21.08.2016

Депозитарій документів та договорів

Замовити послугу “зберігання документів”

ВІД 100 грн.


Замо­ви­ти послу­гузбе­рі­га­н­ня доку­мен­тів у депозитарії

Адво­кат­ське бюро Зелін­ської надає послу­ги для фізи­чних та юри­ди­чних осіб із збе­рі­га­н­ня та депо­ну­ва­н­ня доку­мен­тів, зокре­ма при­мір­ни­ків укла­де­них дого­во­рів, та інших доку­мен­тів недер­жав­но­го зраз­ка (руко­пи­си, блан­ки, дозвіль­ні доку­мен­ти тощо)*.

Така про­по­зи­ція може бути ціка­вою для при­ва­тних під­при­єм­ців, які про­ва­дять свою діяль­ність без вико­ри­ста­н­ня офі­сно­го при­мі­ще­н­ня із сейфом.

Збе­рі­га­н­ня в дома­шній шухля­ді доку­мен­тів, не є надій­ним, оскіль­ки доку­мен­ти можуть загу­би­тись, ви може­те забу­ти де їх покла­ли, тощо. При замов­лен­ні послу­ги, ваші доку­мен­ти будуть збе­рі­га­тись у нашо­му депо­зи­та­рії, і ви в будь-який час змо­же­те отри­ма­ти їх на вимогу.***

Вартість послуги:

100 грн. за місяць зберігання**

* на збе­рі­га­н­ня не при­йма­ю­ться доку­мен­ти вико­на­ні на блан­ках дер­жав­но­го зраз­ка, охо­ро­ню­ва­ні чин­ним зако­но­дав­ством (паспорт, сві­до­цтво про наро­дже­н­ня, тощо).

**вар­тість послу­ги може змі­ню­ва­тись в зале­жно­сті від обся­гу та скла­дно­сті дого­во­ру. Деталь­ні­ші ціни на послу­ги ви може­те дізна­тись у нашо­му прайс-листі. Ціна вка­за­на за умо­ви замов­ле­н­ня, та пере­д­опла­ти послу­ги не мен­ше 6 міся­ців. У випад­ку подаль­шо­го збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів, та неопла­ти клі­єн­том збе­рі­га­н­ня у депо­зи­та­рії, доку­мен­ти не зни­щу­ю­ться а про­дов­жу­ють збе­рі­га­тись, але повер­та­ю­ться клі­єн­ту після пов­ної опла­ти усьо­го тер­мі­ну збе­рі­га­н­ня, за тари­фом зазна­че­ним у дого­во­рі про збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів. Тариф зазна­че­ний у дого­во­рі не під­ля­гає змі­ні. При роз­ра­хун­ку індекс інфля­ції не враховується.

*** адво­кат­ське бюро, беру­чи на збе­рі­га­н­ня доку­мен­ти не несе від­по­від­аль­ність за їх зміст та закон­ність. Усю від­по­від­аль­ність за зміст та закон­ність доку­мен­тів та інфор­ма­ції нада­ної у депо­зи­та­рій несе клієнт.

Доку­мен­ти пере­да­ю­ться у депо­зи­та­рій, після під­пи­са­н­ня усіх необ­хі­дних доку­мен­тів та дого­во­ру, згі­дно чин­но­го зако­но­дав­ства. При пере­да­чі доку­мен­тів скла­да­є­ться акт при­йо­му-пере­да­чі із пов­ним пере­лі­ком нада­них на збе­рі­га­н­ня документів.


Замо­ви­ти послу­гузбе­рі­га­н­ня доку­мен­тів у депозитарії

Інші послу­ги:


КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю