­но­го пра­ва допо­мо­жуть роз­кри­ти пра­во­ву сто­ро­ну опе­ра­цій з тако­го виду вла­сні­стю, як зем­ля, допо­мо­жуть пра­виль­но офор­ми­ти купів­лю-про­даж об’є­ктів неру­хо­мо­сті, укла­сти дого­вір орен­ди на най­більш вигі­дних умо­вах, а також вирі­ши­ти більш скла­дні питання.

Звертайтесь за консультацією до Адвокатського бюро Зелінської, адже у нас великий досвід роботи у сфері земельного права!


Отри­ма­ти кон­суль­та­цію та юри­ди­чний супро­відпри оформ­лен­ні доку­мен­тів на землю

Інші послу­ги:

КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 

 

 


Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю