16.07.2014

ПОСЛУГИ

КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 


Захист у кримінальних провадженнях:

Вча­сне звер­не­н­ня до адво­ка­та, при затри­ман­ні, або візи­ті до вас пред­став­ни­ків пра­во­охо­рон­них орга­нів, це гаран­тія того, що вам не змо­жуть інкри­мі­ну­ва­ти дода­тко­вих зло­чи­нів, які так люблять наші пра­во­охо­рон­ці допи­су­ва­ти “для галочки”.

Нажаль “пало­чна” систе­ма, існує і зараз, незва­жа­ю­чи на рефор­му­ва­н­ня пра­в­охо­рон­них орга­нів, ство­ре­н­ня полі­ції замість мілі­ції, реор­га­ні­за­цію про­ку­ра­ту­ри, тощо.

При звер­нен­ні до нас, ви може­те бути впев­не­ні, що ми зро­би­мо усе, для того щоб не був оформ­ле­ний жодний “лєвий” про­то­кол, про­кон­суль­ту­є­мо та роз­я­сне­мо вам, як пра­виль­но себе пово­ди­ти під час допи­ту чи дачі пояснень, тощо.

При цьо­му вар­то також памя­та­ти, що адво­кат потрі­бен не тіль­ки підо­зрю­ва­но­му чи обви­ну­ва­че­но­му, а й навіть, якщо Вас залу­ча­ють до кри­мі­наль­ної спра­ви як свід­ка. В нашій пра­кти­ці не раз тра­пля­лись випад­ки, коли запро­ше­них свід­ків, пра­во­охо­рон­ці дуже хоті­ли пере­тво­ри­ти на обви­ну­ва­че­них, і якби не супро­від адво­ка­та, можли­во їм би це й вдалося.

Най­тяж­че дово­ди­ти оче­ви­дне!” — і це прав­да, осо­бли­во коли це сто­су­є­ться Вашої осо­би, і коли вас нама­га­ю­ться зви­ну­ва­ти­ти в тому, чого ви не робили.

Памя­тай­те, щоб не каза­ли Вам пра­во­охо­рон­ці: Ви має­те пра­во на адво­ка­та, з момен­ту затри­ма­н­ня! Тоб­то ви має­те пра­во вима­га­ти викли­ку адво­ка­та з того момен­ту, коли до Вас піді­йшли пра­ців­ни­ки пра­во­охо­рон­них орга­нів, та “запро­по­ну­ва­ли” прой­ти з ними до від­діл­ку полі­ції. Не зво­лі­кай­те, вима­гай­те викли­ку адво­ка­та, і ні в яко­му разі нічо­го не під­пи­суй­те, поки не пере­го­во­ри­те з адво­ка­том. Не вар­то дові­ря­ти адво­ка­там, яких про­по­ну­ють Вам самі пра­ців­ни­ки пра­во­охо­рон­них орга­нів — якщо Вас затри­ма­ли недо­бро­со­ві­сні пра­ців­ни­ки полі­ції, які хочуть Вас непра­во­мір­но зви­ну­ва­ти­ти, то запро­по­но­ва­ний ними адво­кат, ско­ріш за все буде пиль­ну­ва­ти інте­ре­си таких пра­ців­ни­ків, ніж Ваші.

Осо­бли­во сте­ре­жі­ться адво­ка­тів, які рані­ше були пра­ців­ни­ка­ми мілі­ції, про­ку­ра­ту­ри чи слід­чи­ми, адже у біль­шо­сті з них пси­хо­ло­гія пра­цює не на допо­мо­гу люди­ні, якій загро­жує увя­зне­н­ня, а на те як про­сті­ше офор­ми­ти спра­ву, пообі­цяв­ши Вам за спів­пра­цю “врі­за­ти строк”! Однак, не можу ска­за­ти, що усі кол­ле­ги, які рані­ше пра­цю­ва­ли в пра­во­охо­рон­них орга­нів допо­ма­га­ють полі­ції та слід­чим реа­лі­зо­ву­ва­ти свій обви­ну­валь­ний ухил, але нажаль таких “кол­лег” вистачає.

Зви­чай­но, коли люди­на дій­сно вин­на, і пра­ців­ни­ка­ми пра­во­охо­рон­них орга­нів, у пра­во­мір­ний спо­сіб зібра­но доста­тньо дока­зів, які дово­дять вину — домо­ви­тись про спів­пра­цю з слід­ством, є хоро­шим варі­ан­том, для помя­кше­н­ня пока­ра­н­ня. Однак, і у тако­му випад­ку, слід уни­ка­ти “пря­мих” домов­ле­но­стей з пра­во­охо­рон­ця­ми, чи адво­ка­та­ми, які колись були пра­во­охо­рон­ця­ми, адже дуже часто у таких випад­ках, пра­во­охо­рон­ці ляка­ють більш тяж­ки­ми ста­т­тя­ми, ніж ква­лі­фі­ку­є­ться зло­чин насправ­ді, а після визна­н­ня підо­зрю­ва­ним вини, пере­да­ють спра­ву без жодних помя­кшу­ю­чих обста­вин, і при цьо­му вво­дя­чи люди­ну в ома­ну, що вони ніби­то “забра­ли” кіль­ка статей!

Адво­ка­ти нашо­го бюро ніко­ли не спів­пра­цю­ють з слід­ством, якщо це може зашко­ди­ти клі­єн­ту. Наша стра­те­гія захи­сту у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях буду­є­ться виклю­чно на інте­ре­сах клі­єн­та, та циро­му бажан­ні дося­гну­ти най­більш спри­я­тли­во­го резуль­та­ту, адже кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня — це та части­на робо­ти адво­ка­та, де від його дій дуже силь­но зале­жить подаль­ша доля та жит­тя клієнта.


Адвокатські розслідування

В скла­дних спра­вах дуже часто вини­кає потре­ба в нових дже­ре­лах дока­зів і тоді вини­кає необ­хі­дність у про­ве­ден­ні аль­тер­на­тив­но­го адво­кат­сько­го роз­слі­ду­ва­н­ня яко­гось пев­но­го факту чи події.

Адво­кат­ське роз­слі­ду­ва­н­ня — це про­цес отри­ма­н­ня інфор­ма­ції і доку­мен­тів з постав­ле­них питань. Резуль­та­ти адво­кат­сько­го роз­слі­ду­ва­н­ня є ефе­ктив­ним спосо­бом визна­че­н­ня пра­во­вих пози­цій та під­бо­ру необ­хі­дних дока­зів для роз­гля­ду спра­ви в судах, пра­во­охо­рон­них орга­нах, вико­нав­чих службах.

В нашій пра­кти­ці, бага­то випа­док, коли ефе­ктив­но про­ве­де­не роз­слі­ду­ва­н­ня, при­зве­ло до отри­ма­н­ня нових дока­зів, що в резуль­та­ті доко­рін­но змі­ню­ва­ло хід судо­го чи досу­до­во­го слід­ства. В нашій пра­кти­ці вже 9 кри­мі­наль­них про­ва­джень були закри­ті на ста­дії досу­до­во­го слід­ства, після про­ве­де­н­ня ефе­ктив­но­го адво­кат­сько­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Ще в 12 про­ва­дже­н­нях, отри­ма­ні вна­слі­док роз­слі­ду­ва­н­ня дока­зи змі­ни­ли ква­лі­фі­ка­цію справи.

При про­ве­ден­ні роз­слі­ду­ва­н­ня, за необ­хі­дно­сті наши­ми пра­ців­ни­ка­ми може здій­сню­ва­ти­ся збір відо­мо­стей, необ­хі­дних для нада­н­ня юри­ди­чної допо­мо­ги, опи­ту­ва­н­ня осіб, які ймо­вір­но воло­ді­ють інфор­ма­ці­єю, що від­но­си­ться до спра­ви, збір та пода­н­ня пре­дме­тів і доку­мен­тів, які можуть бути визна­ні речо­ви­ми та інши­ми дока­за­ми. За запи­том адво­кат має пра­во витре­бу­ва­ти інфор­ма­цію, довід­ки та інші доку­мен­ти від орга­нів дер­жав­ної вла­ди, орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, гро­мад­ських об’єднань та інших організацій.

Тому аль­тер­на­тив­не адво­кат­ське роз­слі­ду­ва­н­ня не тіль­ки допо­мо­же розі­бра­ти­ся у всіх тон­ко­щах тієї чи іншої спра­ви, кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, госпо­дар­сько­го, цивіль­но­го або будь-яко­го іншо­го спо­ру, але і дозво­лить зібра­ти необ­хі­дну для захи­сту інте­ре­сів дові­ри­те­ля дока­зо­ву базу, яку нада­лі можна буде нада­ти в слід­чий орган, або суд будь-якої інстанції.

Адво­кат­ське роз­слі­ду­ва­н­ня включає:

- Про­ве­де­н­ня погли­бле­но­го ана­лі­зу, пла­ну­ва­н­ня стра­те­гії та такти­ки веде­н­ня розслідування;

- Збір відо­мо­стей, необ­хі­дних для нада­н­ня юри­ди­чної допомоги;

- Здій­сне­н­ня адво­кат­ських запи­тів, збір довід­ок і хара­кте­ри­стик та інших доку­мен­тів від орга­нів дер­жав­ної вла­ди, орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, гро­мад­ських об’­єд­нань, а також інших організацій;

- Збір та нада­н­ня пре­дме­тів і доку­мен­тів, які можуть бути визна­ні речо­ви­ми чи інши­ми дока­за­ми (фото­гра­фу­ва­н­ня, фікса­ція дока­зів, не забо­ро­не­ни­ми зако­ном способами);

- При необ­хі­дно­сті, адво­кат може укла­сти офі­цій­ну уго­ду і звер­ну­ти­ся до дете­ктив­но­го агент­ства з метою збо­ру необ­хі­дної інфор­ма­ції, не забо­ро­не­ни­ми зако­ном спосо­ба­ми. Здій­сне­н­ня спів­пра­ці з при­ва­тни­ми дете­ктив­ни­ми агент­ства­ми часто дає неза­мін­ні резуль­та­ти зі збо­ру необ­хі­дних доказів.


Укладання типових та нетипових договорів

Якщо вам необ­хі­дно укла­сти типо­вий дого­вір спів­пра­ці, купів­лі-про­да­жу, пере­да­чі май­но­вих прав, дого­во­ру усту­пки май­но­вих прав, дого­во­ру зобо­вя­за­н­ня, цесії чи інші типо­ві дого­во­ри, ви може­те звер­ну­тись до нас, за зраз­ком дого­во­ру роз­ро­бле­но­го наши­ми спе­ці­а­лі­ста­ми, з ура­ху­ва­н­ням поши­ре­них недо­лі­ків, чи недо­пра­цю­вань тих зраз­ків, які зна­хо­дя­ться у віль­но­му досту­пі. У вар­тість такої послу­ги вхо­дить вне­се­н­ня інди­ві­ду­аль­них пун­ктів, на вимо­гу клі­єн­та, запов­не­н­ня пер­со­наль­них та юри­ди­чних даних сто­рін, під­го­ту­ва­н­ня 2‑х при­мір­ни­ків дого­во­ру до підписання.

При бажан­ні клі­єн­та, ми нада­є­мо можли­вість укла­сти дого­вір у нашо­му офі­сі, в при­су­тно­сті наших спеціалістів.

Часто необхідно укласти контракт, який потребує нестандартного підходу, передбачення певних наслідків, чи умов.

Ми скла­да­е­мо дого­вір згі­дно дося­гну­тих вами домов­ле­но­стей в межах дію­чо­го законодавства.

Кожен дого­вір скла­да­є­ться наши­ми спе­ці­а­лі­ста­ми інди­ві­ду­аль­но, з узго­дже­н­ням кожно­го пун­кту дого­во­ру з клі­єн­том, та нада­н­ням клі­єн­ту усіх необ­хі­дних юри­ди­чних кону­сль­та­цій, сто­сов­но подаль­шо­го засто­су­ва­н­ня дано­го дого­во­ру, можли­во­стей його достро­ко­во­го розір­ва­н­ня, оскар­же­н­ня пун­ктів дого­во­ру в судо­во­му поряд­ку, та можли­во­стей для при­му­со­во­го вико­на­н­ня умов дого­во­ру в судо­во­му поряд­ку, згі­дно чин­но­го законодавства.

Також ви можете надати свій варіант договору на юридичну перевірку, для отримання консультації.

Для чого це може бути потрібно?

Дуже часто наші клі­єн­ти звер­та­ю­ться із про­ха­н­ням пере­ві­ри­ти запро­по­но­ва­ні їм пар­тне­ра­ми дого­во­ри, для пере­вір­ки добро­со­ві­сно­сті таких кон­тра­ктів. Після ретель­но­го ана­лі­зу, ми дає­мо висно­вок про те, чи вар­то під­пи­су­ва­ти такий дого­вір, або які пун­кти вар­то запро­по­ну­ва­ти змі­ни­ти у ньо­му, перш ніж підписувати.

З таки­ми про­ха­н­ня­ми клі­єн­ти звер­та­ю­ться перед укла­да­н­ням нети­по­вих дого­во­рів з питань купів­лі-про­да­жу неру­хо­мо­сті, оформ­ле­н­ня зобо­вя­зань, дого­во­рів пози­ки, тощо.

Послуга — зберігання документів

За бажа­н­ням клі­єн­та, ми може­мо нада­ти послу­гу: збе­рі­га­н­ня та депо­ну­ва­н­ня доку­мен­тів, зокре­ма при­мір­ни­ків укла­де­них договорів.

Така про­по­зи­ція може бути ціка­вою для при­ва­тних під­при­єм­ців, які про­ва­дять свою діяль­ність без вико­ри­ста­н­ня офі­сно­го при­мі­ще­н­ня із сейфом.

Збе­рі­га­н­ня в дома­шній шухля­ді доку­мен­тів, не є надій­ним, оскіль­ки доку­мен­ти можуть загу­би­тись, ви може­те забу­ти де їх покла­ли, тощо. При замов­лен­ні послу­ги, ваші доку­мен­ти будуть збе­рі­га­тись у нашо­му депо­зи­та­рії, і ви в будь-який час змо­же­те отри­ма­ти їх на вимогу.

Вартість послуги:

100 грн. за місяць зберігання**

*вар­тість послу­ги може змі­ню­ва­тись в зале­жно­сті від обся­гу та скла­дно­сті дого­во­ру. Деталь­ні­ші ціни на послу­ги ви може­те дізна­тись у нашо­му прайс-листі.

**за умо­ви замов­ле­н­ня, та пере­д­опла­ти послу­ги не мен­ше 6 міся­ців. У випад­ку подаль­шо­го збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів, та неопла­ти клі­єн­том збе­рі­га­н­ня у депо­зи­та­рії, доку­мен­ти не зни­щу­ю­ться а про­дов­жу­ють збе­рі­га­тись, але повер­та­ю­ться клі­єн­ту після пов­ної опла­ти усьо­го тер­мі­ну збе­рі­га­н­ня, за тари­фом зазна­че­ним у дого­во­рі про збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів. Тариф зазна­че­ний у дого­во­рі не під­ля­гає змі­ні. При роз­ра­хун­ку індекс інфля­ції не враховується.

 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю