21.08.2016

Юридичний супровід підприємств

Замовити юридичний супровід для Вашого підприємства

ВІД 990 грн. на місяць


Замо­ви­ти юри­ди­чний супро­відвашо­го під­при­єм­ства

Наше адвокатське бюро забезпечує юридичний супровід таким компаніям як:


previous arrow
next arrow
Slider


А також близько 20 підприємств та приватних підприємців малого та середнього бізнесу.


Замо­ви­ти юри­ди­чний супро­відвашо­го під­при­єм­ства
 • Нор­ма­тив­но-пра­во­ві, підза­кон­ні та судо­ві акти, які ство­рю­ють орга­ни зако­но­дав­чої, вико­нав­чої та судо­вої вла­ди, одно­зна­чно вима­га­ють тлу­ма­че­н­ня фахів­цем у галу­зі пра­ва у зв’язку з тим, що за сво­єю пра­во­вою при­ро­дою є досить скла­дни­ми.

  Для веде­н­ня бізне­су необ­хі­дно про­фе­сій­ний юри­ди­чний супро­від з питань нале­жної під­го­тов­ки паке­ту ста­ту­тних доку­мен­тів ком­па­ній з метою подаль­шо­го захи­сту вла­сни­ків (акціо­не­рів, уча­сни­ків), схем опо­да­тку­ва­н­ня ком­па­ній з метою їх опти­мі­за­ції, під­го­тов­ки різних госпо­дар­ських дого­во­рів та інших пра­во­вих доку­мен­тів.

  Від­по­від­но, для нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня та управ­лі­н­ня під­при­єм­ства­ми, бізне­сом необ­хі­дна пра­во­ва під­трим­ка ква­лі­фі­ко­ва­но­го фахів­ця в сфе­рі комер­цій­но­го, госпо­дар­сько­го, пода­тко­во­го пра­ва.

  Найма­ти на постій­ну осно­ву юри­ста не зав­жди вигі­дно,  та еко­но­мі­чно доціль­но для під­при­єм­ства з неве­ли­ким обся­гом обо­ро­тних коштів.

  Також вар­то вра­ху­ва­ти, що жоден юрист, який пра­цює на постій­ній осно­ві не буде мати такої широ­кої юри­ди­чної пра­кти­ки, як коман­да досвід­че­них адво­ка­тів.

  Ква­лі­фі­ко­ва­но і про­фе­сій­но наше адво­кат­ське бюро надає пра­во­ві послу­ги для під­при­ємств, юри­ди­чних осіб.

  Абонентське юридичне обслуговування, супровід підприємств включає в себе широкий спектр юридичних послуг:

  • під­го­тов­ка про­е­ктів дого­во­рів;
  • юри­ди­чний супро­від угод;
  • вне­се­н­ня змін до ста­ту­тних (уста­нов­чих) доку­мен­тів;
  • пред­став­ни­цтво інте­ре­сів під­при­єм­ства в орга­нах дер­жав­ної вла­ди;
  • пред­став­ни­цтво інте­ре­сів під­при­єм­ства в судах;
  • пред­став­ни­цтво інте­ре­сів під­при­єм­ства за позо­ва­ми / заявам про захист прав спо­жи­ва­ча;
  • пра­во­вий ана­ліз дого­во­рів;
  • в рам­ках або­нент­сько­го юри­ди­чно­го обслу­го­ву­ва­н­ня, супро­во­ду під­при­єм­ства юри­ди­чне кон­суль­ту­ва­н­ня адво­ка­та;
  • та інші послу­ги.

  В рам­ках нада­н­ня наши­ми спе­ці­а­лі­ста­ми пра­во­вих, юри­ди­чних послуг діє адво­кат­ська таєм­ни­ця на роз­го­ло­ше­н­ня будь-якої інфор­ма­ції, яка може бути отри­ма­на мною в про­це­сі робо­ти з клі­єн­том

  Еко­но­мі­чний стан в нашій кра­ї­ні і постій­ні змі­ни в зако­но­дав­стві зали­ша­ють бажа­ти кра­що­го моло­дим пер­спе­ктив­ним під­при­єм­ствам. Неста­біль­ність і від­су­тність ква­лі­фі­ко­ва­но­го під­хо­ду при­зво­дить до зане­па­ду діяль­но­сті та лікві­да­ції під­при­єм­ства. Якщо ви бажа­є­те сво­їй під­при­єм­ству іншої долі, звер­тай­тесь до досвід­че­них адво­ка­тів , які нада­ють пов­но­цін­не юри­ди­чне обслу­го­ву­ва­н­ня фірм у м. Львів.


  Замо­ви­ти юри­ди­чний супро­відвашо­го під­при­єм­ства

  Інші послу­ги:


  КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

  Надій­ний захист у крим­ні­аль­них про­ва­дже­н­нях

  ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

  Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ

  СІМЕЙНІ СПРАВИ

  Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьків­ства

  Ресторанний бізнес

  Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри


  ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

  Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах

  МЕДИЧНІ СПРАВИ

  Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті ліка­рів

  СУПРОВІД ТУРФІРМ

  роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін.

  НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

  Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін.

 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю