21.08.2016

Захист у кримінальних провадженнях

Замовити захист адвоката у кримінальному провадженні

ВІД 3000 грн.


Отри­ма­ти надій­ний захист у кри­мі­наль­но­му провадженні

У випадку відкриття кримінального провадження проти вас або ваших близьких звертайтесь до адвоката НЕГАЙНО!

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Чим скоріше ви звернетесь за допомогою фахівця у галузі кримінального права, тим більше у вас або ваших близьких шансів не потрапити за грати! 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ! Кожна людина має право на захист адвоката з моменту затримання або навіть звернення до особи представників правоохоронних органів! не вірте словам поліції, та ні в якому разі не відмовляйтесь від захисту надійного та перевіреного адвоката!


Отри­ма­ти надій­ний захист у кри­мі­наль­но­му провадженні

Вча­сне звер­не­н­ня до адво­ка­та, при затри­ман­ні, або візи­ті до вас пред­став­ни­ків пра­во­охо­рон­них орга­нів, це гаран­тія того, що вам не змо­жуть інкри­мі­ну­ва­ти дода­тко­вих зло­чи­нів, які так люблять наші пра­во­охо­рон­ці допи­су­ва­ти “для галочки”.

На пре­ве­ли­кий жаль “пало­чна” систе­ма, існує і зараз, незва­жа­ю­чи на рефор­му­ва­н­ня пра­в­охо­рон­них орга­нів, ство­ре­н­ня полі­ції замість мілі­ції, реор­га­ні­за­цію про­ку­ра­ту­ри, тощо.

При звер­нен­ні до нас, ви може­те бути впев­не­ні, що ми зро­би­мо усе, для того щоб не був оформ­ле­ний жодний “лєвий” про­то­кол, про­кон­суль­ту­є­мо та роз­’я­сни­мо вам, як пра­виль­но себе пово­ди­ти під час допи­ту чи дачі пояснень, тощо.

При цьо­му вар­то також пам’я­та­ти, що адво­кат потрі­бен не тіль­ки підо­зрю­ва­но­му чи обви­ну­ва­че­но­му, а й навіть, якщо Вас залу­ча­ють до кри­мі­наль­ної спра­ви як свід­ка. В нашій пра­кти­ці не раз тра­пля­лись випад­ки, коли запро­ше­них свід­ків, пра­во­охо­рон­ці дуже хоті­ли пере­тво­ри­ти на обви­ну­ва­че­них, і якби не супро­від адво­ка­та, можли­во їм би це й вдалося.

Най­тяж­че дово­ди­ти оче­ви­дне!” – і це прав­да, осо­бли­во коли це сто­су­є­ться Вашої осо­би, і коли вас нама­га­ю­ться зви­ну­ва­ти­ти в тому, чого ви не робили.

Пам’я­тай­те, щоб не каза­ли Вам пра­во­охо­рон­ці: Ви має­те пра­во на адво­ка­та, з момен­ту затри­ма­н­ня! Тоб­то ви має­те пра­во вима­га­ти викли­ку адво­ка­та з того момен­ту, коли до Вас піді­йшли пра­ців­ни­ки пра­во­охо­рон­них орга­нів, та “запро­по­ну­ва­ли” прой­ти з ними до від­діл­ку полі­ції. Не зво­лі­кай­те, вима­гай­те викли­ку адво­ка­та, і ні в яко­му разі нічо­го не під­пи­суй­те, поки не пере­го­во­ри­те з адво­ка­том. Не вар­то дові­ря­ти адво­ка­там, яких про­по­ну­ють Вам самі пра­ців­ни­ки пра­во­охо­рон­них орга­нів – якщо Вас затри­ма­ли недо­бро­со­ві­сні пра­ців­ни­ки полі­ції, які хочуть Вас непра­во­мір­но зви­ну­ва­ти­ти, то запро­по­но­ва­ний ними адво­кат, ско­ріш за все буде пиль­ну­ва­ти інте­ре­си таких пра­ців­ни­ків, ніж Ваші.

Осо­бли­во сте­ре­жі­ться адво­ка­тів, які рані­ше були пра­ців­ни­ка­ми мілі­ції, про­ку­ра­ту­ри чи слід­чи­ми, адже у біль­шо­сті з них пси­хо­ло­гія пра­цює не на допо­мо­гу люди­ні, якій загро­жує ув’я­зне­н­ня, а на те як про­сті­ше офор­ми­ти спра­ву, пообі­цяв­ши Вам за спів­пра­цю “врі­за­ти строк”! Однак, не можу ска­за­ти, що усі коле­ги, які рані­ше пра­цю­ва­ли в пра­во­охо­рон­них орга­нів допо­ма­га­ють полі­ції та слід­чим реа­лі­зо­ву­ва­ти свій обви­ну­валь­ний ухил, але нажаль таких “колег” вистачає.

Зви­чай­но, коли люди­на дій­сно вин­на, і пра­ців­ни­ка­ми пра­во­охо­рон­них орга­нів, у пра­во­мір­ний спо­сіб зібра­но доста­тньо дока­зів, які дово­дять вину – домо­ви­тись про спів­пра­цю з слід­ством, є хоро­шим варі­ан­том, для пом’я­кше­н­ня пока­ра­н­ня. Однак, і у тако­му випад­ку, слід уни­ка­ти “пря­мих” домов­ле­но­стей з пра­во­охо­рон­ця­ми, чи адво­ка­та­ми, які колись були пра­во­охо­рон­ця­ми, адже дуже часто у таких випад­ках, пра­во­охо­рон­ці ляка­ють більш тяж­ки­ми ста­т­тя­ми, ніж ква­лі­фі­ку­є­ться зло­чин насправ­ді, а після визна­н­ня підо­зрю­ва­ним вини, пере­да­ють спра­ву без жодних пом’я­кшу­ю­чих обста­вин, і при цьо­му вво­дя­чи люди­ну в ома­ну, що вони ніби­то “забра­ли” кіль­ка статей!

Адво­ка­ти нашо­го бюро ніко­ли не спів­пра­цю­ють з слід­ством, якщо це може зашко­ди­ти клі­єн­ту. Наша стра­те­гія захи­сту у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях буду­є­ться виклю­чно на інте­ре­сах клі­єн­та, та щиро­му бажан­ні дося­гну­ти най­більш спри­я­тли­во­го резуль­та­ту, адже кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня – це та части­на робо­ти адво­ка­та, де від його дій дуже силь­но зале­жить подаль­ша доля та жит­тя клієнта.

У ВИПАДКУ ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИ ВАС АБО ВАШИХ БЛИЗЬКИХ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО АДВОКАТА НЕГАЙНО!

ПАМ’ЯТАЙТЕ! ЧИМ СКОРІШЕ ВИ ЗВЕРНЕТЕСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ТИМ БІЛЬШЕ У ВАС АБО ВАШИХ БЛИЗЬКИХ ШАНСІВ НЕ ПОТРАПИТИ ЗА ГРАТИ!

Отри­ма­ти надій­ний захист у кри­мі­наль­но­му провадженні

Інші послу­ги:


КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 

 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 

 


Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю