09.11.2016

Наші клієнти та партнери

Ми завжди раді тривалій та продуктивній співпраці з партнерами та постійними клієнтами.


Міжнародна будівельна компанія “MTU Onsite energy”


MTU Onsite Energy offers more than products, services, engineering, and technology. Our power brand values provide orientation to our worldwide network of employees, customers, and partners. By taking a clear position we are offering a promise which can be measured at any time. This is the basis for a culture in which quality and performance are consistently demanded and enhanced. For us this is the driving force for maintaining our claim to leadership

пере­йти на сайт ком­па­нії MTU Onsite Energyhttp://www.mtuonsiteenergy.com/


Найбільший у західній Україні туроператор з власним автобусним парком “Гал-Круїз”


Тури­сти­чний опе­ра­тор “Гал-кру­їз” про­по­нує неза­бу­тні авто­бу­сні тури до Євро­пи. Париж, Відень, Пра­га, Амстер­дам, Бар­се­ло­на та бага­то інших кра­їн. Гну­чка ціно­ва полі­ти­ка, які­сне обслу­го­ву­ва­н­ня, та спів­пра­ця із пере­ві­ре­ни­ми рока­ми готе­ля­ми, гіда­ми та пере­ві­зни­ка­ми. Гал-кру­їз воло­діє вла­сним авто­пар­ком, що дозво­ляє про­по­ну­ва­ти нашим клі­єн­там недо­ро­гі та які­сні тури до Євро­пи та кра­їн Сві­ту. Ви може­те також при­дба­ти у нас палом­ни­цькі та тури­сти­чні тури до Ізра­ї­лю, путів­ки на най­кра­щі гір­сько­ли­жні курор­ти та закор­дон­ні дитя­чі табори.

пере­йти на сайт тур­опе­ра­то­ра “Гал-Кру­їз“http://www.gal-cruise.com.ua/


Агентство з працевлаштування за кордоном “Gal-Jobs”


Ком­па­нія Gal-Jobs має досвід на рин­ку між­на­ро­дних про­грам та зару­бі­жно­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Ми займа­є­мо­ся орга­ні­за­ці­єю між­на­ро­дних сту­дент­ських ста­жу­вань, а також нада­є­мо тим­ча­со­ву і постій­ну робо­ту за кор­до­ном. Серед наших про­по­зи­цій є різні про­гра­ми пра­це­вла­шту­ва­н­ня за кор­до­ном для фахів­ців різних сфер діяль­но­сті: туризм, готель­ний і ресто­ран­ний бізнес, інду­стрія роз­ваг і тор­гів­лі, сіль­ське госпо­дар­ство та ін.

пере­йти на сайт ком­па­нії “Gal-Jobs“http://gal-jobs.com.ua/


Гастро-паб “Пирогова хата” — філіал мережі закладів, до якої входять також ресторан “Багратіоні” та нічний клуб “Ренесанс”


Заклад гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня, який змі­нює свій фор­мат. Коле­ктив гастро-пабу хоче ста­ти для вас дру­зя­ми, до яких можна при­йти й від­по­чи­ти, сма­чно поїсти та випи­ти щось ціка­ве. Тому вони ста­ра­ю­ться, щоб змі­ни від­по­від­а­ли вашим впо­до­ба­н­ням й про­сять вас бути актив­ни­ми: зали­ша­ти від­гу­ки, діли­тись сво­ї­ми враженнями.
пере­йти на сто­рін­ку гастро­па­бу “Пиро­го­ва хата“https://www.facebook.com/pirogovaxata/

Медіа-група “SUPER-Львів” — Журнал SUPER.Lviv — журнал який хочеться читати!


МЕДІАГРУПА «Super.Lviv» це кре­а­тив­на коман­да про­фе­сіо­на­лів із досві­дом про­су­ва­н­ня реклам­них про­ду­ктів з 2000 року. (Один із успі­шних наших про­е­ктів – масо­ва без­ко­штов­на газе­та «Наше місто» з най­біль­шим реаль­ним! тира­жем серед без­ко­штов­них видань Укра­ї­ни (окрім Киє­ва) – 231 тися­ча примірників)

пере­йти на сто­рін­ку МЕДІАГРУПИ «Super.Lviv»https://www.facebook.com/e.lviv.ua


Vikont-consulting” Незалежна експертна оцінка.


Ком­па­нія “Vicont-consulting” це швид­ка та які­сна екс­пер­тна оцін­ка вашої нерухомості.

 напи­са­ти листа у “Vicont-consulting“mailto:ocenka.lvov@gmail.com


Ресторан «Ностальгія».


Ком­па­нія “Vicont-consulting” Ресто­ран «Носталь­гія» зна­хо­ди­ться в цен­трі Льво­ва – це кла­си­чний євро­пей­ський інтер’єр, меню з вели­ким вибо­ром різно­ма­ні­тних страв, помір­ні ціни, вели­кий літній май­дан­чик із зру­чни­ми пле­те­ни­ми крі­сла­ми, при­ві­тний пер­со­нал, сма­чні стра­ви – і це все не пов­ний пере­лік пере­ваг ресто­ра­ну «Носталь­гія».

 напи­са­ти листа у “Ресто­ран “Носталь­гія“http://restaurant-nostalgy.virtual.ua

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю